Archiwum: Konkursy 2009/2010    Konkursy 2010/2011


Konkursy w roku szkolnym 2011/2012 


NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA NASZEJ GMINY
konkurs dla uczniów klas I-III

Cele:

- zapoznanie z historią powstania naszej miejscowości,

- przybliżenie uczniom informacji na temat gminy Tarnowo Podgórne,

- rozwijanie umiejętności doboru najistotniejszych informacji dotyczących tematu,

- doskonalenie umiejętności estetycznego wykonywania prac,

- zachęcenie do współpracy w grupie,

Termin:

Podpisane prace należy składać u wychowawców do 31 maja 2012r.

Technika:

- album powinien zawierać min. 5 stron w formacie A4,

- praca w grupach 3-4 osobowych lub indywidualna,

- album oprócz fotografii, obrazków i zdjęć powinien zawierać pisane ręcznie

  informacje,

Kryteria oceniania:

- samodzielność wykonania pracy,

- pomysłowość i oryginalność albumu,

- wkład i zaangażowanie włożone wykonanie albumu.

Uwagi:
- prace konkursowe nie podlegają zwrotowi,
- wszelkie wątpliwości związane z oceną prac rozstrzyga jury.
Organizatorzy:
Błaszyk Karolina
Dworczyk Paulina


Konkurs-idiomy angielskie

Konkurs dotyczy idiomów czyli wyrażeń właściwych tylko danemu językowi nie dających się dosłownie przetłumaczyć na inny język.
Konkurs odbędzie się w piątek 18 maja o godzinie 10:35 ( duża przerwa ) w Sali B5.
Zachęcamy do udziału uczniów klas 4-6!

Lista idiomów

1. go for a song  sprzedać bardzo tanio

2. get up on the wrong side of the bed wstać lewą nogą

3. whistle in the dark dodawać sobie odwagi

4. out of stock nie być dostępnym w sprzedaży

5. at the crack of dawn o brzasku, o świcie

6. hide-and-seek zabawa w chowanego

7. without a shadow of a doubt bez cienia wątpliwości

8. easy come easy go łatwo przyszło, łatwo poszło

9. to have a clue mieć o czymś pojęcie

10.a slip of the tongue przejęzyczenie
Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego


Regulamin konkursu plastycznego
„Sercem malowane – dla mojej szkoły z okazji
jej pięćdziesiątych urodzin”
dla uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

 1. Przepisy ogólne

            Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne są p. Katarzyna Górzyńska i  p. Maria Jastrząb.    

1.2. Organizatorzy odpowiadają za  przebieg i prawidłowe prowadzenie konkursu.

1.3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I – III.

1.4. Praca zgłoszona na konkurs to praca plastyczna, wykonana dowolną techniką, na arkuszu o formacie A-4 lub praca przestrzenna (makieta), której podstawa nie może przekroczyć formatu A-3

1.5. Tematyka pracy związana jest z historią lub teraźniejszością naszej szkoły.

1.6. Do pracy należy dołączyć metryczkę, na której będzie wypisane imię, nazwisko i klasa autora pracy.

      2.   Cele konkursu

            2.1. Popularyzacja wiedzy o historii naszej szkoły i historii gminy Tarnowo Podgórne.

            2.2. Rozwijanie twórczości dziecięcej.

      3.   Zasady i sposób zgłaszania prac

           3.1. Prace należy składać do dnia 30 maja 2012 r., wyłącznie u organizatorów konkursu (w bibliotece szkolnej).

           3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2012 r.

 1. Komisja  konkursowa

                         p. Katarzyna Górzyńska, nauczyciel języka polskiego

                         p. Agnieszka Jankowiak, nauczyciel plastyki

                         p. Maria Jastrząb, nauczyciel języka polskiego

 Komisja konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu. Prace są własnością szkoły, zostaną umieszczone na wystawach, poświęconych 50-leciu szkoły.
 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje prawo odwołania.


Regulamin konkursu literacko-plastycznego dla uczniów klas IV –VI
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym na  życzenia jubileuszowe dla Szkoły
z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pod hasłem
„Z całego serca życzę Ci...”

 1. Przepisy ogólne

            Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne są p. Katarzyna Górzyńska i  p. Maria Jastrząb.    

1.2. Organizatorzy odpowiadają za  przebieg i prawidłowe prowadzenie konkursu.

1.3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI.

1.4. Praca zgłoszona na konkurs to samodzielnie zredagowany tekst życzeń dla szkoły (może być to forma wierszowana), odpowiednio zakomponowany na arkuszu A4, zawierający elementy plastyczno-dekoracyjne, wykonane dowolną techniką.

1.5. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę obydwa elementy: literacki i plastyczny.

1.6. Do pracy należy dołączyć metryczkę, na której będzie wypisane imię, nazwisko i klasa autora pracy.

      2.   Cele konkursu

            2.1. Popularyzacja wiedzy o historii naszej szkoły i historii gminy Tarnowo Podgórne.

            2.2. Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych, bogacenie słownictwa.

            2.3. Rozwijanie twórczości dziecięcej i zachęcanie do prezentowania własnych umiejętności.

      3.   Zasady i sposób zgłaszania prac

           3.1. Prace należy składać do dnia 30 maja 2012 r., wyłącznie u organizatorów konkursu (w bibliotece szkolnej).

           3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2012 r.

 1. Komisja  konkursowa

                         p. Katarzyna Górzyńska, nauczyciel języka polskiego

                         p. Agnieszka Jankowiak, nauczyciel plastyki

                         p. Maria Jastrząb, nauczyciel języka polskiego

      Komisja konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu. Prace będą oceniane pod względem poprawności stylistycznej, językowej, ortograficznej, pomysłowości szaty graficznej i estetyki wykonania.
Prace są własnością szkoły, zostaną umieszczone na wystawach, poświęconych 50-leciu szkoły. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje prawo odwołania.


Regulamin konkursu literackiego dla uczniów klas IV –VI
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym  – „Zbieramy wspomnienia o szkole”
(nauczycieli, rodziców, byłych i obecnych pracowników szkoły, byłych uczniów)

 1. Przepisy ogólne

            Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne są p. Katarzyna Górzyńska i  p. Maria Jastrząb.    

1.2. Organizatorzy odpowiadają za  przebieg i prawidłowe prowadzenie konkursu.

1.3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI.

1.4. Praca zgłoszona na konkurs to samodzielnie zredagowany tekst w formie wspomnień lub wywiadu, który zostanie zamieszczony w wydaniu specjalnym gazetki szkolnej.

1.5. Praca musi być zapisana techniką komputerową na arkuszu A4 i umieszczona w kopercie.

1.6. Na kopercie należy wypisać imię, nazwisko i klasę autora pracy.

      2.   Cele konkursu

            2.1. Popularyzacja wiedzy o historii naszej szkoły i historii gminy Tarnowo Podgórne.

            2.2. Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów użytkowych, bogacenie słownictwa.

            2.3. Rozwijanie twórczości dziecięcej i zachęcanie do prezentowania własnych umiejętności.

      3.   Zasady i sposób zgłaszania prac

           3.1. Prace należy składać do dnia 15 czerwca 2012 r., wyłącznie u organizatorów konkursu (w bibliotece szkolnej).

           3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2012 r.

 1. Komisja  konkursowa

                         p. Katarzyna Górzyńska, nauczyciel języka polskiego                        

                         p. Maria Jastrząb, nauczyciel języka polskiego

                         p. Renata Stawna, nauczyciel języka polskiego                        

      Komisja konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu. Prace będą oceniane pod względem poprawności stylistycznej, językowej, ortograficznej, wartości językowych i wartości merytorycznych.
Prace są własnością szkoły. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje prawo odwołania.


Konkurs Word Gobblers, 6 edycja
10 maja (czwartek), godz. 10:35

Word Gobblers to konkurs sprawdzający znajomość słówek z poszczególnych działów tematycznych, mający na celu zainteresowanie uczniów językiem angielskim oraz wzbogacanie ich wiedzy poprzez systematyczne poszerzanie słownictwa.

Słówka dla klas II-III

worried – zmartwiony

bad – zły

cheerful – radosny

surprised – zaskoczony

bored – znudzony

lazy – leniwy

friendly – przyjazny

kind – uprzejmy

calm – spokojny

hard-working - pracowity

Słówka dla klas IV-VI

modest

jealous

generous

disappointed 

rude

forgetful 

indifferent

impatient

sensitive

sensible

untidy

witty

compassionate

stubborn

self-confident

dishonest

independent

sociable

truthful

ruthless


Konkurs plastyczny pt.  „Moje ulubione zwierzę

Świetlica szkolna zachęca wszystkich miłośników zwierząt i nie tylko do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje ulubione zwierzę”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-VI.
Prace wykonane techniką origami (origami płaskie lub przestrzenne) należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 26.04.2012 (czwartek). Ogłoszenie wyników konkursu- 27.04.2012 (piątek).
Celem konkursu jest:
- propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci.
Kryteria oceny:
- pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
- atrakcyjność wizualna,
- estetyka wykonania.
Każdą pracę należy podpisać (imię, nazwisko autora, klasa oraz nazwa zwierzęcia).  Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i
po rozstrzygnięciu konkursu pozostaną do dyspozycji szkoły.

ŻYCZYMY POWODZENIA I UDANEJ ZABAWY PODCZAS TWORZENIA!


Konkurs plastyczny pt.  „Zdrowe mleczaki to uśmiechnięte dzieciaki

Zapraszamy wszystkich uczniów oddziałów przedszkolnych do aktywnego udziału w konkursie plastycznym „Zdrowe mleczaki to uśmiechnięte dzieciaki”!
Celem konkursu jest:
- kształtowanie nawyków higieny jamy ustnej,
- doskonalenie zdolności plastycznych,
- rozwijanie wyobraźni twórczej.
Technika i format pracy dowolny.
Kryteria oceny:
- pomysłowość,
- estetyka wykonania,
- zgodność z tematem konkursu.
Prace należy złożyć u wychowawców klas „0”: p.Aldony Czubińskiej 0a, p.Doroty Trojanowskiej 0b, p.Agnieszki Gustowskiej 0c do dnia 24.04.2012 (wtorek).
Każdą pracę należy podpisać (imię, nazwisko autora, klasa).
Dyplomy zwycięzcom w dniu 25.04.2012 wręczy lekarz stomatolog, który odwiedzi uczniów oddziałów przedszkolnych celem przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących higieny jamy ustnej.
Po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostaną do dyspozycji szkoły. Niektóre z nich będą przekazane na pamiątkę stomatologowi.
Organizator konkursu: Katarzyna Zatoka


Konkurs-idiomy angielskie

Konkurs dotyczy idiomów czyli wyrażeń właściwych tylko danemu językowi nie dających się dosłownie przetłumaczyć na inny język.
Konkurs odbędzie się we wtorek 24 kwietnia o godzinie 10:35 ( duża przerwa ) w Sali B7.
Zachęcamy do udziału uczniów klas 4-6!

Lista idiomów

1. noughts and crosses-  gra w kółko i krzyżyk

2. at first sight- na pierwszy rzut oka

3. once and for all- raz na zawsze

4. have a finger in every pie -wtrącać się we wszystko

5. plead guilty -przyznać się do winy

6. beat somebody black and blue- zbić kogoś na kwaśne jabłko

7. gnash your teeth -zgrzytać zębami

8. as a matter of fact -prawdę mówiąc, w rzeczywistości

9. burst out laughing -wybuchać śmiechem

10. hit the nail on the head -trafić w sedno

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego


Etap szkolny
Ogólnopolskiego konkursu o Janie Pawle II
„Wstańcie, chodźmy ...”
Temat przewodni VII edycji konkursu:

Kochamy góry jak papież

Motto: „Góry odsłaniają swoje sekrety tylko przed tym, kto ma odwagę rzucić im wyzwanie.

             Wymagają ofiar i dobrego przygotowania. Każą porzucić bezpieczne doliny, ale pozwalają

              temu, kto nie lęka się wspinaczki, ujrzeć wspaniałą panoramę szczytów”.

                                                                                                                   Jan Paweł II

              Zapraszamy do wzięcia udziału w proponowanym przez nas konkursie. Zachęcamy uczniów do przedstawienia w formie literackiej i plastycznej własnych odczuć związanych z wędrówką górską oraz zaprezentowania refleksji wywołanych jej pięknem i tajemniczością.
             W pracach uczniowskich warto odnieść się do przeżyć papieża wędrującego po górach, a w szczególności po ukochanych Tatrach. Najpiękniejsze prace po raz kolejny zostaną opublikowane w specjalnie wydanym tomiku poezji dziecięcej i młodzieżowej.

Cele konkursu:

      wdrażanie w życie nauczania Jan Pawła II

      rozbudzanie aktywności twórczej u dzieci  i młodzieży

      konfrontacja twórczości literackiej i plastycznej młodych

      doskonalenie umiejętności warsztatowych młodych

      uwrażliwianie na odbiór otaczającego świata

 Adresat konkursu:

      klasy IV – VI szkoły podstawowej

Regulamin konkursu:

      konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej

      zadaniem uczestnika jest stworzenie pracy związanej z tematem

      praca literacka może mieć formę wiersza lub krótkiej pracy prozatorskiej (kartka z pamiętnika, fragment opowiadania, listu).

      wypowiedź stylistyczna nie powinna przekraczać dwóch stron A4

      praca plastyczna nie może być mniejsza od  A3 i  nie większą od  A2

      technika pracy dowolna, - techniki płaskie.

      praca nie powinna być wcześniej publikowana i udostępniana

      do wersji pisemnej należy dołączyć elektroniczną formę zapisu (płyta);

      prace należy opisać: podać nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

      wraz ze zgłoszeniem należy nadesłać zgodę na ewentualną publikację pracy lub jej fragmentów i umieszczenie danych osobowych ucznia (imię i nazwisko, klasa, szkoła) na stronie internetowej organizatora konkursu (załącznik 1)

      termin składania prac: 13 kwietnia 2012 roku (prace należy przekazać pp. K. Górzyńskiej lub J. Piweckiej)

      wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora do końca kwietnia

      uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 18 maja 2012 roku w placówce organizatora.

Kryteria oceny prac stylistycznych i poetyckich:

      zawartość treściowa pracy i związek z tematem konkursu

      oryginalność przedstawienia problemu

      kompozycja

      kultura słowa

      wyraz artystyczny

Kryteria oceny prac plastycznych:

      oryginalność ujęcia tematu

      estetyka wykonania

Papież kiedyś powiedział:

„Dar ziemi polskiej: mogłem spojrzeć z bliska na Tatry i odetchnąć powietrzem mojej młodości”.

Ufamy, że prace uczniów pozwolą odetchnąć duchem młodości …
Życzymy powodzenia w realizacji pomysłów.

Koordynatorzy szkolni konkursu: K. Górzyńska, J. Piwecka

Załącznik 1

Wyrażam zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów oraz przetwarzanie i upublicznianie na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim danych osobowych mojego dziecka

 

…………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

 

niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu o Janie Pawle II „Wstańcie, chodźmy…”  w roku szkolnym 2011/2012.

 

 

……………………………                        ……………………………………..

                               data                                                                                        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


Eliminacje szkolne
Gminnego  Konkursu Polonistycznego
,,Na mitycznym Olimpie”

Regulamin 

 1. Celem Konkursu jest:

a)      popularyzowanie wiedzy dotyczącej starożytnej Grecji oraz rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących mitologii greckiej

b)      wykazanie się znajomością treści poznanych mitów

c)      kształcenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia związków frazeologicznych

d)     kształcenie umiejętności formułowania zwięzłych odpowiedzi

 1. Konkurs jest jednoetapowy. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas V- VI.
 2. W przypadku równej ilości punktów przewidywana jest dogrywka.
 3. Zakres materiału objętego konkursem określa Załącznik nr 1.
 4. Konkurs odbędzie się 8 maja 2012 roku (wtorek).

Załącznik nr 1
Proponowana literatura pomocnicza:

1. Mała encyklopedia kultury antycznej

2. Markowska W., Mity starożytnych Greków i Rzymian

3. Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian

4. Słownik kultury antycznej: Grecja, Rzym

5. Stabryła S., Mitologia grecka i rzymska

6. podręczniki: język polski, historia (w zakresie mitów)

Uczestnicy Konkursu powinni:

- znać treść podstawowych mitów greckich (język polski, historia)
-
rozpoznawać postaci: Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Syzyf, Penelopa, Polifem, Odyseusz, Kirke, Pandora

- znać i rozumieć pojęcia: mit, mitologia, muza, nereida, olimpiada, agora, rydwan, konstelacja, bóg, heros, nimfa, obol

- umieć wyjaśnić zwroty frazeologiczne wywodzące się z mitologii

- pisać na temat i zgodnie z celem krótkie formy pisarskie (np. ogłoszenie, zaproszenie, opis postaci)


Konkurs plastyczny

Wychowawcy klas pierwszych zapraszają do udziału w konkursie plastycznym.
Temat: Postać Pani Wiosny
Technika: Witraż
Format: A-4 lub A-3
Termin oddania prac: 02.IV.2012r. u wychowawców klas
Adresaci: uczniowie klas 0-III

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
- doskonalenie umiejętności plastycznych
- dostrzeganie piękna kolejnych pór roku

Liczymy na aktywny udział w konkursie.
Organizatorzy:  K.Błaszyk,  P.Dworczyk, D.Stachowiak,  M.Strugała-Matuszewska


Dzień liczby π (Pi)

Organizatorzy:

·      Matematycy: Beata Zalewska, Beata Skrzypińska i Grzegorz Socha

Cele konkursu:

·      motywowanie uczniów do poszukiwania wiedzy, nowych informacji,

·      rozwijanie wyobraźni,

·      rozwijanie wrażliwości estetycznej,

·      popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu liczby π,

·      rozwijanie zdolności manualnych.

Terminy:

Termin składania prac:  13.03

Termin zakończenia:  14.03

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI, których cechuje wyobraźnia i chęć tworzenia.

Zadania – mamy dla Was do wyboru dwa zadania, dwie kategorie:

·         „Wiersz o liczbie π”,

·         Komiks „Przygody π”

Warunki uczestnictwa:

·      Samodzielne napisanie wiersza o liczbie π (max 1 strona A4) lub przygotowanie komiksu „Przygody π” (w formacie nie większym niż A3) – prace przyjmują matematycy,

·      Jedna osoba może oddać zarówno wiersz, jak i komiks,

·      Do każdej pracy dołączenie wizytówki o treści:

Imię i nazwisko wykonawcy pracy ..........................................................................

Klasa .............

oraz zgody rodziców na opublikowanie zdjęcia i danych na stronie internetowej szkoły.

Jury:

W skład jury wejdą matematycy i poloniści.

Kategorie i kryteria oceniania prac:

Prace będą oceniane w kategoriach:

·         „Wiersz o liczbie π” - ciekawy, zabawny wiersz o liczbie π,

·         „Przygody π” – ciekawy, estetycznie wykonany komiks z przygodami liczby π

Zakończenie konkursu:

Uroczyste zakończenie odbędzie się dnia 16.03 wystawą prac konkursowych.

Uwagi:

1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

2. Prace konkursowe dostarczone uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

3. Wszelkie wątpliwości związane z oceną prac rozstrzyga jury.


Regulamin konkursu plastycznego
pt. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”

Organizator: Komendant Główny Straży Pożarnej

Termin oddania prac : 22 marca 2012r. (klasy 0-3 do  wychowawcy, klasy 4-6 do nauczyciela plastyki)

Technika wykonania prac:

-rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie – prace w  innych technikach nie będą przyjmowane

Format pracy: od A3 do B1

Organizatorzy nie przewidują zwrotu oddanych na konkurs prac

Każda praca powinna posiadać specjalną, naklejoną z tyłu pracy wypełnioną i podpisaną przez Rodzica metryczkę dostępną u p. woźnego i nauczyciela plastyki.

Prace oddane w. w. terminie zostaną przekazane do Gminnej Jednostki Oświatowej etap gminny konkursu

Koordynator konkursu: Agnieszka Jankowiak


Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie”
dla uczniów klas I-III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim – eliminacje odbędą się 12 marca 2012r. w godzinach 12.45 – 14.35 (s.37).
Cele konkursu:

ü  popularyzacja literatury pięknej,

ü  rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,

ü  poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich,

Warunki uczestnictwa:

·           konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,

·         każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce   związanej z wiosną) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań,

Kryteria oceny:

Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:

    Organizatorzy: Bronowicka Beata, Dworczyk Paulina


Konkurs recytatorski
Wiosenne przebudzenie


Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie recytatorskim Wiosenne przebudzenie.
Eliminacje szkolne odbędą się 12 marca 2012r. w godz. 13:50 -14:45 w sali B11.
Regulamin:
Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 min. Jury, słuchając uczestników, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
1. dobór repertuaru (dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora)
2. interpretację (zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość)
3. kulturę słowa (dykcja, umiejętne operowanie melodią tekstu)
4. ogólny wyraz artystyczny


Organizatorzy konkursu: pani Renata Stawna, pani Anna Dzięcioł


Regulamin Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego

1. Organizator: Koło plastyczne we współpracy z Radą Rodziców szkoły.

2. Cele konkursu:

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

- popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości   udowej związanych z okresem Wielkanocnym,

-  aktywizacja dzieci w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

3. Przedmiotem konkursu są trzy tematy  nawiązujące do symboliki Świąt Wielkanocnych

Uwaga!  Dziecko może brać udział tylko w jednej kategorii tematycznej

4. Udział w konkursie jest automatyczną  zgodą na przekazanie pracy na Wielkanocny Kiermasz Świąteczny organizowany w naszej szkole.

6. Konkurs trwa od 27 lutego 2012 r. do 26 marca 2012 r.

Prace należy składać najwcześniej w tygodniu poprzedzającym zakończenie konkursu (w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły)

Do każdej pracy należy dołączyć informacje (pisane wyraźnym pismem): imię i nazwisko autora, klasa.

7. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny prac, przyzna dyplomy i wyróżnienia.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.


5 edycja konkursu Word Gobblers
klasy 4-6
Świat roślin

CHESTNUT
MAPLE
OAK
PINE
WILLOW
MOSS
BRANCH
GREENHOUSE
TO GROW FLOWERS
LEAF
PETAL
ROOTS
SOIL
TO WATER PLANTS
POT PLANT
BUSH
COTTON
WEEDS 
WATERING CAN 
TRUNK

5 edycja konkursu Word Gobblers
klasy 1-3
Świat roślin

OAK - DĄB
PINE – SOSNA
MOSS – MECH
GREENHOUSE – SZKLARNIA
TO GROW FLOWERS – HODOWAĆ KWIATY
LEAF – LIŚĆ
ROOTS – KORZENIE
BUSH – KRZAK
COTTON – BAWEŁNA
TO WATER PLANTS – PODLEWAĆ ROŚLINY


Konkurs-idiomy angielskie

Konkurs dotyczy idiomów czyli wyrażeń właściwych tylko danemu językowi nie dających się dosłownie przetłumaczyć na inny język.
Konkurs odbędzie się w poniedziałek 6 lutego o godzinie 10:35 ( duża przerwa ) w Sali B7.
Będzie miał 3 edycje.
Zachęcamy do udziału uczniów klas 4-6!

Lista idiomów

1.the other side of the coin   druga strona medalu

2.change a fly into an elephant robić z igły widły

3.cry for the moon chcieć gwiazdkę z nieba

4. red-letter day szczególny dzień

5. safe and sound cały i zdrowy

6. learn by heart uczyć się na pamięć

7. take a shortcut pójść na skróty

8. square meal porządny, solidny posiłek

9. to keep fingers crossed trzymać kciuki

10.dead easy dziecinnie proste

Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego


KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów krajami angielskiego obszaru językowego, wzbogacenie ich wiedzy o świecie, a także ma być dodatkową zachętą do nauki języka angielskiego przydatnego w podróżach po tych krajach.
Konkurs będzie będzie miał 3 edycje.
Pierwsza z nich dotyczyć będzie zabytków Londynu i odbędzie się w czwartek 3 lutego o godzinie 10:35 (duża przerwa) w sali B7.
Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klas4-6!
Zapisy i szczegółowe informacje u nauczycieli języka angielskiego p. Olgi Madalskiej i Marty Palickiej.
Przy zapisie uczniowie otrzymają zakres wiadomości do opanowania. Przydatne informacje można również znaleźć na stronie internetowej http://londyn.lovetotravel.pl

II edycja Konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii odbędzie się w piątek 27 kwietnia na pierwszej długiej przerwie w salach B7 i B5 .
 


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2012


Konkurs odbędzie sie tradycyjnie w drugi czwartek marca br.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas: II, III, IV, V i VI.
Odpłatność dla uczestników wszystkich kategorii to 8 zł.
Zgłoszenia: uczniowie klas II i III u swoich wychowawczyń a pozostali u szkolnych organizatorów.
Proszę pamiętać! Zorganizowanie konkursu wymaga czasu! Termin pełnego (tzn. łącznie z wpłatą) zgłoszenia do konkursu mija 15 stycznia 2012 roku.
Zapraszamy!
Szkolni organizatorzy: Beata Zalewska, Beata Skrzypińska i Grzegorz Socha

Więcej informacji na stronie wielkopolskiego organizatora:
www.kangur.poznan.pl


 

KONKURS: "Polish Your maths" - "Szlifuj matmę"
 

ORGANIZATORZY: Olga Madalska, Beata Zalewska i Grzegorz Socha

Co miesiąc uczestnicy otrzymają od organizatorów zestawy zadań z matematyki napisane w języku angielskim.
Zadania dla uczestników:
- należy zrozumieć treść zadania, a rozwiązania i odpowiedzi zapisać na karcie odpowiedzi pełnym zdaniem w języku angielskim,
- wypełnione karty zadań należy składać na ręce organizatorów przed końcem terminu ważności umieszczonym w prawym górnym rogu karty zadań.
Rozwiązane karty zadań będą premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.
Konkurs trwać będzie do końca maja 2012 roku.
Zwycięży zdobywca największej ilości punktów.
Ocenione karty zadań nie będą zwracane.
Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia.

 


Konkurs Word Gobblers, 4 edycja

Word Gobblers to konkurs sprawdzający znajomość słówek z poszczególnych działów tematycznych, mający na celu zainteresowanie uczniów językiem angielskim oraz wzbogacanie ich wiedzy poprzez systematyczne poszerzanie słownictwa.
Konkurs będzie odbywał się co miesiąc. Czwarta edycja 27 stycznia (piątek) o godzinie 10:35, sala B5.
Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klas 2-3 i 4-6!
Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego.

WORD GOBBLERS  SŁÓWKA DLA KLAS  4-6 NA STYCZEŃ

CHEEK

MUSCLES

TONGUE

WRINKLE

EYELID

CHEST

LIVER

BELLY

PALM

EYELASH

FOREARM

THIGH

SPINE

BONE

CHIN

TEMPLE

THROAT

GUM

BRAIN

CALF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORD GOBBLERS  SŁÓWKA DLA KLAS  2 i 3 NA  STYCZEŃ

WRIST -NADGARSTEK

NECK- SZYJA

LUNGS -PŁUCA

NAILS- PAZNOKCIE

ELBOW- ŁOKIEĆ

ANKLE- KOSTKA U NOGI

FOREHEAD-CZOŁO

KNEE- KOLANO

EYEBROWS-BRWI

SHOULDER-BARK


KONKURS MATEMATYCZNY 
„MISTRZ LOGIKI”

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V, VI.

2.    Pierwszy etap trwa od stycznia do maja.

3.    Co miesiąc uczestnicy otrzymują zadania logiczne o różnym stopniu trudności. Każdy zestaw zawiera ich 5 – po jednym z każdego spośród zadań typu: sudoku, łamigłówka architekta, zadanie logiczne, wielokropki, obrazek logiczny.  Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. Zatem za całą, poprawnie rozwiązaną, miesięczną listę zadań można otrzymać maksymalnie 10pkt. Łącznie za cały I etap można zdobyć 50 pkt.

4.    Na rozwiązanie zadań uczniowie mają tydzień od momentu  ich otrzymania.

5.    Miesięczne zestawy zadaniowe będą prezentowane w gablocie przy sali A4, kserokopie zadań będzie można otrzymać od nauczycieli matematyki p. Beaty Zalewskiej i p. Grzegorza Sochy. Po rozwiązaniu zadań należy dostarczyć je wymienionym nauczycielom. W gablocie oraz na stronie www sponsora znajdują się wskazówki dotyczące sposobów rozwiązywania zadań.

6.     Do I etapu można przystąpić w dowolnym czasie. Jeżeli zadanie z listy będzie zbyt trudne,  nie trzeba go rozwiązywać, aby oddać  zestaw.

7.     II etap konkursu zostanie przeprowadzony w czerwcu i mogą przystąpić do niego uczniowie biorący udział w I etapie, którzy trzykrotnie oddali rozwiązany zestaw z I etapu.

8.     W II etapie można zdobyć 20 pkt, a więc maksymalna liczba punktów za cały konkurs wyniesie 70 pkt.

9.     O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.

10.   Uczniowie pracują indywidualnie.

Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo LOGI.pl (http://www.wydawnictwologi.pl).


 

Konkurs Word Gobblers, 3 edycja

Word Gobblers to konkurs sprawdzający znajomość słówek z poszczególnych działów tematycznych, mający na celu zainteresowanie uczniów językiem angielskim oraz wzbogacanie ich wiedzy poprzez systematyczne poszerzanie słownictwa.
Trzecia edycja konkursu odbędzie się 15 grudnia (czwartek), o godzinie 10:35

Słówka dla klas II – III:
1.
weather – pogoda
2. rainy – deszczowo
3. clouds – chmury
4. fog – mgła
5. wind – wiatr
6. snow – śnieg
7. warm – ciepło
8. sunny – słonecznie
9. rainbow – tęcza
10. frost - mróz

Słówka dla klas IV – VI: 

WEATHER
1.
weather forecast
2. global warming
3. temperature
4. flood
5. hurricane
6. Indian summer
7. hail
8. seasons
9. thunder
10. avalanche
11. storm
12. drought
13. clear sky
14. dry
15. wet
16. frosty
17. foggy
18. slippery
19.
climate
20. lightning


Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

       Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego  organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbędzie się 1 grudnia 2011r. o godz. 13.00 w małej sali gimnastycznej.
Zbiórka o godz.12.45 na dolnym korytarzu przed salą, obowiązkowe obuwie gimnastyczne,  piórnik z przyborami do pisania oraz głowa pełna wiedzy i umiejętności przyrodniczych.
Informacja przeznaczona jest dla uczniów, którzy zapisali się na konkurs u nauczycieli przyrody i dostarczyli pisemne deklaracje.

                                                                                                      Powodzenia na konkursie!


Konkurs plastyczny pt. "Tarnowo Podgórne za 100 lat".

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-VI do udziału w konkursie plastycznym "Tarnowo Podgórne za 100 lat" organizowanym przez świetlicę szkolną.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów.

Technika i forma pracy dowolna.

Czekamy na Wasze prace do poniedziałku 28.11.2011 roku.
Powodzenia!!!


„Rymowane życzenia na Święta Bożego Narodzenia”
konkurs dla kl. II – III

Celem konkursu jest:

v  Rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności, ekspresji literackiej;

v  Rozbudzanie zainteresowań, możliwości, potrzeb oraz językowych i czytelniczych umiejętności  uczniów w zakresie edukacji polonistycznej;

v Wyrabianie nawyku samokształcenia;

v Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.

Zasady konkursu:

v  Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II i III;

v Uczniowie wykonują pracę dowolnym sposobem – format nie większy niż A4 (druk komputerowy, kolaż, własnoręczne pismo);

v Życzenia muszą być układane samodzielnie (teksty i wiersze przepisane z książek lub internetu nie będą brane pod uwagę);

v Oceniane będą: stylistyka, oryginalność kompozycji, tytuł, estetyka wykonania.

Prace można składać u wychowawców lub organizatorów do 09.12.2011r.

Organizatorzy:
Błaszyk Karolina, sala 36
Dworczyk Paulina, sala 41
Protasiewicz Jolanta, sala 40


KONKURS PLASTYCZNY
POD HASŁEM
 
„Anioły i Aniołki bożonarodzeniowe”

Celem konkursu jest:

ü Rozwijanie zdolności manualnych,

ü Pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem;

ü Wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

ü Podtrzymywanie tradycji Bożego Narodzenia

Organizatorzy konkursu:
Halina Biedziak  sala 39
Urszula Narożna  sala 38
Jolanta Protasiewicz  sala 42

Zasady konkursu:

1.     Konkurs proponowany jest dla uczniów klas 0 -III naszej szkoły;

2.     Uczniowie wykonują pracę dowolną techniką; kolaż, płaskorzeźby, formy przestrzenne,  wykonane w różnych technikach plastycznych z różnych materiałów (papier, masa solna, plastelina, drewno, glina i inne), rysunki.

3.     Format pracy dowolny;

4.     Złożenie prac upływa z dniem 09.12.2011r. można je składać u wychowawcy lub organizatorów konkursu;

5.     Po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostaną do dyspozycji szkoły

(kiermasz świąteczny).


Konkurs na projekt kartki świątecznej

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-6

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” ogłasza konkurs na projekt kartki świątecznej.

Najlepsza z nich zostanie wydrukowana i ozdobi świąteczne życzenia. Autor pracy otrzyma także nagrodę rzeczową.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Ważne, by ich rozmiar nie przekroczył formatu A4.

Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu do opiekuna)

Prace oddajemy do dnia  2-go grudnia 2011 (do godziny 9) -  klasy 0-3 oddają prace wychowawcy, klasy 4-6 u p. Jankowiak

Koordynator konkursu na terenie szkoły, przekaże zebrane prace do organizatora.

Koordynator konkursu
A. Jankowiak


 

25 listopada - Dzień Pluszowego Misia

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez pluszowego misia. Miś jest najlepszym przyjacielem dziecka, nawet niektórzy dorośli trzymają jeszcze z sentymentu swojego pluszaka.

1/ Biblioteka szkolna wraz z kołem redakcyjnym organizuje
w dniach 24-28.XI.2011r.  wystawę PLUSZOWE MISIE.

2/ Na wypożyczane zabawki czekamy od 22 do 24 listopada
w bibliotece szkolnej.

3/ Udostępnione na wystawę zwierzaki muszą mieć następujące informacje:

- dane właściciela (imię, nazwisko i klasa)

- dane zwierzaka (ciekawy opis np. Kubuś Puchatek, od 5 lat u właściciela, itp.)

4/ Po zakończeniu wystawy wszyscy odbierają wypożyczone eksponaty w bibliotece szkolnej.


Regulamin
konkursu literackiego dla uczniów kl. III - VI
na opowiadanie lub baśń, której bohaterem będzie miś (niedźwiadek)
"Moja przygoda z misiem"

Cele konkursu:

Organizatorzy:
Biblioteka szkolna
Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas III - VI.
Wymagania konkursowe pracy:

 Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

Termin:
- prace (podpisane) należy składać w bibliotece szkolnej do 5 grudnia 2011r.

Uwagi:
-
prace konkursowe zostają nagradzane zgodnie ze szkolnym regulaminem
- po zakończeniu konkursu prace pozostają w bibliotece szkolnej


Konkurs plastyczny
„PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”
Dla klas 0-I
Ideą konkursu jest wprowadzenie dzieci w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz przywrócenie tradycyjnych metod przekazywania życzeń.

CELE:

v  Rozwijanie twórczego myślenia                                            

v  Zwrócenie uwagi na na estetykę wykonywanej pracy

v  Prezentacja możliwości twórczych dzieci

v  Doskonalenie warsztatu plastycznego

v  Propagowanie różnych technik plastycznych

FORMAT: A-5

Każda zgłoszona do konkursu praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora oraz klasa.

TERMIN ODDAWANIA PRAC: 9.12. 2011 r

INFORMACJE OGÓLNE:

v  Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.

v  Po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostaną do dyspozycji szkoły ( kiermasz świąteczny)

Prace przyjmują organizatorzy:                               

Aldona Czubińska sala 13
Dorota Trojanowska sala14
Agnieszka Gustowska sala15


Word gobblers edycja 2. Klasy 1-3  24.11.2011r. (godz.10:35)
Brytyjskie i amerykańskie święta

1     1. Christmas – Święta Bożego Narodzenia

2.          2. Christmas Eve – Wigilia

3.          3. Christmas tree – choinka

4.          4. reindeer – renifer

5.          5. a present – prezent

             6. Easter  - Wielkanoc

7.          7. Easter bunny – królik wielkanocny

        Halloween

8.           8. a pumpkin – dynia

9.           9. a ghost – duch

10.        10. a witch - wiedźma


Word Gobblers Edycja 2 Klasy 4-6  (24.11.2011 r.)  (godz.10:35)            
Brytyjskie i amerykańskie święta

     Christmas

1.     a Christmas carol

2.     Christmas Eve

3.     a Christmas tree

4.     a present

5.     a reindeer

6.     New Year’s Eve

7.     New Year’s Day

8.     Easter

9.     Easter bunny

10. Good Friday

11.Thanksgiving Day

12. celebrate

13. a feast

Halloween

14. a pumpkin

15. a skeleton

16. scary

17. a witch

18.  Saint Valentine’s Day

19.  April Fool’s Day

20.  Independence Day


Konkurs - przestrzenna szopka Bożonarodzeniowa

REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO -  PRZESTRZENNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

 1. Organizatorem konkursu jest koło plastyczne działające przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
 2. Celem konkursu jest:
 3. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 0-4 wraz z całą najbliższą rodziną. Jedna rodzina może zgłosić jedną pracę.
 4. Ocenie podlegać będą szopki spełniające następujące warunki:
 5. Do szopki powinna być dołączona widoczna metryczka wg wzoru:
 6. Szopki oceni powołana przez organizatora komisja wg następujących kryteriów:
 7. Komisja konkursowa przyzna miejsca i wyróżnienia w kategoriach wiekowych 0-3 i 4-6, (jeżeli pracę wykonywało dwoje lub więcej dzieci, które są uczniami naszej szkoły, to wiek najstarszego uczestnika będzie decydował o przynależności do kategorii wiekowej).
 8. Szopki należy dostarczyć do wychowawców  (klasy 0-3) i do nauczyciela plastyki w dniach od 5 do 9 grudnia 2011 r.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się w ramach wigilii szkolnej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

ANEKS DO REGULAMINU KONKURSU RODZINNEGO - PRZESTRZENNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA


Zmiany dotyczą następujących punktów regulaminu:

1.Współorganizatorem konkursu jest Rada Rodziców działająca przy naszej szkole.
3. Udział w konkursie jest zgodą na przekazanie pracy na Kiermasz Świąteczny organizowany w naszej szkole.
7. Nagrody ufundowane zostaną przez Radę Rodziców.
9. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w trakcie Kiermaszu Świątecznego tj. 14.12.2011 r.


Konkurs "Matematyczne origami"

Organizatorzy: Beata Zalewska i Grzegorz Socha

Cele konkursu:
- motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z geometrii,
-
rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości,
- popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu origami modułowego,
- rozwijanie zdolności manualnych.

Terminy:
-
Termin składania prac:  20.11
-
Termin zakończenia:  30.11

Uczestnicy:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI, których cechuje wyobraźnia i chęć tworzenia.

Warunki uczestnictwa:
-
Własnoręczne wykonanie wielościanu (jedna osoba maksymalnie 2 prace) techniką origami modułowego 
-
Dostarczenie pracy do szkoły (do nauczycieli matematyki) w terminie 20.11  (praca powinna być zapakowana w sztywne pudełko)
-
Do każdej pracy dołączenie wizytówki o treści:

Imię i nazwisko wykonawcy pracy ..........................................................................

Klasa .............

oraz zgody rodziców na opublikowanie zdjęcia i danych na stronie internetowej szkoły.

Jury:
W skład jury wejdą matematycy.

Kategorie i kryteria oceniania prac:
Prace będą oceniane w kategoriach:
- Wielościany foremne i półforemne - modele pełne i krawędziowe,
- Wielościany gwiaździste i kusudama.
Jury dokonując oceny kierować się będzie:
-
estetyką wykonania (starannością, precyzją zgięć, doborem papieru i kolorystyki),
-
stopniem trudności,
- pomysłowością.
Zakończenie konkursu:
Uroczyste zakończenie odbędzie się dnia 30.11 wystawą prac konkursowych.

Uwagi:
1.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
2. Prace konkursowe dostarczone uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
3. Wszelkie wątpliwości związane z oceną prac rozstrzyga jury.


Uwaga KONKURS!!!

Wylądował KTOŚ... sam sobie wymyśl, CO TO ZA GOŚĆ (?) Naucz go, jak być uczciwym, dobrym, pokojowym, sprawiedliwym, odpowiedzialnym...

Wybierz jedną z powyższych wartości i przekaż je (sam) językiem komiksu (1-6 obrazków).

Uwaga! W obecnej edycji konkursu mają prawo uczestniczyć uczniowie, którzy brali udział w poprzedniej edycji.

*                 konkurs dla klas 0-6

*                 format i technika dowolna

*                 termin oddawania prac: do  07.11.2011

*                 uczniowie klas 0-3 składają prace u wychowawców

*                 uczniowie klas 4-6 składają prace u Pani Agnieszki Jankowiak

*                 udział w konkursie będzie punktowany

*                 przewidziano nagrody niespodzianki ufundowane przez Zespół Wartości w SPTP, organizatora konkursu

Celem II edycji konkursu przygotowanego przez zespół pod nazwą "Wartości w SPTP” jest przybliżanie wartości z programu wychowawczego Szkoły, wartości, którymi warto kierować się w życiu. Zachęćmy nasze dzieci do udziału: porozmawiajmy o wartościach!


Konkurs recytatorski „Jesienna zaduma”
dla uczniów klas I-III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim – eliminacje odbędą się 8 listopada 2011r. w godzinach 12.45 – 14.35 (s.37).

Cele konkursu:

- popularyzacja literatury pięknej,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich,

Warunki uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
- każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce   związanej z jesienią) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań,

Kryteria oceny:

Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:
- stopień opanowania pamięciowego tekstu,
- poprawne i płynne deklamowanie,
- dobór repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny
Organizatorzy: Bronowicka Beata, Dworczyk Paulina


Konkurs recytatorski „Jesienna zaduma”
dla uczniów klas IV-VI

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie recytatorskim „Jesienna zaduma”. Eliminacje szkolne odbędą się 7 listopada 2011r. w godz. 13:50 -15:30 w sali B7.

Regulamin:
Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 min. Jury, słuchając uczestników, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru (dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora)
- interpretację (zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość)
- kulturę słowa (dykcja, umiejętne operowanie melodią tekstu)
- ogólny wyraz artystyczny

Organizatorzy konkursu: pani Olga Madalska, pani Anna Dzięcioł

Do odważnych świat należy!!!


Konkurs  ekologiczny
"Chroń środowisko – segreguj odpady"
dla uczniów klas IV – VI

1. Cel konkursu:
-  pogłębianie świadomości ekologicznej,
- sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska.
2.  Forma pisemna.
3.  Termin: 25.10.2011r. godz.14.35
4.  Miejsce: sala B10
5.  Zapisy do 24.10.2011r. u organizatora -  Jolanty Maciesza


HALLOWEEN

W piątek 28 października organizujemy w szkole obchody Halloween.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach związanych z tym świętem.

Klasy I-III

1. Konkurs na najciekawsze przebranie w stylu Halloween - mile widziane są w szkole tego dnia duchy, czarownice i czarodziejki, wampiry, a także wszystkie postaci mające  w swoim stroju elementy kojarzące się z Halloween.

2. Konkurs na plakat związany z Halloween, zawierający angielskie słówka opisujące przedstawione przedmioty lub osoby.

Termin dostarczenia plakatów nauczycielom języka angielskiego mija we wtorek - 25 października.

Powstanie wystawa prac, poświęconych Halloween.

Klasy IV –VI

1. Konkurs na najlepszą gazetkę w sali, oczywiście o tematyce związanej z Halloween. Gazetki powinny pojawić się w salach do czwartku - 27 października

2. Konkurs na najciekawsze przebranie w stylu Halloween
Dla zwycięzców drobne upominki okolicznościowe.
Tego dnia przewidujemy również odwiedziny tajemniczych gości w każdej klasie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!
Organizatorzy:
Nauczyciele języka angielskiego


                                                   „Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat”

KONKURS MATEMATYCZNY 
„AS MATEMATYCZNY

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów klas II i III.

2.    Pierwszy etap trwa od października do marca.

3.    Co miesiąc uczestnicy otrzymują zadania o różnym stopniu trudności dostosowane do poziomu klas. Każdy zestaw zawiera 5 zadań.  Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. Za całą, poprawnie rozwiązaną, miesięczną listę zadań można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Łącznie za cały I etap można zdobyć 60 pkt.

4.    Na rozwiązanie zadań uczniowie mają dwa tygodnie od momentu  ich otrzymania.

5.    Miesięczne zestawy zadaniowe będą prezentowane na tablicy konkursowej (dolny korytarz). Kserokopie  będzie można otrzymać od p. Beaty Bronowickiej (klasy III) i p. Jolanty Protasiewicz (klasy II). Po rozwiązaniu zadań należy dostarczyć je organizatorom konkursu.

6.     Do I etapu można przystąpić w dowolnym czasie. Jeżeli zadanie z listy będzie zbyt trudne,  nie trzeba go rozwiązywać, aby oddać  zestaw.

7.     II etap konkursu zostanie przeprowadzony w maju i mogą przystąpić do niego uczniowie biorący udział w I etapie, którzy trzykrotnie oddali rozwiązany zestaw.

8.     W II etapie można zdobyć 60 pkt, maksymalna liczba punktów za cały konkurs wyniesie 120 pkt.

9.     O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.

10.   Podsumowanie "Asa Matematycznego" w trakcie obchodów Dnia Dziecka.

11.   Uczniowie pracują indywidualnie.


Konkurs plastyczny
"BARWY JESIENI"
Dla klas 0-III

REGULAMIN KONKURSU:
Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku jaką jest jesień. Przybliżenie piękna tej pory roku ułatwiają bliżej poznane i popularyzowane techniki plastyczne, które w wydaniu dzieci są wyjątkowe.
CELE:

Ø  Kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Ø  Propagowanie różnych technik plastycznych.

Ø  Doskonalenie warsztatu plastycznego.

Ø  Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

WARUNKI KONKURSU:
Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych: rysunek, praca malarska, collage, wydzieranka, wyklejanka,
Nie będą oceniane prace przestrzenne
FORMAT : A-3
Każda zgłoszona do konkursu praca musi być podpisana: imię i nazwisko autora oraz klasa
TERMIN ODDAWANIA PRAC: 19 października 2011r 
Prace przyjmują organizatorzy:
Dorota Zygmańska sala16
Iwona Rozmus sala 17
Beata Bronowicka sala 37


 REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO
DLA KLAS 0-VI


CEL KONKURSU:
Rozbudzanie wrażliwości i odpowiedzialności za los zwierząt leśnych w czasie zimy.
ZASADY KONKURSU
Zbiórka kasztanów potrwa od 5.10-21.10 2011r.
Kasztany zważone i podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa można dostarczać do p. Aldony Czubińskiej w sali 13 oraz do p. Haliny Biedziak w sali 39.
Za minimum 10 kg, kasztanów można otrzymać 3 punkty.
Organizatorzy:
Halina Biedziak
Aldona Czubińska
Iwona Rozmus.


Konkurs Word Gobblers

    Word Gobblers to konkurs sprawdzający znajomość słówek z poszczególnych działów tematycznych, mający na celu zainteresowanie uczniów językiem angielskim oraz wzbogacanie ich wiedzy poprzez systematyczne poszerzanie słownictwa.

Konkurs będzie odbywał się co miesiąc.
Pierwsza edycja 20 października (czwartek).

GODZINĘ I NUMER SALI PODAMY 17 PAŹDZIERNIKA

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klas II - VI
Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego.

WORD GOBBLERS  SŁÓWKA DLA KLAS  4-6 NA PAŹDZIERNIK 2011r.

 

HERRING

SPOON

BEEF

CUISINE

LAMB

LETTUCE

FIZZY DRINK

DISH

PRAWNS

APPLE PIE

CUTLERY

BRUNCH

CANTEEN

CABBAGE

SALMON

CRISPS

HERBS

CUCUMBER

TURNIP

LEEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORD GOBBLERS  SŁÓWKA DLA KLAS  2 i 3 NA  PAŹDZIERNIK 2011r.

FORK-WIDELEC

MUG - KUBEK

SPOON - ŁYŻKA

MUSHROOM- GRZYB

KNIFE- NÓŻ

SPICES - PRZYPRAWY

PANCAKE -NALEŚNIK

TEAPOT –DZBANEK DO HERBATY

BISCUIT-HERBATNIK

LETTUCE-SAŁATA

 


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ZBIÓRKI  BATERII
w roku szkolnym 2011/2012;
SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO I KLIMAT"


1. Cel ogólny konkursu:  

§ Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii-ochrona gleby.

2. Cel szczegółowe konkursu

§ Zachęcanie wszystkich do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów.

§ Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych.

§ Uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych.

2. Przedmiot konkursu.   Segregowane baterie

3. Organizator konkursu:

§ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

§ Koordynator konkursu: Katarzyna Gorzelana

4. Warunki konkursu i jego przebieg:

§ Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas  I– VI naszej szkoły.

§ Uczniowie mogą prosić o wsparcie w zbiórce baterii rodzinę, znajomych, sąsiadów.

§ Baterie należy oddawać po kilkanaście sztuk. Dodatkowo szkoła zbierając baterie, automatycznie kwalifikuje się do Programu Szkolnego Organizacji Odzysku REBA, a tym samym gromadzić będzie punkty (1 kg baterii = jeden punkt), za które zgodnie z katalogiem otrzymywać będzie nagrody

§ Zbiórka baterii odbywa się od września 2011 roku do  końca maja 2012 roku.

5. Kryteria przyznawania punktów: miesięcznie od 1-8 i więcej -3 pkt. Pod koniec każdego miesiąca zbieramy na listę zbiorczą zebraną ilość baterii przez każdego ucznia w danej klasie.

6. Ogłoszenie wyników konkursu.

§ Podsumowanie akcji i wręczenie nagród dla najaktywniejszych zbieraczy oraz klasy najbardziej zaangażowanej w zbiórkę baterii nastąpi w czerwcu 2012r.

7. Nagrody. 

§  Nagrody rzeczowe dla  najlepszych zbieraczy baterii w całej szkole.

8.Postanowienia końcowe. 

§ Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od ilości oddanych baterii. Minimum 5 nagród dla uczniów klas I-III i 5 nagród dla uczniów klas IV-VI


Organizator :
GIMNAZJUM SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ
ogłasza
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Ojciec Święty, Papież Jan Paweł II -orędownik polskiej tradycji
i tożsamości”

 Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej życie i działalność Papieża Polaka, „którego serce zawsze biło mocniej dla Polski”. Polskę nosił w sercu, Ojczyzna była dla Niego wartością najwyższą, co udowodnił całym swoim życiem, …mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom”

                        `                                                                                             Gniezno 3. VI. 1979

Technika prac: dowolna (malarstwo, rysunek, collage, techniki mieszane, fotografia
Format prac do A3
Każda praca opisana z tyłu: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres, pełna nazwa szkoły i jej adres
Termin oddania prac – etap szkolny do 11. X. 2011r.

 Wszystkie prace zostaną umieszczone na wystawie szkolnej z okazji obchodów Dnia Patrona a najpiękniejsze prace zostaną przesłane do dalszych eliminacji.

Koordynator konkursu
Agnieszka Jankowiak