Archiwum: Konkursy 2009/2010    Konkursy 2010/2011    Konkursy 2011/2012


Konkursy w roku szkolnym 2012/2013 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "OWOCOWE WARIACJE"Organizatorem Konkursu pod hasłem "Owocowe wariacje" jest Agencja Rynku Rolnego.
CEL KONKURSU
1. Promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metoda ich produkcji.
2. Promowanie oraz informowanie o programie "Owoce w szkole".
3. Kształtowanie zdrowych nawyków żywnościowych dzieci i rozpowszechnianie wśród dzieci zasad prawidłowego żywienia.
4. Możliwość zaprezentowania prac plastycznych dzieci.
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej wg kryteriów podanych przez Organizatora w postaci plakatu o formacie A 3 dowolną techniką oraz przeniesienie praw autorskich i zależnych do nagrodzonych przez Komisję konkursową prac na rzecz ARR.
2. Organizatorzy zastrzegają, że celem konkursu jest propagowanie i pogłębianie wśród dzieci zasad prawidłowego żywienia i rozszerzanie wiedzy na temat programu "Owoce w szkole" obsługiwanego przez Agencję Rynku Rolnego.
3. Tematyka pracy musi odwoływać się do hasła przewodniego konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie klas I - III szkół podstawowych z obszaru województwa wielkopolskiego.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie (korespondencyjnie lub osobiście) pracy konkursowej w postaci plakatu wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA (Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem można uzyskać u pani Jolanty Protasiewicz sala 42)
3.Każdy uczestnik konkursu przygotuje tylko jedną, wykonaną samodzielnie i dowolną techniką pracę w formie papierowej formatu A 3.
4.W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 20.05.2013 roku i trwa do dnia 14.06.2013 roku do godziny 15.00 (w przypadku korespondencyjnego dostarczania decyduje data wpływu do Oddziału Terenowego w Poznaniu).
2.Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą dostarczenia wymaganych materiałów do siedziby Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, na adres:
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Marcelińska 90,
60 - 324 Poznań
z dopiskiem na kopercie:
KONKURS "Owocowe wariacje"
NAGRODY
1. Nagrodami rzeczowymi w konkursie jest sprzęt elektroniczny.
2.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu: 26.06.2013 roku
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 27.06.2013 roku na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego ARR w Poznaniu.
4.Niezależnie od powyższego zwycięscy Konkursu zostaną powiadomieni przez Dyrektora OT ARR w Poznaniu o przyznaniu nagród.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU NALEŻY ODEBRAĆ OD P. JOLANTY PROTASIEWICZ S.42


Nowa porcja słówek na konkurs „Word Gobblers” dla klas II i III

Kolejna porcja słówek. Tym razem coś dla majsterkowiczów:

1) a ladder
2) a nail
3) a hammer
4) a paintbrush
5) a screwdriver

Trzeci test konkursowy odbędzie się 7 czerwca w czasie pierwszej dużej przerwy (10:35 - 10:55) w sali 42. Na zgłoszenia czekamy do środy 05.06, zapisywać się można osobiście u nauczyciela lub za pomocą Librusa.
Życzymy owocnej nauki :-)
Anna Cieślak-Głodkowska, Aleksandra Stasiak


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ „BEZPIECZNA WODA”
pt. „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”

Organizatorem konkursu plastycznego pt. Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie, zwanego dalej konkursem, jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, zwane dalej Organizatorem.

Konkurs jest organizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Bezpieczna Woda.

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także pobudzenie ich wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Temat konkursu: Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.msport.gov.pl/turystyka.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z całej Polski w wieku od 6 do 13 lat.

Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Warunki uczestnictwa:

1. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę (szkoły, świetlicy, innej organizacji) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) dostępny na stronie www.msport.gov.pl/turystyka.

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie. §

Termin oddania prac upływa  05 czerwca 2013r. (uczniowie klas młodszych przekazują prace wychowawcą, uczniowie klas 4-6 p. A. Jankowiak). Komisja szkolna dokona  oceny prac pod względem:  wkładu pracy dziecka, oryginalności interpretacji i przekazu treści konkursu, pomysłowości zastosowania technik plastycznych i estetyki jej wykonania. Prace oddane po terminie i nie spełniające wymagań nie będą oceniane i przesłane do organizatora.

 Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane.

Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.


KONKURS ŚWIETLICOWY  Prezent dla mamy


Konkurs świetlicowy Prezent dla mamy jest wyjątkową okazją, w którym każdy uczeń może powiedzieć mamie, jak bardzo ją kocha, docenia jej troskę i cierpliwość.

Cele konkursu:
- upowszechnianie tematyki związanej z Dniem Matki,
- kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych,
- rozwój zdolności artystycznych i manualnych,
- wprowadzenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno technicznych.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas 0-6 uczęszczający do świetlicy.
2. Na konkurs dostarczamy jeden własnoręcznie wykonany prezent dla mamy np.: laurka, wazonik, szkatułka, kwiaty, biżuteria itp.
3. Kryterium oceny prac to walory artystyczne i estetyczne oraz pomysł.
4. Termin dostarczania prac do dnia 23.05.2013 r. do świetlicy.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 24.05.2013 r. w dzienniku elektronicznym oraz w świetlicy. W tym dniu, każdy uczestnik może odebrać pracę konkursową.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko (autora pracy), klasa .

Serdecznie zapraszają wychowawcy świetlicy:
Małgorzata Duda ,Dorota Mizera, Michał Kwiatkowski, Lidia Gorczyńska, Roma Szymaniak, Marcin Kobos


Nowa porcja słówek na konkurs „Word Gobblers” 4-6 13.05.

Dzisiaj odłamki, kawałki, plasterki…

1.       A wad of banknotes

2.       A bar of soap

3.       A square of chocolate

4.       A dash of sauce

5.       A pane of glass

6.       A grain of sand

7.       A segment of orange

8.       A splinter of wood

9.       A chip of china

10.   A hunk of cheese

Życzymy przyjemnej nauki:)


KONKURS RECYTATORSKI
„MAGICZNY ŚWIAT JULIANA TUWIMA”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-3 do udziału w konkursie recytatorskim, który odbędzie się 15.05. 2013r. (środa) o godzinie 13:00 w sali 37.

Cele konkursu:

-bogacenie biernego i czynnego języka ucznia,

-ukazanie piękna poezji Juliana Tuwima i rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą oraz twórczością wybitnego poety,

-rozwijanie zdolności recytatorskich,

Zasady konkursu:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3,

2.    Każdy uczeń recytuje jeden utwór poetycki autorstwa Juliana Tuwima dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań.

Kryteria oceny:

1.      Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:

·      stopień opanowania pamięciowego tekstu,

·       poprawne i płynne recytowanie,

·       dobór repertuaru,

·       ogólny wyraz artystyczny

Organizatorzy: Barbara Krawczyk, Agnieszka Gustowska, Paulina Dworczyk, Beata Bronowicka


WORD GOBBLERS 29.04 klasy 4-6

 Tym razem coś dla panów: słownictwo samochodowe:

An indicator

 A steering wheel

 A seat belt

 An accelerator

 A handbrake

 A gear stick

 A horn

 A drivers seat

 An ignition

A wing mirror

Życzymy nauki na wysokich obrotach;)
L.Szała, D.Leśniewska


„Word gobblers”
porcja słówek na dzień 22.04.2013
Tym razem kilka przydatnych w kuchni czasowników:

·         To dice

·         To carve

·         To whisk

·         To drain

·         To grate

·         To mash

·         To squeeze

·         To spread

·         To roll out

·         To knead

Po nauczeniu się można każdy w praktyce wypróbować w domu w kuchni:D


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z OKAZJI DNIA ZIEMI DLA KLAS IV-VI
ROŚLINY I ZWIERZĘTA WYKONANE METODĄ ORIGAMI MODUŁOWEGO

Adresaci:

Uczniowie klas 4 – 6

Cele konkursu:

1.                  popularyzowanie sztuki składania papieru – origami,

2.                  rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości,

3.                  inspirowanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji wśród uczniów,

4.                  kształtowanie zamiłowania do sztuki orgiami jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,

5.                  zwrócenie uwagi na różnorodny świat roślin i zwierząt.

Warunki uczestnictwa:

  1. Każdy uczeń może zgłosić do udziału w konkursie jedną pracę, która będzie przedstawiała zwierzę lub roślinę wykonane metodą orgiami modułowego,
  2. Prace konkursowe można składać w sali B-11 do dnia 29 kwietnia 2013 roku
  3. Każda prac konkursowa musi zostać opatrzona na stale przytwierdzoną metryczką zawierającą dane autora pracy.

Zasady konkursu:

  1. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie jednej papierowej figurki związanej z tematem konkursu.
  2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie!
  3. Wykonane prace po zakończeniu konkursu będą stanowiły dekorację sali przyrodniczej

Jury:

1.                  komisję konkursową powołuje Organizator,

2.                  decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna

Kryteria oceny:
W ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Ogłoszenie wyników konkursu:
Wyników będą ogłoszone w rubryce ogłoszenia w dzienniku librus
Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej.

Organizator: Katarzyna Gorzelana


Dzień Ziemi- 22.04.2013r.

"Tydzień z ekologią" z okazji Święta Ziemi 
to wspaniała zabawa edukacyjna dla wszystkich .

Ucząc dzieci dostrzegać piękno zjawisk przyrodniczych, rozwijając ich wrażliwość- 

ŻYJEMY Z PRZYRODĄ W ZGODZIE

- zajęcia ekologiczne  w klasach , utrwalanie wiadomości z zakresu ochrony przyrody, 
- sprzątanie najbliższej okolicy ze śmieci, 
- zajęcia ekologiczne w klasach

- konkurs ,,Coś z niczego” czyli wykorzystujemy surówce wtórne.

KONKURS „COŚ Z NICZEGO”

Konkurs ma pokazać dzieciom, że wiele odpadów nie musi trafiać na wysypiska, lecz możemy je wykorzystać wykonując z nich pomysłowe rzeczy.

CELE KONKURSU:

• zaangażowanie dzieci w działania proekologiczne,

• pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci,

• wykorzystanie odpadów jako materiału do działań artystycznych,

• rozwinięcie pojęcia pracy przestrzennej,

• upowszechnianie twórczości nieprofesjonalnej,

• popularyzacja wiedzy o metodach segregacji odpadów i znaczeniu recyklingu,

• propagowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

• uświadomienie dzieciom, jak ważna jest segregacja i dbałość o czystość najbliższego otoczenia.

ZASADY KONKURSU:

1.     Konkurs adresowany jest do klas O-6.

2.    Zadaniem dzieci jest stworzenie dowolnej pracy plastyczno- technicznej przy wykorzystaniu surowców wtórnych.

3.    Komisja oceniać będzie pomysłowość, oryginalność, nowatorstwo w podejściu do tematu, technikę, ogólne wrażenie artystyczne, wartość merytoryczną pracy, rodzaj wykorzystanych materiałów, wkład pracy

4.    Technika wykonania prac jest dowolna.

5.    Prace powinny być wykonane z surowców wtórnych (np. resztki tkanin, włóczek, drucików, papier, plastik, drewno, techniki łączone itp.).

6.    Pracę należy oddać do 25.04.2013r.

7.    Organizatorzy: Aneta Nawrot, Barbara Krawczyk, Agnieszka Gustowska, Joanna Patelska, Urszula Narożna, Halina Biedziak.

 

ZADANIA DLA KLAS:

Ø  klasa wybiera dla siebie nazwę, która ma związek z przyrodą lub ekologią i umieszcza ją na drzwiach swojej klasy,

Ø  zadba o ukwiecenie swojej sali,

Ø  stworzy hasło nawołujące do ochrony środowiska,

Ø  wykona na lekcji wychowawczej gazetkę ścienną pod hasłem: „Segregujesz - odzyskujesz”, lub inny temat dotyczący ochrony środowiska, ziemi

Ø  w dniu 22.04 każdy uczeń ubierze się na zielono.

Ucząc dzieci dostrzegać piękno zjawisk przyrodniczych, rozwijając ich wrażliwość 

ŻYJEMY Z PRZYRODĄ W ZGODZIE


KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowań państwami leżącymi w Europie,
- przyswojenie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej,
- mobilizowanie uczniów do korzystania z ró
żnych źródeł informacji,
- zach
ęcanie uczniów do wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych

Regulamin konkursu:

1.                 Konkurs odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 8:00 w sali nr 18.W konkursie mogą wziąć udział TYLKO osoby, które wcześniej zgłosiły się do p. Błaszyk, p. Dworczyk lub p. Stachowiak.

3.                Konkurs składa się z dwóch etapów, ukończenie etapu pierwszego, z odpowiednią ilością punktów, pozwala na udział w etapie drugim.

4.               Uczestnik, który uzyska co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi przechodzi do kolejnego etapu.

5.                Z 30 podanych wcześniej , przykładowych pytań zostanie wylosowanych 10 (z czego pięć pytań otwartych i 5 wyboru).

6.                O kolejnym etapie organizator poinformuje przy ogłoszeniu wyników etapu pierwszego.

Organizatorzy: Błaszyk Karolina, Dworczyk Paulina, Stachowiak Danuta


Konkurs "Word Gobblers" dla klas IV-VI 1/4


Wiosna wkoło, a więc czas schować zimowe płaszcze do szafy! Dziś słownictwo z kategorii "ubrania na każdą (wiosenną) pogodę".
1. a tracksuit
2. a sweatshirt
3. sneakers
4. a raincoat
5. wellingtons
6. slippers
7. flip flops
8. knee socks
9. a cardigan
10.high heeled shoes

Good luck!


Kolejna porcja słówek na „Word Gobblers” (25.03.2013)

Tym razem słownictwo komputerowe:

a loudspeaker

a monitor

a screen

a mouse

a memory stick

a printer

a scanner

software

a drive

a keyboard


Konkurs "Moje ulubione państwo europejskie"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie ,,Moje ulubione państwo europejskie".

Cele konkursu:
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
- poszerzenie wiadomości o wybranym kraju,
- wykorzystywanie różnych technik plastycznych,
- wdrażanie do planowania pracy.

Zadaniem uczniów jest wykonanie albumu o dowolnym państwie Europy.
Technika wykonania: dowolna
Termin: do 10.IV.2013
Kryteria oceny:
- pomysłowość
- podstawowe informacje o kraju (flaga,stolica, ważniejsze miasta,...)
- estetyka wykonania
- samodzielność( tekst pisany odręcznie).

Albumy należy dostarczyć p. D. Stachowiak s.18.
Organizatorzy:
- A. Cieślak-Głodkowska
- A. Stasiak
- D. Stachowiak


Konkurs plastyczny pt. "Flaga - symbol pństwa""

W związku z Dniem Europejskim zapraszamy uczniów klas 0-III do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Flaga-symbol państwa".
Cele konkursu:
- rozbudzanie zainteresowań państwami leżącymi w Europie,
- rozpoznawanie flag wybranych krajów europejskich,
- mobilizowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji,
- doskonalenie umiejętności plastycznych,
- zachęcanie uczniów do wykorzystywania różnorodnych technik plastycznych.
Zadaniem uczniów jest wykonanie flagi dowolnego kraju europejskiego.
Format pracy:A-4
Technika: dowolna
Termin :do 10.IV.2013
Kryteria oceny:
- zgodność z oryginałem,
- estetyka wykonania,
- pomysłowość wykonania.
Każdą pracę należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, oraz jaki kraj symbolizuje flaga).
Prace należy dostarczyć p. Danucie Stachowiak s.18 lub p. Annie Cieślak-Głodkowskiej.


„Word Gobblers” – kolejna porcja słówek

Kolejna porcja słówek - tym razem słownictwo związane z wiosną.
1. to melt
2. to dig in the garden
3. to plant a bulb
4. a twig
5. a bud
6. a daffodil
7. a hyacinth
8. a snowdrop
9. a puddle
10. a flock of birds

Powodzenia!!!


Konkurs recytatorski Wiosenne przebudzenie 
dla uczniów klas 4-6


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. Eliminacje szkolne odbędą się 26 marca 2013 r. w godzinach 13.50 - 15.30 w sali B8.

Cele konkursu:
popularyzacja literatury pięknej,
rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.

Warunki uczestnictwa:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 - 6,
każdy uczeń recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z wiosną) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań.
Kryteria oceny:
Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:
stopień opanowania pamięciowego tekstu,
poprawne i płynne recytowanie,
dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny
Organizatorzy: Justyna Piwecka, Anna Cieślak - Głodkowska, Anna Dzięcioł


Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie”
dla uczniów klas 0-III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim – eliminacje odbędą się 25 marca 2013r. w godzinach 12.45 – 14.35 (s.37).

Cele konkursu:

Warunki uczestnictwa:

·         konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III,

·         każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce   związanej z wiosną) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań,

Kryteria oceny:

Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:

 Organizatorzy: Bronowicka Beata, Dworczyk Paulina


„Word Gobblers” – kolejna porcja słówek (nie obowiązuje na test 14.03 )
Tym razem słownictwo dietetyczno-sportowe:)

to put on weight

to lose on weight

waterseed

a low-fat diet

a balanced diet

to be on a diet

to steam a fish

to do aerobics

to stretch muscles

to be in a good physical shape


KONKURS ŚWIETLICOWY
Symbol Wielkanocy

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, zapraszamy wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie Symbol Wielkanocy.

Cele konkursu:
- podtrzymywanie tradycji świątecznych,
- rozbudzanie wyobraźni i fantazji uczniów,
- wprowadzenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno technicznych.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas 0-6 uczęszczający do świetlicy.
2. Na konkurs dostarczamy jeden własnoręcznie wykonany symbol kojarzący się ze Świętami Wielkanocnymi np.: zajączki, kurczaczki, pisanki, stroiki, palmy (nie mogą to być prace płaskie na kartkach).
3. Kryterium oceny prac to walory artystyczne i estetyczne oraz rodzaj wykorzystanych materiałów.
4. Termin dostarczania prac do dnia 21.03.2013 r. do świetlicy.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22.03.2013 r. w dzienniku elektronicznym oraz w świetlicy.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko (autora pracy), klasa .
Serdecznie zapraszają wychowawcy świetlicy:
Małgorzata Duda, Dorota Mizera, Michał Kwiatkowski, Lidia Gorczyńska, Roma Szymaniak, Marcin Kobos


K o n k u r s p l a s t y c z n y
„ Pierwsze wiosenne kwiaty ‘’ – forma przestrzenna”


Cele konkursu:
- pobudzanie aktywności i wyobraźni uczniów
- rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych
- odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem
Kryteria oceny:
-pomysłowość pracy, zgodność z tematem konkursu
-wartość artystyczna, atrakcyjność wizualna
- samodzielność i staranność wykonania,
Zasady konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas „0” –„VI”
Konkurs trwa od 4 do 18 marca
Technika prac dowolna, forma przestrzenna
Do każdej pracy prosimy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem autora i klasą
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje
Prace prosimy oddawać do p. A. Czubińskiej (sala 41) oraz do p. J. Protasiewicz (sala 42)
Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 19 marca
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy:
Aldona Czubińska
Urszula Narożna
Jolanta Protasiewic
z


UWAGA!!!

Terminy testów konkursu „Word Gobblers”
Najbliższy test odbędzie się 14.03. (czwartek)
Kolejne testy: 15.04. (poniedziałek), 13.05. (poniedziałek),
10.06. (poniedziałek)

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU


Regulamin szkolnego Konkursu na prezentację multimedialną
pt. „Spotkanie ze sportowcami: Marcin Urbaś, Damian Seweryn, Arkadiusz Mąkina”

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

1. Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu,

- wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie,

- respektowanie praw autorskich.

2. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

·         Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (maksymalnie 11 slajdów).

·         Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.

·         Praca będzie oceniana pod względem poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.).

·         Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora).

·         Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na końcu prezentacji.

·         Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona także bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie z adresami stron www).

·         Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

3.      Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.

4.      Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

5.      Informacje o sportowcach można uzyskać na stronie STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RED BOX

6.      Termin dostarczenia prac konkursowych: 25.03.2013r. do godz. 12:00

7.       Prace należy składać osobiście u Pani Grażyny Frączek (sala A13) - płyta CD, PenDrive lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sptp@sptp.gema.pl


Regulamin XIII  Konkursu  Fotograficznego i Plastycznego
pt. „Jan Paweł II świadek i nauczyciel wiary”

Czyny przemawiają więcej niż słowa, jesteście wezwani do świadczenia waszym życiem na co dzień, że naprawdę wierzycie w to, że Jezus Chrystus jest Panem”.
Jan Paweł II

Cele konkursu:

1.      Kształtowanie właściwych  postaw i zachowań zgodnych nauką i postawą życiową Ojca Świętego Jana Pawła II.

2.      Zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie słowa: : wiara w kontekście postawy i nauk Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw bliźniego, ludzi słabszych, biednych, chorych, dzieci.

3.      Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz  szukania właściwej drogi życiowej.

Uczestnicy: uczniowie klas IV - VI

Warunki uczestnictwa:

1.      Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej  jednej lub po jednej
z dwóch kategorii:

·         praca fotograficzna,

·         praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.).

2.      Każdy uczestnik może oddać na konkurs 2 prace.

3.      Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe oraz prace wykonane w formie gazetki nie będą brane uwagę).

4.      Zdjęcia mogą być wykonane techniką analogową lub cyfrową, barwną lub czarno-białą. Nie mogą być przetworzone komputerowo lub w inny sposób. Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.

5.      Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, co najmniej w formacie A3.

6.      Prace przechodzą na własność organizatora.

 

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:

Ø  zgodność tematu pracy z tematem konkursu,

Ø  wartość artystyczna pracy,

Ø  oryginalność podejścia do tematu,

Ø  samodzielność.

 

Prace należy oddać  do 15 kwietnia 2013 r. u p. E. Wielgosz i B. Matuszewskiej.

Powiadomienie laureatów o wynikach do 20  kwietnia 2013 r.

 

Najlepsze prace zostaną przesłane do Wadowic do kolejnego etapu konkursu .

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!


PLAKAT SPORTOWY dla klas 0-3
KONKURSU NA PLAKAT O WYBRANEJ DYSCYPLINIE SPORTU (LEKKOATLETYKA, KAJAKARSTWO, PIŁKA NOŻNA)

Organizator - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Cel konkursu:

- konkursu na plakat promujący jedną  spośród trzech dyscyplin sportu:

 -  lekkoatletyka, 

-   kajakarstwo,

-   piłka nożna

 

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III

 

Treść pracy: Uczestnicy konkursu tworzą plakat  o wybranej dyscyplinie sportu

( lekkoatletyka, kajakarstwo, piłka nożna)

Wymagania formalne jakie powinien spełnić plakat:

 - Format pracy A2 orientacja pionowa

 - Technika pracy dowolna

 

Kryteria oceny prac:

 - zgodność z tematyką

 - estetyka wykonania

-  pomysłowość

 - czytelność przesłania (ilustracja tematu)

- wkład pracy dziecka

 

Założenia ogólne:

    - prace zakwalifikowane do konkursu będą prezentowane na wystawie w holu szkoły

   -  prace konkursowe są własnością organizatora

 

Termin oddawania prac: 25.03.2013 (poniedziałek) prace podpisane z tyłu przekazujemy  wychowawcy.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie


PLAKAT SPORTOWY  dla klas 4-6
Regulamin konkursu na plakat o zaproszonym sportowcu i dziedzinie sportu, którą reprezentuje

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6

Organizator-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Cel konkursu:

 Wykonanie konkursu na plakat promujący jedną  spośród trzech   dyscyplin sportu wraz  z przedstawicielem tej dyscypliny, sportowcem który będzie gościł w naszej szkole

klasy 4 – piłka nożna i postać Damiana Seweryna lekkoatletyka, 

klasy 5 -  kajakarstwo lekkoatletyka i postać Arkadiusza Mąkina,

klasy 6 -  lekkoatletyka i postać Marcina Urbasia

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI

Treść pracy: uczestnicy konkursu tworzą plakat  o dyscyplinie sportu połączonej z sylwetką  zaproszonego sportowca (patrz cel konkursu)

Wymagania formalne jakie powinien spełnić plakat:

- Format pracy A2 orientacja pionowa

 - Technika pracy dowolna

Kryteria oceny prac:

    - zgodność z tematyką

    - estetyka wykonania

    -  pomysłowość

    - czytelność przesłania (ilustracja tematu)

    -  wkład pracy dziecka

Założenia ogólne:

    - prace zakwalifikowane do konkursu będą prezentowane na wystawie w holu szkoły

   -  prace konkursowe są własnością organizatora

informacje o sportowcach można uzyskać na stronie :STOWARZYSZENIE KULTURY  FIZYCZNEJ RED BOX

 

Termin oddawania prac: 25.03.2013 (poniedziałek) prace podpisane z tyłu przekazujemy  nauczycielom wf, nauczycielowi plastyki w szkole.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie


Konkurs "Word Gobblers" dla klas IV-VI


Zadbajmy o zdrowie na wiosnę! Tym razem słownictwo dotyczące kondycji (nie tylko fizycznej!)

1. to keep fit
2. to play hopscotch
3. to do gymnastics
4. to go for a walk
5. to go jogging
6. to go cycling
7. to be on a healthy diet
8. to play board games
9. to be an optimist
10. to get enough sleep

UWAGA!!!!
Drugi test konkursowy odbędzie się w czwartek, 14.03. 2013 r., o godz. 13:30, w sali B5.
Prosimy zapoznać się ze zmianami w terminach testów zamieszczonymi w regulaminie konkursu.
Good luck!!!


„WORD GOBBLERS” – kolejna porcja słówek!(25.02)

Tym razem idiomy – wyrażenia, których (pamiętajcie) nie tłumaczy się dosłownie. Życzymy miłej zabawy z językiem i owocnego szperania w słownikach

1.      a hen party

2.      one swallow doesn’t make summer

3.      to buy a pig in a poke

4.      the donkey work

5.      an eager beaver

6.      as stubborn as a mule

7.      as happy as a lark

8.      as dead as a dodo

9.      as blind as a bat

10.  as cunning as a fox


Konkurs "Word Gobblers" dla klas IV-VI

Kolejna porcja słówek (18.02.2013 r.)
Dziś słownictwo rekolekcyjne.

1. Ash Wednesday
2. Lent
3. Mass
4. a priest
5. the Pope
6. a Catholic
7. the Christian religion
8. faith
9. to believe in God
10. to confess

UWAGA!!!
Omówienie wyników pierwszego testu "Word Gobblers" odbędzie się w czwartek 21-02-2013r. o godz. 10:35 w sali B5. Zapraszamy!!!


KONKURS ŚWIETLICOWY "Maska Karnawałowa"Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie świetlicowym pt: "Maska karnawałowa".

ZASADY:
- Wybór kształtu maski jest dowolny,
- Różnorodny dobór materiałów na maskę,
- Należy podpisać pracę (imię, nazwisko oraz klasa),
-Termin oddania prac od 11 do 18 lutego (poniedziałek).

Serdecznie zapraszamy
Wychowawcy świetlicy


Konkurs "Word Gobblers" dla klas IV-VIKolejna porcja słówek (11.02.2013 r.)
Tym razem słownictwo walentynkowe.

1. a candy heart
2. a date
3. a sweetheart
4. a bunch of flowers
5. an arrow
6. a poem
7. romantic
8. the Cupid
9. to fall in love
10. to break ones heart

Uwaga!!! Dzisiejsze słownictwo nie obowiązuje na czwartkowym teście (14.02.2013 r.)
 


Konkurs języka angielskiego WORD GOBBLERS dla klas II i III

Cel konkursu:

- poszerzenie znajomości słówek angielskich z różnych zakresów tematycznych,

 - ćwiczenia w zapamiętywaniu,

Konkurs odbywać się będzie w terminie od 8 lutego  do 7 czerwca 2013 roku.

Każdego tygodnia nauki, w piątki, zainteresowani uczniowie otrzymają od organizatorów 5 konkursowych słówek. Następnie uczestnicy powinni je dobrze zapamiętać i poćwiczyć, by 15 marca, 26 kwietnia i 7 czerwca wziąć udział w pisemnych rozstrzygnięciach etapów. Każdy etap będzie obejmował zakres 20 - 25 słówek.

 Zwycięzcy wykażą się doskonałą znajomością największej ilości konkursowych słówek na każdym z trzech etapów.

Regulamin:
By wziąć udział w konkursie należy:

 1) zbierać słówka by móc się ich dobrze nauczyć,

 2) brać udział w marcu, kwietniu oraz czerwcu w pisemnym sprawdzaniu ich znajomości,

Słówek szukajcie na tablicy ogłoszeń oraz w Librusie.

Życzymy powodzenia!

 Anna Cieślak – Głodkowska, Aleksandra Stasiak


WORD GOBBLERS - następna porcja słówek (04.02.)

Tym razem trochę robaków i ptaszków;)

1.             A cockroach

2.            A buzzard

3.            A dragonfly

4.            A grasshopper

5.            A seagull

6.            A sparrow

7.            A swallow

8.            A magpie

9.            A rooster

10.         A partridge


Regulamin II Konkursu Wielkanocnego

1. Organizator: Koło plastyczne we współpracy z Radą Rodziców Szkoły.

2. Cele konkursu:

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

- popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości   ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,

-  aktywizacja dzieci w kierunku plastycznym

3. Przedmiotem konkursu są tematy  nawiązujące do symboliki Świąt Wielkanocnych

4. Technika wykonania prac dowolna

Uwaga!  Dziecko może brać udział tylko w jednej kategorii tematycznej

Do wyboru:
Dla klas 0-3

Dla klas 4-6

4. Udział w konkursie jest automatyczną  zgodą na przekazanie pracy na Wielkanocny Kiermasz Świąteczny organizowany w naszej szkole.

5. Konkurs trwa od  06   lutego 2013 r. do 04. marca 2013 r.

Opisane Prace należy składać u wychowawców od 25 do 04 marca

Do każdej pracy należy dołączyć informacje (pisane wyraźnym pismem): imię i nazwisko autora, klasa.

6. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny prac, przyzna dyplomy i wyróżnienia

7. Podstawowe kryterium oceny:

- wkład pracy dziecka

- oryginalność wykonania (pomysłowe zastosowanie materiałów, kreatywna technika)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.


Konkurs języka angielskiego „Word gobblers” - następna porcja słówek (28.01.2013)


1. chalk
2. to raise one's hand
3. cube
4. changing rooms
5. globe
6. sticky tape
7. noticeboard
8. lunchbox
9. mouse pad
10. languages

Tym razem, z okazji końca ferii, słownictwo "szkolne" ;-) Powodzenia!


Konkurs języka angielskiego „Word gobblers” dla klas IV, V, VI

Cel:

- poszerzenie  znajomości słówek angielskich z różnych zakresów tematycznych,

- ćwiczenia w  zapamiętywaniu,

- doskonalenie umiejętności pisania i rozumienia wyrazów angielskich.

Konkurs odbywać się będzie w terminie od 17 grudnia 2012 do …..czerwca.

Każdego tygodnia nauki, w poniedziałki, zainteresowani uczniowie otrzymają od organizatorów 10 konkursowych słówek. Następnie uczestnicy powinni je dobrze zapamiętać i poćwiczyć, by  7mego lutego, 4tego kwietnia i 6tego czerwca wziąć udział w pisemnych rozstrzygnięciach etapów.

Zwycięzcy wykażą się  doskonałą znajomością największej ilości konkursowych słówek na każdym z trzech etapów.

Regulamin:

By wziąć udział należy:

1) zbierać  słówka by móc się ich dobrze nauczyć,

2) brać udział w lutym, kwietniu oraz czerwcu  w pisemnym sprawdzaniu ich znajomości,

Życzymy powodzenia w systematycznej pracy!

Lidia Szała,  Danuta Leśniewska 

OTO PIERWSZA PORCJA SŁÓWEK:

1. poppy seed cake

2. mistletoe

3. holly

4. elves

5. fairy

6. carol singers

7. to share a wafer

8. gingerbread

9. firtree

10. baubles

WORD GOBBLERS - następna porcja słówek (07.01.)

1. sleigh

2. snowball

3. icicle

4. showman

5. Frost

6. Flu

7. Mittens

8. Snowflake

9. Avalanche

10. Fur


Regulamin konkursu
na plakat do spektaklu operowego
Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka

 Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, z siedzibą

61-701 Poznań, ul. Fredry 9.

I. Uczestnicy

W konkursie mogą brać dzieci w wieku od 6 do 13 lat klasy 0-6 szkoły podstawowej

II. Cel

1. Edukacyjny: zaangażowanie dzieci w proces produkcji spektaklu operowego;

2. Artystyczny: uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących spektakl

operowy Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka.

III. Temat

Spektakl operowy Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka, z librettem opartym o baśń

Braci Grimm.

IV. Nagrody

1. I. miejsce:

a. wydanie plakatu drukiem, wykonanego na podstawie zwycięskiego projektu,

w nakładzie 300 egz., w formacie B1;

b. 15 egzemplarzy autorskich;

c. podwójne zaproszenie na premierę spektaklu Jaś i Małgosia w dniu 23 lutego 2013,

d. książki wydawnictwa Media Rodzina;

e. wydawnictwa płytowe Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vivat!,

f. wycieczka po Teatrze dla klasy / grupy zwycięskiego ucznia, do 40 osób;

g. uczestnictwo klasy / grupy zwycięskiego ucznia w próbie generalnej spektaklu do

40 osób;

2. II. i III. miejsce:

a. książka wydawnictwa Media Rodzina,

b. wydawnictwa płytowe Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vivat!,

c. podwójne zaproszenie na premierę spektaklu Jaś i Małgosia w dniu 23 lutego 2013.

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania po premierze opery

w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Organizator pokryje koszty wydruku zwycięskiej pracy, w formie plakatu w formacie B1.

Ponadto projekt może zostać wykorzystany w innych drukach promocyjnych i informacyjnych Teatru, na stronie internetowej Teatru www.opera.poznan.pl.

V. Termin oddania prac

9. stycznia (środa) klasy 0-3 u wychowawców

Klasy 4-6 u p. Jankowiak

Po rozpatrzeniu prac i ich zgodności z tematem, formatem i formalnościami zgodnymi z zaleceniami organizatora, szkolna komisja konkursowa prześle prace na adres organizatora

FORMAT I TECHNIKA

Projekty plakatów do konkursu mogą być przygotowane w technice dowolnej, należy je

przedstawić w formie:

a. płaskiej, dwuwymiarowej, na papierze lub innym nośniku (np. płótno, tektura)

w formacie A3 o rozmiarach fizycznych 420 mm x 297 mm) lub

b. o orientacji pionowej.

2. Przez technikę dowolną rozumiana jest każda forma plastycznego opracowania

tematu, niezależnie od wykorzystanych środków, np., kredki, farby, wycinanki,

plastelina, glina, patchwork itd. jak i środki niestandardowe, z możliwością ich łączenia.

3. Zwycięski projekt zostanie sfotografowany i będzie podlegał obróbce graficznej przez

Organizatora, w celu dostosowania go potrzeb plakatu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w projekt w zakresie graficznym,

kolorystycznym, typograficznym.

5. Projekt nie musi zawierać elementów typograficznych z tytułem.

6. Razem z projektem należy umieścić z tyłu pracy czytelnie:

a. dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika oraz

numer telefonu i adres mailowy rodzica lub opiekuna;

b. „Zgodę na uczestnictwo w konkursie” podpisaną przez prawnego opiekuna

dziecka, stanowiącą Załącznik dostępny u koordynatora szkolnego lub p. woźny.

7. Z chwilą wygranej opiekun Uczestnika zobowiązuje się do zwarcia umowy z Teatrem,

wskazanej w Załączniku nr 2.

8. Projekt plakatu powinien przedstawiać „ducha” spektaklu teatralnego o treści Jasia

i Małgosi.

9. Kryteria oceny:

a. zgodność projektu z tematem spektaklu,

b. pomysłowość,

c. atrakcyjność wizualna,

d. staranność wykonania,

e. walory marketingowo-promocyjne.

10. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu, tj. dzieci

w wieku 6-13 lat.

 Zobowiązania końcowe

1. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową.

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać

osobistych praw autorskich.

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane

osobiście.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż

nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych

i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią

z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba

przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty

poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych,

zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego

tytułu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji wystawy wybranych prac bądź ich

wizerunków oraz prawo do publikacji wizerunków projektów.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Koszty dostarczenia

projektów pokrywa uczestnik.

7. Prace będą zwracane w siedzibie Organizatora po wcześniejszym ustaleniu terminu,

do dnia 15 marca 2013.

8. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na

wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych

związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu

zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

9. Organizator konkursu zastrzega prawo przedłużenia, skrócenia, zmiany lub odwołania

konkursu bez podawania przyczyny.

10. Projekty, których autorstwo ewidentnie przypisane być może osobie dorosłej będą

odrzucone.

KOORDYNATOR
Agnieszka Jankowiak

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu na plakat

do spektaklu operowego Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka

organizowany przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ogłoszony w dniu 7 grudnia 2012

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka,

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie na plakat

do spektaklu operowego Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka

organizowany przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

imię i nazwisko rodzica / opiekuna: …………………………………………………………………

adres: ……………………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy: ………………………………

adres e-mail: …………………………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

imię: ………………………………………………………………………

nazwisko: …………………………………………………………………

wiek: …………

w konkursie na plakat do spektaklu operowego Jaś i Małgosia.

Jednocześnie akceptuję

Regulamin konkursu

na plakat do spektaklu operowego

Jaś i Małgosia Engelberta Humperdincka

organizowany przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

ogłoszony w dniu 7 grudnia 2012

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej

twórczości ...............................................................................................................................

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie

została i nie zostanie zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą

ogłoszone w przyszłości przez inne podmioty.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla

celów niniejszego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia

29.08.1997 r. wraz ze zmianami (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 póz. 883).

……………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna)


KONKURS ŚWIETLICOWY
"Ozdoba choinkowa"


Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które uczęszczają do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie na "Ozdobę choinkową".
Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział dzieci uczęszczające do świetlicy klasy od 0-6.
2. Należy samemu wykonać ozdobę na choinkę wykonaną dowolną techniką np.: z masy solnej, z papieru, materiału, tworzywa sztucznego, szkła, plasteliny.
3. Prace należy podpisać ( imię i nazwisko oraz klasa) i dostarczyć do 17 grudnia do świetlicy.
4. Wyniki konkursu na "Ozdobę choinkową" zostaną ogłoszone do 19 grudnia w świetlicy oraz w dzienniku elektronicznym.
Zapraszamy wszystkich
Wychowawcy świetlicy


KONKURS PLASTYCZNY
„Bombka na choinkę”

Celem konkursu jest:
- rozwijanie zdolności manualnych,
- pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem;
- wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
- podtrzymywanie tradycji Bożego Narodzenia.

Organizatorzy konkursu: wychowawcy klas pierwszych.
Zasady konkursu:

1.     Konkurs proponowany jest dla uczniów klas 0 - III naszej szkoły.

2.     Uczniowie wykonują pracę dowolną techniką w formie przestrzennej.

4.     Złożenie prac upływa z dniem 10.12.2012r. Prace należy składać u organizatorów konkursu.

5.     Po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostaną do dyspozycji szkoły (dekoracja szkolnej choinki). 


Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

    Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbędzie się 30 listopada 2012r. o godz. 13.00 w małej sali gimnastycznej.
Zbiórka o godz.12.45 na dolnym korytarzu przed salą, obowiązkowe obuwie gimnastyczne, piórnik z przyborami do pisania oraz głowa pełna wiedzy i umiejętności przyrodniczych.
Informacja przeznaczona jest dla uczniów, którzy zapisali się na konkurs u nauczycieli przyrody i dostarczyli pisemne deklaracje.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:
http://ko.poznan.pl/pub/ftp/konkursy/konkursy_przedmiotowe/konkursy_2012-2013/Regulamin_Wojewodzkiego_Konkursu_Przyrodniczego_SP-2012-2013.doc


REGULAMIN XIII KONKURSU
„Z Ł O T A  Ż A B K A" –  2 0 1 2 / 2 0 1 3

         W Konkursie w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego „Złota Żabka” mogą brać udział uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych miasta Poznania oraz powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, średzkiego, wrzesińskiego i wolsztyńskiego.
        Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji  Społecznej  „EKOS”, a w jego realizację angażują się nauczyciele matematyki i języka polskiego w szkołach. Celem konkursu jest premiowanie uczniów łączących wiedzę z umiejętnością  niestereotypowego myślenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów. Udział w Konkursie wymaga też od jego uczestników opanowania umiejętności posłużenia się internetowymi formami wyszukiwania informacji i kontaktowania się z organizatorem.

I etap odbędzie się w terminach:

z matematyki: 6 grudnia 2012 r. (czwartek),

z literatury i języka polskiego: 7 grudnia 2012 r. (piątek).

Rozpoczęcie o godz. 10:00, czas na rozwiązanie zadań – 45 minut.

Kontakt – nauczyciele języka polskiego i matematyki (do 30 listopada)


„Góra Grosza 2012”
Akcja Towarzystwa NASZ DOM pod patronatem MEN
we wszystkich szkołach i przedszkolach całej Polski na rzecz dzieci z domów dziecka

Regulamin akcji
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym w roku 2012

     1.      samorząd szkolny we współpracy z Opiekunem Samorządu oraz dyrekcją szkoły utworzył komisję „Góry Grosza”.
      2.      Skład Komisji:

- Jolanta Maciesza - w-ce dyrektor
- Grażyna Frączek - opiekun samorządu uczniowskiego
- Jowita Jakubiak - kl. Vb
- Sonia olczyk - kl. vb
- Anna pietrzak - kl. va
- Jakub Szejwian - kl. Vb
- magdalena zachura - kl. VIb

3.      Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet w poszczególnych  klasach od 26 listopada do 7 grudnia 2012r.

4.      możliwa jest zbiórka większych nominałów.

5.      Po zakończeniu zbiórki w klasie samorząd klasowy przelicza zebrane pieniądze.

6.      wychowawca klasy wypełnia protokół zbiórki i przekazuje szkolnej komisji „Góry Grosza” wraz z zebranymi pieniędzmi.


Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego
 odbędzie się 23 listopada 2012 roku o godzinie 13.00 w sali B10

Regulamin konkursu

§1.              Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

§2.              Wielkopolski Kurator Oświaty w zarządzeniu wydanym w danym roku szkolnym wyznacza pracowników wspomagających organizację i przebieg konkursów w województwie wielkopolskim, określa zadania komisji konkursowych i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów.

§3.              1. Konkurs składa się z 3 etapów:

                                 1)        szkolnego,

                                 2)        rejonowego,

                                 3)        wojewódzkiego.

§4.              Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 sierpnia 2007 r. w szkole podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w § 47 niniejszego regulaminu.

§5.              Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych lub otwartych oraz samodzielnie redagują dłuższą wypowiedź.

§6.              Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.

§7.              Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

§8.              Organizacja konkursów uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb ww. uczestników konkursu (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika konkursu). Warunkiem uwzględnienia tych potrzeb jest uzyskanie zgody Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 4 października 2012 r.

§9.              Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).

§10.          W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu komisji. Wydarzenie to zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu.

§11.          Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, opuszcza salę za zgodą przewodniczącego komisji.

§12.          W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.

§13.          Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.

§14.          Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).

§15.          W pracach komisji etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§16.          Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursów, po ich zakończeniu jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywania przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia danego etapu.

§17.          Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

§18.          Regulamin konkursu nie może ulegać zmianom po jego ogłoszeniu i opublikowaniu na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu w danym roku szkolnym.

§19.          Testy z poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu.

§20.          Wszelkie informacje na temat konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawach konkursów, miejsca przeprowadzania etapu rejonowego i wojewódzkiego oraz wyniki etapu wojewódzkiego będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Konkursy.

§21.          Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60  minut.

§22.          Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 30 na 40 możliwych punktów.

 


Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2013


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas: II (kategoria Żaczek), III i IV (kategoria Maluch) oraz V i VI (kategoria Benjamin).
Wpisowe dla uczestników wszystkich kategorii to: 8 zł.
Zgłoszenia: uczniowie klas II i III u swoich wychowawczyń, a pozostali u szkolnych organizatorów.
Proszę pamiętać, że zorganizowanie konkursu wymaga czasu. Termin pełnego (tzn. łącznie z wpłatą) zgłoszenia do konkursu mija 15 grudnia 2012 roku.
Zapraszamy i życzymy powodzenia!
Szkolni organizatorzy: Katarzyna Krenz i Grzegorz Socha.

Konkurs odbędzie się 21 marca 2013 r.
Więcej informacji na stronie wielkopolskiego organizatora: www.kangur.poznan.pl


KONKURS: "Polish Your maths" - "Szlifuj matmę"


ORGANIZATORZY: Danuta Leśniewska, Lidia Szała i Grzegorz Socha
Raz w miesiącu uczestnicy otrzymają od organizatorów zestawy zadań z matematyki zapisane w języku angielskim.
Zadania dla uczestników:
- należy zrozumieć treść zadania, a rozwiązania i odpowiedzi zapisać na karcie odpowiedzi pełnym zdaniem w języku angielskim,
- wypełnione karty zadań należy składać na ręce organizatorów przed końcem terminu ważności umieszczonym w prawym górnym rogu karty zadań.
Rozwiązane karty zadań będą premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.
Konkurs trwać będzie do końca maja 2013 roku.
Zwycięży zdobywca największej ilości punktów.
Ocenione karty zadań nie będą zwracane.
Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia.


KONKURS
"AS MATEMATYCZNY"


Regulamin:
1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV ? VI.
2. Pierwszy etap konkursu trwa od października 2012 r. do marca 2013 r..
3. Co miesiąc chętni uczniowie otrzymują od matematyków (Katarzyny Krenz, Grzegorza Sochy)Kartę zadań dostosowaną odpowiednio do poziomu klas. Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. (łącznie za Kartę Zadań - 10 pkt., a za cały I etap konkursu  60 pkt.)
4. Na rozwiązanie i zwrot organizatorom Kart zadań uczniowie mają jeden tydzień od dnia rozpoczęcia ich wydawania.
5. Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich Kart zadań (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).
6. II etap konkursu odbędzie się w maju 2013 r. Przystąpić do niego będą mogli jedynie Ci uczniowie, którzy wzięli udział w I etapie.
7. W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych dostosowany do poziomu klas.
Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne Karty zadań.
8. Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.
9. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt.).
10. Wyniki konkursu, dyplomy i nagrody rozdane zostaną w trakcie obchodów Dnia Dziecka.
11. Forma konkursu jest pisemna.
12. Rozwiązane karty zadań ze zdobytym co najmniej jednym punktem, będą premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.
Życzymy powodzenia!


KONKURS ŚWIETLICOWY
"11 listopada- mówiony wierszem".


Zapraszamy wszystkie chętne dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie polegającym na recytowaniu wiersza związanego ze Świętem Niepodległości.
Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie, mają tydzień czasu od 12 listopada - 16 listopada na zgłoszenie swojej chęci wzięcia udziału w konkursie. Następnie wychowawcy świetlicy proponują 4 wiersze do recytowania, a dzieci wybierają dla siebie wiersz w dniach 19-20 listopada.
Uczestnicy konkursu mają tydzień na naukę wiersza.
W dniach 26-30 listopada odbywać się będzie konkurs recytatorski w wyznaczonych godzinach dla każdego uczestnika.


Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów kl. 0 - III
PORTRET PLUSZOWEGO MISIA

Cele konkursu:

Organizatorzy:

Biblioteka szkolna

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 0-III.

Wymagania konkursowe pracy:

 Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

Termin:
- prace (podpisane) należy składać w bibliotece szkolnej do 21 listopada 2012r.

Uwagi:
- prace konkursowe zostają nagradzane zgodnie ze szkolnym regulaminem
- po zakończeniu konkursu prace pozostają w bibliotece szkolnej


KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE
DLA KLAS IV - VI
(etap szkolny)
JUŻ 14 GRUDNIA 2012r.

Każdy uczestnik przygotowuje się do konkursu z ćwiczeń „Wielkopolska moja mała ojczyzna”.
Zakres materiału zależy od klasy, do której uczęszcza:
klasy IV – zeszyt ćwiczeń klasa 4
klasy V – zeszyt ćwiczeń klasa 4 i 5
klasy VI - zeszyt ćwiczeń klasa 4, 5 i 6

Zgłoszenia do 12 grudnia przyjmuje pani M. Duda.
Weź udział w konkursie - może wygrasz?
Z każdej grupy wiekowej do kolejnego etapu przechodzą tylko trzy osoby, które w swojej grupie uzyskały największą liczbę punktów.


INFORMACJE KONKURSOWE
"Lubię historię"

Uczestnik otrzymuje w poniedziałek kartkę z zadaniem konkursowym.
Zadania związane są głównie z historią, ale mogą również dotyczyć wiadomości z innych przedmiotów.
Udzielając odpowiedzi należy podać dokładną nazwę źródła, z którego korzystaliśmy (tytuł, imię i nazwisko autora, numer strony, rok wydania).
Odpowiedzi piszemy "ręcznie" i na podpisanych kartkach oddajemy do piątku.
Zadania konkursowe - za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt np. 2 pytania - 2 pkt i od 0,5 do 1 pkt za źródło (internet lub książka).
Za oddanie wszystkich kartek z poprawnie rozwiązanymi zadaniami w danym miesiącu uczeń otrzymuje 3 pkt.
Jeżeli tydzień rozpoczyna się innym miesiącem i kończy innym to punkty przydzielane są na rozpoczynający się miesiąc.

KONKURS TRWA CAŁY ROK SZKOLNY
Pierwsza tura rozpoczyna się we wrześniu i kończy się pod koniec I semestru.
Druga tura – od drugiego semestru do końca maja.
KONKURS PRZEZNACZONY DLA KLAS 4-6.


Konkurs recytatorski  „Wierszowany listopad”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie recytatorskim „Wierszowany listopad”. Eliminacje szkolne odbędą się 9 listopada 2012 r. w godz.13:50-16:25 w sali B8.
Regulamin:
Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 min. Jury, słuchając uczestników będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
-
dobór repertuaru (dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora)
- interpretację (zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość)
- kulturę słowa (dykcja, umiejętne operowanie melodią tekstu).
Organizatorzy: Justyna Piwecka, Aleksandra Stasiak, Anna Dzięcioł                                       


Konkurs recytatorski „Wierszowany listopad”
dla uczniów klas I-III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim – eliminacje odbędą się 7 listopada 2012r. w godzinach 12.45 – 14.35 (s.37).

Cele konkursu:
- popularyzacja literatury pięknej,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich,

Warunki uczestnictwa:
 - konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
 - każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z jesienią) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań,

Kryteria oceny:

Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:

Organizatorzy: Bronowicka Beata, Dworczyk Paulina


    „Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat”

KONKURS MATEMATYCZNY
„AS MATEMATYCZNY

Regulamin konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów klas II i III.

2. Pierwszy etap trwa od listopada do kwietnia

3. Co miesiąc uczestnicy otrzymują zadania o różnym stopniu trudności dostosowane do poziomu klas. Każdy zestaw zawiera ich 5.  Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. Zatem za całą, poprawnie rozwiązaną, miesięczną listę zadań można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Łącznie za cały I etap można zdobyć 60 pkt.

4. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają tydzień .

5. Miesięczne zestawy zadaniowe będą prezentowane na tablicy konkursowej (dolny korytarz)  kserokopie zadań będzie można otrzymać od p. Małgorzaty Strugała – Matuszewskiej kl. II i p. Jolanty Protasiewicz  klasy III. Po rozwiązaniu zadań należy dostarczyć je wymienionym paniom.

6. Do I etapu można przystąpić w dowolnym czasie. Jeżeli zadanie z listy będzie zbyt trudne,  nie trzeba go rozwiązywać, aby oddać  zestaw.

7. Każdorazowo rozwiązany zestaw będzie premiowany 3 punktami z zachowania.

8. II etap konkursu zostanie przeprowadzony w maju i mogą przystąpić do niego uczniowie biorący udział w I etapie, którzy czterokrotnie oddali rozwiązany zestaw z I etapu.

9. W II etapie można zdobyć 60 pkt, a więc maksymalna liczba punktów za cały konkurs wyniesie 120 pkt.

10. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów.

11. Podsumowanie "Asa Matematycznego" w trakcie obchodów Dnia Dziecka.

12. Uczniowie pracują indywidualnie.


REGULAMIN ZBIÓRKI ZNACZKÓW POCZTOWYCH
NA MISJE AFRYKAŃSKIE

Jedno jest pewne, że bez większego wysiłku możemy wspólnie zrobić coś dobrego dla misji.

Celem akcji jest:

·         kształtowanie wrażliwości serca na potrzeby innych ludzi

·         poznawanie życia rówieśników z krajów misyjnych i niesienie im pomocy

·         poznanie wartości samego siebie i innych ludzi

·         uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego

·         stała współpraca z organizacjami charytatywnymi

Zasady akcji:

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji zbierania znaczków pocztowych. Reguły są bardzo proste: należy zbierać ostemplowane znaczki pocztowe, wycinając je z koperty z półcentymetrowym marginesem i przekazać organizatorom. Akcja nie jest ograniczona czasowo. Możecie przynosić je w dogodnym dla Was terminie do końca roku szkolnego.
Po zebraniu większej ilości znaczki zostaną przekazane centrum misyjnemu w Pieniężnie. Pracujący tam wolontariusze rozprowadzają je wśród filatelistów, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przekazują placówkom misyjnym.
Za  każde 20 znaczków  uczeń otrzymuje 3 pkt.  (jeden  raz w miesiącu).
Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska


KONKURS PRZYRODNICZY
ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI

Celem konkursu jest:
Pogłębienie wiedzy na temat zachowań i zwyczajów zwierząt leśnych.
Wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody ,uwrażliwiania na potrzeby zwierząt żyjących w stanie dzikim.
Pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności z pomocy słabszym, bezbronnym.
Wyrabianie nawyku odpowiedzialności i troski za otaczający nas świat przyrody.
Organizatorzy  konkursu: Halina Biedziak, Aldona Czubińska

Zasady konkursu:
Konkurs proponowany jest dla uczniów klas 0-III naszej szkoły.
Uczeń otrzymuje jednorazowo 3 pkt za udział w całej zbiórce. Punkty przydzielane są od 15 kg.
Zbiórka potrwa od 1 października  do 16 listopada.
Kasztany i żołędzie proszę przynosić do  sali 10A


Konkurs „Jesienny witraż”

CELE KONKURSU:
Pobudzanie aktywności i wyobraźni twórczej uczniów.
 Kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.
 Rozpowszechnianie techniki projektu witraży.
ZASADY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do klas 0-VI.
Konkurs trwa w dniach 25.09.-10.10.2012r.
Prace konkursowe należy oddać p. Aldonie Czubińskiej (sala 41) i p. Katarzynie Zatoka (sala B27).
Witraż należy wykonać w formacie A4.
Do każdej pracy należy załączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem autora i klasą.
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje.
Wyłonienie zwycięzców nastąpi 11.10.2012r.
KRYTERIA OCENY PRAC:
Pomysłowość pracy.
Staranność i samodzielność wykonania.
Zgodność z tematem konkursu.
Wartość artystyczna.
ORGANIZATORZY KONKURSU: Aldona Czubińska i Katarzyna Zatoka


KONKURS FOTOGRAFICZNY
„PEJZAŻ JESIENNY”

CELE KONKURSU:
Popularyzacja fotografii jako środka ekspresji twórczej.
Rozwijanie kreatywności uczniów.
Pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
Promocja talentów.
ZASADY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VI.
Konkurs trwa w dniach 25.09.-9.10.2012r.
Technika wykonania pracy- wydruk na papierze fotograficznym.
Format pracy- wymiar min. 13cmx18cm.
Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia oraz klasę.
Prace oddajemy:
- klasy 0-III  u p. Agnieszki Gustowskej w sali 15
- klasy IV-VI u p. Katarzyny Zatoki w sali B27
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje.
Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 10 października 2012 r.
KRYTERIA OCENY PRAC:
 Pomysłowość pracy.
Zgodność z tematem konkursu.
Spełnienie wymogów formalnych.
Wartość artystyczna .
ORGANIZATORZY KONKURSU: Agnieszka Gustowska, Katarzyna Zatoka


 

„Konkurs fotograficzny dla uczniów z klas IV-VI z zakresu

ochrony przyrody i środowiska Wielkopolski”
 

I. Dane ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Biblioteka Ekologiczna (FBE) z siedzibą w   Poznaniu.  Konkurs finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 2. Celem konkursu jest:
- aktywne poznawanie otaczającej przyrody i środowiska
- zwrócenie uwagi na piękno przyrody dzikiej i przekształconej przez człowieka
realizacja potrzeby ochrony i zrównoważonego, racjonalnego wykorzystania krajobrazu kulturowego
ukazanie najcenniejszych miejsc przyrody Wielkopolski, a zarazem pokazanie jej zagrożeń, przez umiejętne jej sfotografowanie i dowolną interpretację
- przybliżenie problematyki ochrony przyrody i środowiska rodzicom i najbliższemu otoczeniu przez wspólne wyprawy w teren, popularyzację zdjęć poprzez ich ekspozycję w formie wystawy w szkołach, siedzibie Fundacji oraz publikację na stronie internetowej Fundacji.

3. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, minimum 3 klasy z każdej szkoły.

III. Zasady konkursu

1. Przedstawione fotografie – zdjęcia ilustrujące niezwykłe i interesujące formy przyrody dzikiej i przekształconej z terenu Wielkopolski muszą posiadać swoją dokumentację: część fotograficzną i opisową. Powinna ona stanowić jedną całość.

1.2. Wymagana część opisowa - karta zgłoszenia zawierająca:
tytuł zdjęcia z krótką charakterystyką,
-   miejsce jego wykonania,
- datę jego wykonania,
- dane o autorze (imię i nazwisko autora prac, nazwa szkoły, klasa).

2. Termin składania zdjęć do koordynatora konkursu p Katarzyny Gorzelanej - do 20.10.2012 r. w sali B-11

3. Zdjęcie do etapu szkolnego oddajemy w formacie 10 x 15cm…jeśli zostanie ono wytypowane do etapu pozaszkolnego należy je wywołać w formacie A4

V. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych

1. Organizator przewiduje 3 nagrody i 2 wyróżnienia w przypadku konkursu I stopnia (klasowego) i II stopnia (szkolnego). Będą to książki zakupione przez Fundację Biblioteka Ekologiczna.
2. W konkursie III stopnia (pozaszkolnym) nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace fotograficzne, a 2 dalsze otrzymają wyróżnienia. Nagrodami będą: rower (nagroda pierwsza), aparat fotograficzny (nagroda druga), śpiwór (nagroda trzecia) oraz wyróżnienia (książki).


Konkurs

 PLASTYCZNO-TECHNICZNY

,,Moja Szkoła”

Przeznaczony dla uczniów klas: „O” – VI  i ich rodzin.
Ze względu na uroczyste obchody jubileuszu szkoły, prosimy o szczególne zachęcenie i popularyzację tego konkursu wśród swoich podopiecznych.
Organizator: Aneta Nawrot i Aldona Czubińska
Termin konkursu:  10 październik 2012 r.
Cele konkursu:
Kultywowanie obrzędowości i tradycji szkolnej:
Kształtowanie postawy obywatelskiej, rozbudzanie lokalnego patriotyzmu;
Rozwijanie zdolności plastycznych;
Kształtowanie w dzieciach twórczej postawy;
Prezentacja i promocja rodzinnych talentów na forum szkoły.
Organizacja konkursu:

1. Konkurs plastyczno - techniczny "Moja szkoła" adresowany jest do wszystkich uczniów klas „0” – VI i ich rodzin.
Uczeń wspólnie z rodziną wykonuje dowolną techniką pracę.
Temat to obraz szkoły, widzianej oczyma ucznia.

2. Wychowawca klasy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2012 r. dostarcza prace do organizatorów konkursu.

3. Jury konkursu wyłoni laureatów z każdego poziomu edukacyjnego.

4. Pokonkursowa wystawa wyróżnionych i nagrodzonych prac uświetni jubileuszowe obchody.
Kryteria oceny:
Pomysłowość i kreatywne ujęcie tematu; dobór ciekawych, różnorodnych materiałów plastycznych; estetykę i oryginalność wykonania, nakład włożonej pracy.
Uczniowie! Biorąc udział w konkursie macie szansę nie tylko zaprezentować swoje zdolności, ale również możecie wpisać się w historię Naszej szkoły.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy konkursu: p. Aneta Nawrot kl. 0d (sala 17) oraz p. Aldona Czubińska kl. 1c (sala 41).


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ZBIÓRKI  BATERII
w roku szkolnym 2012/2013
"SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO I KLIMAT"


1. Cel ogólny konkursu:  

§ Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii-ochrona gleby.

2. Cel szczegółowe konkursu

§ Zachęcanie wszystkich do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów.

§ Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych.

§ Uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych.

2. Przedmiot konkursu.   Segregowane baterie

3. Organizator konkursu:

§ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

§ Koordynator konkursu: Katarzyna Gorzelana

4. Warunki konkursu i jego przebieg:

§ Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas  I– VI naszej szkoły.

§ Uczniowie mogą prosić o wsparcie w zbiórce baterii rodzinę, znajomych, sąsiadów.

§ Baterie należy oddawać po kilkanaście sztuk. Dodatkowo szkoła zbierając baterie, automatycznie kwalifikuje się do Programu Szkolnego Organizacji Odzysku REBA, a tym samym gromadzić będzie punkty (1 kg baterii = jeden punkt), za które zgodnie z katalogiem otrzymywać będzie nagrody

§ Zbiórka baterii odbywa się od września 2012 roku do  końca maja 2013 roku.

5. Kryteria przyznawania punktów: miesięcznie po 3 pkt. Za zebranie minimum 10 sztuk baterii. Pod koniec każdego miesiąca zbieramy na listę zbiorczą zebraną ilość baterii przez każdego ucznia w danej klasie.

6. Ogłoszenie wyników konkursu.

§ Podsumowanie akcji i wręczenie nagród dla najaktywniejszych zbieraczy oraz klasy najbardziej zaangażowanej w zbiórkę baterii nastąpi w czerwcu 2013 r.

7. Nagrody. 

§  Nagrody rzeczowe dla  najlepszych zbieraczy baterii w całej szkole.

8. Postanowienia końcowe. 

§ Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od ilości oddanych baterii. Minimum 10 nagród dla uczniów klas I-III i 10 nagród dla uczniów klas IV-VI


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JAN PAWEŁ II - INSYGNIA PAPIESKIE”
dla uczniów klas II –VI
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

CELE KONKURSU:
kultywowanie pamięci o Janie Pawle II,
popularyzacja dzieł plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
rozwijanie kreatywności uczniów,
pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
promocja talentów.

ZASADY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas II – VI;
Uczniowie wykonują prace przedstawiające wybrane insygnia papieskie dowolną techniką (forma przestrzenna);
Termin oddawania prac: do dnia 2.10.2012 r. u organizatorów konkursu  lub wychowawców.
Do pracy należy dołączyć kartkę z  imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 15 października 2012 r. a najładniejsze prace zostaną wystawione na szkolnych korytarzach.

KRYTERIA OCENY PRAC:
oryginalność pomysłu,
estetyka wykonania,
samodzielność,
walory artystyczne.
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje. 
Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Konkurs plastyczny na Logo obchodów 50 – lecia
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

Cel konkursu: Opracowanie logo obchodów jubileuszu szkoły.
Uczestnicy: uczniowie klas 0-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
Technika wykonania Technika dowolna (rysunek, grafika, grafika komputerowa - wydruk…).
Format: A3

Wszystkie prace konkursowe wykonane tylko samodzielnie przez uczestnika, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, proszę składać u wychowawców (kl. 0-3), natomiast uczniowie klas 4-6 oddają prace do nauczyciela plastyki.

Zakończenie konkursu: 30 września 2012r.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji i wyłączność używania logo na potrzeby szkoły.
Organizator: Agnieszka Jankowiak


Konkurs Rodzinny „Eko doniczka – jubileuszowy bukiet dla szkoły”

Cel:
- promowanie wykorzystania produktów wtórnych;
- mobilizowanie uczniów do poszukiwania twórczych rozwiązań
- włączenie się w organizację obchodów jubileuszu szkoły

Uczestnik: uczniowie klas 0-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

 Tematyka: wykonanie ozdobnej „doniczki” z wykorzystaniem materiałów wtórnych i kompozycji z naturalnych lub suchych roślin.

Warunki konkursu:

 Ekologiczna doniczka powinna być wykonana z materiałów nadających się do wtórnego wykorzystania.
Uczeń wykonuje pracę indywidualnie lub z rodzeństwem uczęszczającym do naszej szkoły.
Praca powinna być czytelnie opisana

- imię i nazwisko uczestnika lub uczestników
- klasa.

Wszystkie prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, prosimy oddać tylko w tygodniu od 8-11. października 2012r – stanowisko ekspozycyjne przy Pani Woźnej.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością szkoły.

Nauczyciel plastyki: Agnieszka Jankowiak