Archiwum: Konkursy 2009/2010    Konkursy 2010/2011    Konkursy 2011/2012    Konkursy 2012/2013     Konkursy 2013/2014


Konkursy w roku szkolnym 2014/2015 


KONKURS PLASTYCZNY  „Świadomy rowerzysta”
dla uczniów klas czwartych
pt:
NIEBEZPIECZNE MIEJSCE DLA ROWERZYSTY W MOJEJ GMINIE

Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Poznaniu  a współorganizatorem  Starostwo Powiatowe w Poznaniu .

Adresaci konkursu: to wyłącznie Uczniowie klas IV szkół podstawowych powiatu poznańskiego.

Terminy: Termin nadsyłania prac w szkole do dnia – 11. 05. 2015 r.

 Termin rozwiązania konkursu zostanie podany do dnia 01. 06 .2015 r. (na stronie internetowej www.poznan.policja.gov.pl  oraz poprzez powiadomienie szkół laureatów)

I CELE KONKURSU

 1. Zaangażowanie dzieci w działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Zwrócenie uwagi na niebezpieczne sytuacje w miejscu zamieszkania i odpowiednie zachowanie się podczas podróży rowerem.

3. Wzbudzenie u uczniów klas IV, przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową, refleksji na temat bezpieczeństwa we własnej okolicy (przedstawiając niebezpieczne miejsce dla rowerzysty w obszarze własnej gminy).

 II. ZAŁOŻENIA ORGANIZATORA

 1. Organizatorem konkursu jest Komenda Miejska Policji w Poznaniu – Poznań ul. A. Szylinga 2.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, dlatego prosi o odpowiednie opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

 Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie konkursu.

 

 Prace konkursowe powinny spełnić następujące wymagania:

a) powinny przedstawiać: - niebezpieczne miejsce dla rowerzysty w mojej gminie,

b) prace mogą zostać wykonane w dowolnej formie plastycznej (rozmiar maksymalny A3),

c) każda praca powinna zawierać następujące dane: - adres przedstawionego miejsca, - imię i nazwisko autora, - nr szkoły i klasy, - zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)

10. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw, w ramach publikacji (także elektronicznych), udostępniane osobom trzecim itp. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora, w tym na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz danych szkoły przez organizatora oraz na wykorzystanie prac konkursowych w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

III. OCENA PRAC

1. W skład komisji konkursowej wejdą: - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

2. Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.

3. Kryteriami oceny będą: a) zgodność doboru pracy z tematem, b) walory zagadnienia, c) oryginalność.

4. Nagradzani zostaną autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby wyłonione przez Komisję Konkursową.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych prac.

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

1. Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród głównych nastąpi do 15 czerwca 2015r. Dokładne miejsce i czas zostaną ogłoszone do dnia 01.06.2015r. na stronach internetowych organizatora (www.poznan.policja.gov.pl) , a także przekazane szkołom laureatom konkursu.

V. NAGRODY

 1. Nagrody dla osób wyróżnionych.

2. Planuje się zorganizowanie wystawy najlepszych prac.

3. Planuje się publikację najlepszych prac na stronach internetowych oraz w innych mediach.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne osoby. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu


ELIMINACJE
DO MIĘDZYSZKOLNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
DLA KLAS I-III I IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 


CELE KONKURSU: 
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób;
- rozwijanie zainteresowań językiem angielskim;
- praca nad poprawną wymową;
- utrwalanie i wzbogacanie leksyki;
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień;
- budzenie wiary we własne siły i talent.

REGULAMIN KONKURSU: 
- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI;
- wybranych zostaje po 3 solistów lub 3 zespoły z wybranej kategorii; 
- uczestnicy przygotowują dowolną piosenkę w języku angielskim;
- maksymalny czas trwania występu to 3-4 minuty; 
- dopuszcza się możliwość korzystania z instrumentów muzycznych lub akompaniamentu zarejestrowanego na płycie CD;
- w komisji konkursowej zasiadają nauczyciele języka angielskiego organizujący konkurs.

KRYTERIA OCENIANIA:
- interpretacja;
- fonetyczna poprawność śpiewanego tekstu;
- wrażenia artystyczne i estetyczne;
- muzykalność;
- obycie sceniczne.

Zapisy chętnych uczniów przyjmujemy do 30.04.2015r. za pomocą Librusa lub osobiście u nauczycieli organizujących eliminacje wewnątrzszkolne.

Eliminacje wewnątrzszkolne odbędą się 08.05.2015 o godz. 14:45 w sali 14.
Osoby, które zostaną wyłonione w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych będą reprezentować naszą szkołę w MIĘDZYSZKOLNYM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ W Dąbrówce w dniu 02.06.2015 roku. 


Regulamin konkursu plastycznego
dla dzieci z klas I-III
„Pojazd kosmiczny moich marzeń”

Organizator konkursu

1.       Organizatorem konkursu jest: Świetlica Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie.

2.       Koordynatorzy:

a.       Dawid Dopieralski;

b.      Agnieszka Rais;

c.       Elżbieta Iskierka-Gronowska;

3.       W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z: Dawid Dopieralski , tel. 53204150969, e-mail : ddopieralski12@wp.pl

Cele konkursu

1.       Zachęcenie wychowawców i nauczycieli oraz dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką kosmosu oraz zbliżającym się 12 kwietnia Międzynarodowym Dniem Lotnictwa i Kosmonautyki oraz 21 maja 2015 roku Światowym Dniem Kosmosu.

2.       Rozwijanie kreatywności dzieci.

3.       Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.       Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

2.       W konkursie mogą brać udział dzieci będące podopiecznymi świetlicy w klasach I-III.

3.       Temat prac konkursowych brzmi: „Pojazd kosmiczny moich marzeń”.

4.       Praca może przybierać dowolną formę, mile widziane jest wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

5.       Prace konkursowe muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

6.       Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

7.       Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy do nauczyciela świetlicy.

8.       Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni prace i wyłoni laureatów konkursu.

9.       Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, staranność i estetyka, materiał użyty do realizacji zadania.

10.   Czas trwania konkursu: od 13 kwietnia do 11 maja 2015 roku.

11.   Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie im. A. Fidlera http://www.spprzezmierowo.pl/. Wyniki będą opublikowane do 1 czerwca 2015 roku.

12.   Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Wychowawcy świetlicy: Dorota Mizera, Michał Kwiatkowski, Justyna Hercka-Pniewska


Konkurs świetlicowy PANI WIOSNA


Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów uczęszczających do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie Pani Wiosna.
Celem konkursu- jest uwrażliwienie uczestników na otaczające nas piękno przyrody oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.
Zadania konkursu:
- Każdy uczestnik konkursu musi wykonać pracę plastyczną: Panią Wiosnę lub symbole Pani Wiosny w formie przestrzennej jak również w formie płaskiej.
- Termin oddania prac to 21 kwietnia (wtorek). Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia (czwartek).
- Komisja będzie oceniać następujące punkty: pomysłowość, samodzielność, wykorzystanie rożnych technik plastycznych. 

Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


REGULAMIN KONKURSU
„MAM TALENT ”

ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

CELE KONKURSU:

- popularyzowanie działań artystycznych

- rozwijanie kreatywności  dzieci i młodzieży

- promowanie młodych talentów

- rozwijanie zainteresowań uczniów

- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

- wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

- zaprezentowanie w środowisku szkolnym i lokalnym różnorodnych talentów

- integracja zespołu szkolnego

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest skierowany  do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja:

- śpiew

- taniec

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

- pokaz umiejętności gry aktorskiej

- pokaz sprawności fizycznej

- prezentacja treści kabaretowych

- gra na dowolnym instrumencie

- recytacja

- występy sportowo-akrobatyczne

- zdolności manualne

INFORMACJE OGÓLNE:

- Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

- Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie,

- Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub a’capella).

- Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 10 minut; w przypadku występów grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.

- Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad  nośnik z nagraniem podkładu muzycznego.

- Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.

- Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, grupy innych uczestników biorących udział w występie.

- Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).

- wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 20.04.2015r.

MIEJSCE i TERMIN: Eliminacje w dniu  22 kwietnia 2015r., sala A7 godz. 13.50

PRZEBIEG KONKURSU:

Uczestnicy zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz wypełniony formularz: ZGODA RODZICÓW (karta dostępna u p. Beaty Tracewskiej – Graczyk, Urszuli Narożnej i P. Agnieszki Jankowiak).

Karty należy oddać najpóźniej do dnia 20. 04. 2015r.

W dniu występu uczestnicy zobowiązani są do przybycia najpóźniej o godz. 13.50.

W dniu konkursu komisja ocenia każdy występ w skali od 1 do 5 ( gdzie 1 jest najniższą, a 5 najwyższą oceną punktową). Po każdym występie sumuje się otrzymane punkty.

Konkurs przebiega w kategoriach I-III i IV – VI.

Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobył najwięcej punktów w swojej kategorii.

Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu „Mam Talent”.

Termin i regulamin konkursu może ulec zmianie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy.

Osoby do kontaktu – panie :  Beata Tracewska – Graczyk, Urszula Narożna i Agnieszka Jankowiak.

 

Załącznik:

Karta zgłoszenia do Konkursu

„MAM TALENT ”

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy………………………………………...............

2. Wiek uczestnika (uczestników)……………………………………………………………

3. Nazwa szkoły (placówki)…………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy (do opiekuna) ……………………………………………………….

5. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………......

6. Nazwa prezentowanej formy……………………………………………………………….

7. Czas prezentacji ……………………………………………………………………….......

8. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora)…………………………………......................

.................................................................................................................................................

9. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca – proszę je wymienić).............................................................................................................

10. Informacje o wykonawcy (dla potrzeb organizatora i konferansjera) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………............                                                                                                                 …………............

Miejscowość, data                                                                                                                (Podpis uczestnika)                                                                                                                

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka ………………………………………………………, w szkolnym konkursie „Mam talent” oraz publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły.

 

……………………………………….                                                                          ......................................
 (Imię, nazwisko rodzica/opiekuna)                                                                                (Podpis rodzica/opiekuna)                     
                                                                                                                                   

                                                                                                                                           

………………………………………                                                                                ..............................

Miejscowość, data                                                                                                             (Podpis uczestnika)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


II TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 20 – 24 kwietnia 2015r.
Projekt dla uczniów klas IV - VI

Regulamin

1/ Każdy dzień tygodnia przebiega pod innym hasłem.

2/ Uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie.

3/ Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach:

- ortografia (poniedziałek) „Corrida ortograficzna, czyli walka z bykami’

- poprawność językowa (wtorek) „Potyczki językowe”

- frazeologia (środa) „Frazeologia bez tajemnic”

- literatura (czwartek) „Kto czyta, żyje wielokrotnie”

- konkurs plastyczny „ Mój język świadczy o mnie”

„Proszę, przepraszam, dziękuję – kultura słowa zależy również ode mnie”  (prace należy  złożyć w bibliotece szkolnej w piątek)

4/ Uczniowie otrzymują:

- punkty za udział w konkursie – za rozwiązanie przynajmniej 4 zadań

- punkty za miejsce (I, II, III oraz wyróżnienie) w konkursie szkolnym

- certyfikat uprawniający do otrzymania cząstkowej oceny celującej lub bardzo dobrej z języka polskiego

- Tytuł Mistrzów Języka Polskiego dla klasy za najwyższą ilość punktów zebraną przez uczniów indywidualnie

5/ Karty pracy należy wypełniać samodzielnie w bibliotece szkolnej (w godzinach otwarcia) – podczas dużych przerw, przed lub po zajęciach szkolnych.  

Uwaga! Uczniowie klas III!

Jeśli chcecie sprawdzić się w zmaganiach z językiem polskim oraz starszymi koleżankami i kolegami – zapraszamy.


TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO 19 – 23 maja 2014r.
Projekt dla uczniów klas IV – VI

Cele:

- propagowanie kultury języka polskiego

- popularyzowanie wiedzy o języku ojczystym

- podnoszenie świadomości językowej uczniów

- promowanie uczniów uzdolnionych polonistycznie


GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy to eliminacje szkolne, drugi – etap międzyszkolny – w tym roku organizowany w Lusowie.

Konkurs ma nieco inną formułę niż w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z regulaminu konkursu.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CELE KONKURSU:

·         doskonalenie znajomości języka angielskiego,

·         motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

·         pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.

UCZESTNICY:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym

Etap I

Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. W naszej szkole eliminacje odbędą się 8 kwietnia o godzinie 8:00 w sali B7.  Etap szkolny będzie miał formę 45 - minutowego testu wyboru. Zadania konkursowe obejmować będą wiedzę i umiejętności wymienione w punkcie V.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są przez nauczycieli j. angielskiego do 1 kwietnia.

Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona.

Do etapu międzyszkolnego kwalifikuje się pięciu uczniów z najlepszymi wynikami etapu szkolnego.

Etap II

Finał konkursu odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 roku o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Przebieg konkursu:

część I — test pisemny (45 minut)

część II — przygotowanie i prezentacja ustna (około 2 godzin). Uczniowie pracować będą w 5 osobowych grupach.

Skład grupy: po jednym reprezentancie z każdej szkoły.

Przewidywany czas konkursu: 9.30 — 14.00

V. ZAKRES PROGRAMOWY

Zadania konkursowe obejmować będą materiał zawarty w podstawie programowej z języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

Zadania sprawdzać będą wiedzę i umiejętności z zakresu:

·         gramatyki

·         słownictwa

·         rozumienia tekstu czytanego

·         reagowania językowego

·         kultury krajów anglojęzycznych

NAGRODY

Uczestnicy II etapu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

JURY

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie: nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!
Nauczyciele języka angielskiego.


III Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych

2 kwietnia 1805 roku urodził się najbardziej chyba znany baśniopisarz na świecie – Hans Christian Andersen. Kiedy zaczął tworzyć dla dzieci zastrzegał, że jego baśnie są jak pudełka: dzieci widzą tylko opakowanie, a dorośli mają zajrzeć do środka. Zapraszamy wszystkich do zajrzenia do środka tych pudełek i stworzenia z okazji 210 rocznicy urodzin swoich baśni, które mogłyby spodobać się panu Andersenowi. Może przeniesiemy się na bal kwiatów, czy odbędziemy podróż latającym kufrem – wszystko zależy od Was.

REGULAMIN

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a, 62-030 Luboń

Organizator etapu szkolnego: BIBLIOTEKA SZKOLNA - Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II Tarnowo Podgórne

Cele:

- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci

- rozwijanie uzdolnień plastycznych

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

- przygotowanie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze

Adresaci konkursu:

- uczniowie szkół podstawowych powiatu poznańskiego

Zasady uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w bibliotece szkolnej utworu dotąd nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego

- jeden autor może złożyć jeden utwór

- autor oprócz tekstu tworzy ilustracje do swojego utworu (w sposób dowolny – komputerowo, ręcznie) oraz stara się nadać utworowi formę książki (okładka

z umieszczonym tytułem, autorem itd.)

- książka może mieć dowolny format oraz nie więcej niż 10 stron

Kryteria oceniania:

- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III

oraz IV-VI

- komisja będzie zwracać uwagę na twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową oraz oryginalne ilustracje

Termin składania prac:

Książki opatrzone danymi personalnymi (imię, nazwisko, wiek, adres szkoły) należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym do 10 kwietnia 2015 roku.

O wynikach konkursu organizator poinformuje telefonicznie bądź drogą elektroniczną do 8 maja 2015 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uroczyste wręczenie odbędzie się 30 maja 2015 roku, podczas Festynu Rodzinnego w naszej szkole.


Z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego
Gmina Tarnowo Podgórne
ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem
„Taką moją Gminę lubię, taką znam”.

ETAP SZKOLNY
REGULAMIN

1.   Konkurs skierowany jest do  wszystkich uczniów naszej szkoły.

2.   Konkurs oceniany będzie w grupach wiekowych – odziały przedszkolne w szkołach „0”, klasy 1-3, klasy 4-6.

3.   Technika prac -  akwarela, kredka, farby olejne, collage (wyklejanka) bez form wypukłych.

4.   Wielkość prac – A3 (kartka dużego bloku)

5.   Prace należy składać:

- uczniowie klas od 0-3 u p. Jolanty Protasiewicz (sala 42),

- uczniowie klas 4-6 u p. Agnieszki Jankowiak.

6.   Prace muszą zawierać: Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasę (oddział) nazwę szkoły,  (Karta - załączona do regulaminu, dostępna na str. Internetowej szkoły oraz u p. Jankowiak, p. Protasiewicz, p. woźnego) Kartę należy umieścić z tyłu pracy.

7.   Termin składania prac  w szkole od 29 marca do 20 kwietnia 2015 r. Prace złożone po terminie, niezgodne z formalnymi wymaganiami (niewłaściwy format, technika, brak lub niedokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej) nie będą brane pod uwagę.

8.   Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wyrażeniem zgody na podanie nazwisk i wizerunków finalistów i laureatów konkursu na stronach internetowych Gminy, GJO, szkół, przedszkoli  i lokalnej prasie Sąsiadka – Czytaj.

9.   Ocena prac odbywać się będzie w dwóch etapach:

I – etap szkolny – ocena prac do 24 kwietnia i wyłonienie 5 najlepszych prac z każdej grupy wiekowej

II – etap ocena przez gminna komisję – do dnia 30 kwietnia.

1   Wyniki I etapu zostaną ogłoszone  w szkole.
Lista laureatów zostanie ogłoszona w lokalnej prasie i na stronach Gminy Tarnowo Podgórne  i lokalnej prasie.
Wystawa prac odbędzie się podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne (wręczenie nagród).
Regulamin szkolny został opracowany na podstawie regulaminu organizatora.

 

    Załącznik do Regulaminu Konkursu
 „Taką moją Gminę lubię, taką znam”

 

 

25-lecie Samorządu Terytorialnego

konkurs plastyczny pod hasłem

„Taką moją Gminę lubię, taką znam”

 

Przedszkole/szkoła

Imię i nazwisko

Wiek

Klasa

 

 

 

 

 


Międzyszkolny Konkurs dla Uczniów klas czwartych, piątych i szóstych
pod hasłem "I can spell it..."


Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie języka angielskiego dla chętnych Uczniów klas czwartych, piątych i szóstych pod hasłem "I can spell it ...".

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Lusówku.
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe gminy Tarnowo Podgórne.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Lusówku.
Termin konkursu międzyszkolnego: 20 kwietnia 2015 roku.
Do udziału w międzyszkolnym konkursie "I can spell it ..." zaproszonych jest troje chętnych Uczniów z naszej szkoły. Wybór reprezentantów szkoły nastąpi w drodze eliminacji szkolnych.
Cele konkursu:
- zachęcanie do nauki języka angielskiego,
- poszerzenie znajomości słownictwa,
- utrwalenie znajomości alfabetu,
- rozwijanie zainteresowań językiem angielskim oraz krajami angielskiego obszaru językowego,
- integracja Uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowo Podgórne.

Regulamin szkolnego etapu konkursu "I can spell it ..."

Uczestnicy eliminacji:
Wszyscy chętni Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych.
Udział w eliminacjach do konkursu jest dobrowolny.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym; sala lekcyjna B 8.
Termin przyjmowania zgłoszeń do szkolnych eliminacji: do 31 marca 2015 roku.
Zgłoszenia przyjmują Nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole.
Termin szkolnego etapu konkursu "I can spell it ...": 8 kwietnia 2015 roku.

Uczniowie zakwalifikowani do międzyszkolnego etapu konkursu proszeni są o dostarczenie zgody Rodziców na udział w konkursie oraz upublicznienie Ich nazwisk i wizerunku w lokalnej prasie
w artykule nt. konkursu.

Przebieg szkolnego etapu konkursu "I can spell it ...
Konkurs przeprowadzony zostanie w formie ustnej.
Uczestnicy konkursu w chwili zgłoszenia otrzymują listę słów w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniem. W trakcie konkursu wykorzystane będzie wyłącznie słownictwo z udostępnionej Uczniom listy,
Zadaniem Uczestników konkursu będzie literowanie kilku losowo wybranych słów.
Uczestnicy samodzielnie losują słowa zapisane w polskim języku, następnie literują ich angielskie tłumaczenie (nie jest konieczne wymówienie słowa w języku angielskim).
W pierwszym etapie Uczestnicy konkursu samodzielnie losują 5 słów. Jeden popełniony błąd dyskwalifikuje Osobę biorącą udział w eliminacjach szkolnych.
W trakcie konkursu nie można zapisać angielskiego tłumaczenia wylosowanego słowa.
Troje Uczestników konkursu, którzy bezbłędnie wykonają wszystkie zadania przechodzą
do kolejnego, międzyszkolnego etapu konkursu "I can spell it ...".
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu "I can spell it ...":
zespół Nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie międzyszkolnego etapu konkursu "I can spell it ...":
zespół Nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej w Lusówku.
Zapraszamy
Nauczyciele języka angielskiego


Regulamin Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego

1. Organizator: Samorząd Szkolny wraz z opiekunem

2. Cele konkursu:

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

- popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,

- aktywizacja dzieci w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

3. Tematem konkursu jest wykonanie jednego z  dwóch tematów:

Palma wielkanocna, Stroik wiosenny

4. Udział w konkursie jest automatyczną  zgodą na przekazanie pracy na Wielkanocny Kiermasz Świąteczny organizowany w naszej szkole.

5. Konkurs trwa od 12.03 2015 r. do 23 marca 2015 r.

Prace należy składać najwcześniej w poniedziałek w dniu  zakończenia konkursu (w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły- stoły w łączniku szkoły)

Uwaga!!!

Do każdej pracy należy dołączyć informacje (pisane wyraźnym pismem): KONKURS oraz imię i nazwisko autora, klasa.

6. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny prac.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.


Konkurs recytatorski "Wiosenne Przebudzenie" 
dla uczniów klas 4-6Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. 

I. Eliminacje szkolne odbędą się 26. marca 2015 r. (czwartek) w godzinach:
1. 13:50 - 14.35 w B27
2. 14:45 - 15:30 w B10.

Cele konkursu:
1. popularyzacja literatury pięknej
2. rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci
3. poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.

Warunki uczestnictwa:
1. konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 - 6
2. każdy uczeń recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z wiosną) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań.

Kryteria oceny:
Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:
1. stopień opanowania pamięciowego tekstu
2. kultura słowa - poprawność techniczna (dykcja), umiejętność operowania melodią tekstu
3. dobór repertuaru - dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora
4. ogólny wyraz artystyczny
5. interpretacja - zrozumienie tekstu, umiejętność przekazania intencji, emocji, szczerość.

Jury: Olga Konys, Anna Cieślak-Głodkowska, Anna Dzięcioł

II. Osoby, które zajmą I, II lub III miejsce przechodzą do kolejnego etapu - eliminacje gminne odbędą się 12. kwietnia 2015 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Serdecznie zapraszamy;)


Regulamin konkursu matematycznego
"GRANIASTOSŁUPY WOKÓŁ NAS"


Cele: 
- rozbudowanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do szerszej edukacji matematycznej; 
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
- popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz przełamanie niechęci do tego przedmiotu;;
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej, dokładności i planowania pracy;
- pokazanie praktycznego zastosowania matematyki;
- rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów;
- wdrażanie do zaspokojenia ciekawości poznawczej;
- kreowanie umiejętności pracy samodzielnej jak i współdziałania w zespole;
- kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, wrażliwości estetycznej.


ZASADY KONKURSU:
1) Konkurs polega na przedstawieniu dowolną techniką graniastosłupów, które nas otaczają w życiu codziennym. 
2) Technika pracy i forma pracy dowolna (np. zdjęcie, książka, prezentacja multimedialną, itp.)
3) W konkursie udział mogą wziąć wszyscy uczniowie klas IV-VI.
4) Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
5) Autorem pracy może być jedna osoba lub grupa max. 5 osobowa. 
6) Kryteria oceny:
- zgodność z tematem,
- nowatorstwo pomysłu,
- staranność i estetyka wykonania,
- samodzielność,
- atrakcyjność wizualna.
7) Prace należy podpisać.
8) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Po zakończeniu konkursu pozostaną do dyspozycji szkoły i będą wykorzystane między innymi w różnych wystawach okolicznościowych szkoły.
9) Termin oddania prac - prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu do dnia 13 lutego 2015r.
10) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym Librus .
11) Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

Organizatorzy: Magdalena Polińska, Katarzyna Waśko, Ewa Nowicka


KONKURS PRZYRODNICZY
"JA I ŚWIAT, KTÓRY MNIE OTACZA - BADAM, OBSERWUJĘ, DOŚWIADCZAM.”


Serdecznie zapraszam wszystkie chętne dzieci z klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie
przyrodniczym  "Ja i świat, który mnie otacza - badam, obserwuję, doświadczam.”


Cele konkursu :

- Rozwijanie ciekawości  i ochoty poznawania.
- Stwarzanie okazji do radości odkrywania i rodzenia się ambicji.
- Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.
- Stymulowanie aktywności poznawczej.
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

- Integracja środowiska rodzinnego przy wspólnym działaniu i zabawie.             
Zasady konkursu :

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - VI.
2. Uczestnicy konkursu  wyszukują w dostępnych sobie źródłach oryginalne, ciekawe doświadczenie przyrodnicze.

3. Kompletują  pomoce potrzebne do wykonania doświadczenia.

4. Nagrywają krótki film amatorską kamerą,  aparatem, telefonem komórkowym  w którym sami występują , przedstawiają na  filmie co jest potrzebne do wykonania doświadczenia, wykonują doświadczenie i  przedstawiają wnioski jakie wynikają z przeprowadzonego eksperymentu.

3. Każda praca czyli film powinna zawierać dane  autora pracy (imię, nazwisko, klasa).
4. Kryterium oceny prac to oryginalność doświadczenia, pomysł na film, umiejętność wyciagnięcia prawidłowych wniosków oraz precyzja  w wykonaniu doświadczenia.

5. Termin dostarczania prac na płycie lub innym nośniku - do dnia 06.03.2015r. do organizatora konkursu sala  B11
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 13.03.2015r.  w dzienniku elektronicznym Librus.

7. Uczniowie zwycięzcy konkursu będą mogli zaprezentować swoje doświadczenia na kole przyrodniczo- doświadczalnym.

Serdecznie zapraszam!
Katarzyna Gorzelana


Konkurs świetlicowy
"Ozdoba karnawałowa"

Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie świetlicowym pt. "Ozdoba karnawałowa".

Cele konkursu :

- kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych,

- rozwijanie zdolności artystycznych i manualnych oraz kreatywności uczniów,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych.

Zasady konkursu :

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 0 - VI, zapisanych i uczęszczających do świetlicy.

2. Uczestnicy konkursu dostarczają jedną, własnoręcznie wykonaną ozdobę karnawałową np. kotylion, maskę, czapeczkę itp.

3. Każda praca powinna być podpisana przez ucznia tj. autora pracy (imię, nazwisko, klasa).

4. Kryterium oceny prac to walory artystyczne i estetyczne, pomysł oraz samodzielność wykonania.

5. Termin dostarczania prac - do dnia 19.01.2015 r. do świetlicy.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 20.01.2015 r w dzienniku elektronicznym Librus.

Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


Konkurs świetlicowy
"Bożonarodzeniowa kartka z życzeniami"

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci uczęszczające do świetlicy, do wzięcia udziału w konkursie na "Bożonarodzeniową kartkę z życzeniami".

1.Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika,

- propagowanie obchodów Świąt Bożego Narodzenia,

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

2.Zasady konkursu

- konkurs przeznaczony jest dla klas 0 - VI,

- uczestnik konkursu wykonuje kartkę świąteczną z życzeniami na papierze technicznym A4 według własnego pomysłu, techniką dowolną,

- praca konkursowa powinna być podpisana przez autora pracy (imię, nazwisko, klasa),

- ostateczny termin oddania prac do świetlicy tj. poniedziałek, 15 grudnia 2014r.

- ocenie podlega pomysł, styl, estetyka i samodzielność wykonania pracy,

- wyniki zostaną ogłoszone 16 grudnia br. w dzienniku elektronicznym Librus.

Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


Akcja "Góra Grosza"
"JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE".

Samorząd uczniowski serdecznie zaprasza rodziców i uczniów naszej szkoły do włączenia się w XV akcję GÓRA GROSZA 2014.

Akcja prowadzona jest przez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w szkołach i przedszkolach  w całej Polsce i potrwa od 27 listopada do 05 grudnia 2014r.
Celem akcji "Góra Grosza" jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie organizatora Towarzystwo Nasz Dom.
Monety zbieramy w klasach lub wrzucamy do pojemnika ustawionego w łączniku szkolnym.
W tym roku zbiórka odbędzie się także w klasach!!!

Samorząd szkolny wraz z opiekunem


Regulamin Szkolnego Konkursu "Pomysł na Bezpieczną Przerwę"


1. Organizatorzy konkursu: Olga Konys - pedagog szkolny, Anna Dzięcioł - psycholog szkolny.
2. Cele konkursu:
a) głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów świadomości bezpiecznego uczestnictwa w przerwie na boisku, korytarzu,
b) samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych,
d) popularyzacja wśród uczniów przyjemnego i zdrowego spędzania czasu podczas przerw.
3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV-VI.
4. Zgłoszenia:
a) prace konkursowe należy zgłaszać do organizatorów Konkursu do 17.12.2014 r. 
5. Zasady:
a) zadaniem uczestników Konkursu "Pomysł na Bezpieczną Przerwę" jest przygotowanie pracy plastycznej (plakat, komiks, reklama itp.) lub opowiadania promującego bezpieczne formy spędzania przerw.
6. Technika: dowolna.
7. Kryteria oceniania:
a) ocenie podlegać będzie pomysłowość i atrakcyjność zagospodarowania czasu przerwy z zachowaniem regulaminu bezpiecznych zachowań.
8. Informacje końcowe:
a) konkurs ma charakter wewnątrzszkolny,
b) wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy.
Serdecznie zapraszamy,
Olga Konys i Anna Dzięcioł


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SEGREGUJĘ, DBAM, SZANUJĘ – zaraz Wam to wszystko narysuję”

 Organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” we współpracy z gminami członkowskimi oraz Dyrekcją Szkół Podstawowych.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na troskę o czystość środowiska przyrodniczego i wyróżnienie prac wykonywanych przez dzieci, które podejmują działania proekologiczne, pokazując jak dbają o planetę Ziemię.

 Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs skierowany jest dla dzieci szkół podstawowych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe: Dzieci młodsze: klasy I-III, Dzieci starsze: klasy IV-VI.

2) Każde z dzieci musi samodzielnie przygotować pracę przedstawiającą jak dba o środowisko, ze zwróceniem uwagi na niezaśmiecanie, segregację odpadów oraz wszelkie inne formy ochrony Ziemi, jak oszczędzanie wody, sadzenie drzew, szanowanie zieleni, dbanie o czystość i porządek itp.

3) Ważne jest, aby praca przedstawiała działania, które dane dziecko wykonuje na co dzień.

Praca może dotyczyć bezpośrednio segregacji odpadów, czyli pokazania jakie odpady muszą trafić do jakiego worka, tak aby uczyć prawidłowych zasad inne dzieci, a nawet zwracać uwagę rodzicom, aby segregowali odpady w sposób prawidłowy.

4) Prace należy sporządzić na kartach formatu A4.

5) Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie jedna pracę.

6) Prace mogą być wykonywane techniką dowolną: rysowane, malowane, wyklejane itp.

7) Każdą pracę uczeń podpisuje wg następującego schematu: Imię i nazwisko, klasa, Szkoła,  Gmina. Do pracy można dołączyć krótki opis dotyczący pracy (co przedstawia, czy prowadzone działania są realizowane samodzielnie czy przy pomocy rodziców itp.).

8) Prace uczniowie dostarczają do dnia 03.12.2014r.:

- klasy 1-3 do wychowawców

- klasy 4-6 do p. A. Jankowiak

9. Szkolna  komisja konkursowa wyłoni po trzy prace w każdej kategorii i prześle do siedziby organizatora w terminie do 12.12.2014r.

10) Związek Międzygminny zastrzega sobie prawo do przesłanych prac.

11) Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.

Podczas wyłaniania zwycięzców jury będzie zwracało w szczególności uwagę na:

- estetykę wykonania,

- zgodność wykonania z założeniami konkursu,                               

- przesłanie ekologiczne,

- sposób pokazania troski o środowisko naturalne.

Koordynator konkursu na terenie szkoły
Agnieszka Jankowiak


XIX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

I. Organizatorzy:
 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Kurator Oświaty
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

II. Cele konkursu:
 • przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,
 • popularyzowanie kultury regionalnej,
 • rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych,
 • integracja społeczności województwa wielkopolskiego.
III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs organizowany jest m.in. dla uczniów szkół podstawowych klasy IV - VI. 

Eliminacje szkolne odbędą się na początku grudnia- dokładny termin zostanie podany.

Literatura:

klasa 4- "Wielkopolska moja mała ojczyzna"  dla klasy 4

klasa 5- "Wielkopolska moja mała ojczyzna"  dla klasy 4
              "Wielkopolska moja mała ojczyzna"  dla klasy 5 

klasa 6- "Wielkopolska moja mała ojczyzna"  dla klasy 4
              "Wielkopolska moja mała ojczyzna"  dla klasy 5 
              "Wielkopolska moja mała ojczyzna"  dla klasy 6

Z każdej grupy wiekowej do następnego etapu czyli powiatowego (międzyszkolnego) przechodzi 3 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów. 
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje p. Małgorzata Duda
Organizatorzy etapu szkolnego:
p. Małgorzata Duda
p. Renata Stawna

Konkurs plastyczno-techniczny
MAM POMYSŁ! NAJDZIWNIEJSZA, EKOLOGICZNA CHOINKA

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów z klas 0-6 choinki i jej ozdób z odpadów wtórnych lub innych.
Konkurs potrwa od 17 listopada 2014 r. do 12 grudnia 2014 r.
Praca konkursowa może być wykonana w grupach dwuosobowych lub samodzielnie.
Prace konkursowe powinny mieć  formę ozdobionej choinki a do wykonania prac powinny być użyte odpady opakowaniowe i inne.
Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, powinny  zostać opatrzone odpowiednim opisem. Opis ma zawierać: hasło KONKURS, imiona i nazwiska wykonawców oraz  klasę.
Prace należy dostarczyć do Sali B22  lub pozostawić w łączniku między szkołami  w dniu 12  grudnia 2014r, gdzie zostaną zaprezentowane.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19.12.2014r.
Laureatom Konkursu zostaną przyznane dyplomy.
Zdjęcia prac konkursowych zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Po zakończonym konkursie uczestnik będzie mógł odebrać swoją pracę w dniu 19.12. i zabrać ją do domu.
Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia.

Nauczyciel plastyki
Agnieszka Jankowiak

 


Skarpeta Świętego Mikołaja

    W dniach od 12 listopada do 8 grudnia odbędzie się w naszej szkole zbiórka słodyczy oraz rajstop (w rozmiarze od 134 do 42) dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach. Chcemy aby Święta dzieci z domu dziecka również byłe pełne radości. Dlatego apelujemy o pomoc, to naprawdę niewielki trud a radość obdarowanych dzieci będzie ogromna.
    Prezenty prosimy dostarczać do p. Karoliny Błaszyk (sala nr 36), p. Pauliny Fiksa (sala nr 41) oraz p. Małgorzaty Strugała – Matuszewskiej (sala nr 40).
    Akcja „Skarpeta Świętego Mikołaja” jest akcją charytatywną dlatego nie nagradzamy jej punktami z zachowania ani pochwałami.  
Z góry dziękujemy za hojne dary i udział w akcji
Organizatorzy


Konkurs świetlicowy
"11 listopada - mówiony wierszem"

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, uczęszczające do świetlicy szkolnej, do wzięcia udziału w konkursie polegającym na recytowaniu wiersza o tematyce niepodległościowej.

Celem konkursu jest kształtowanie i  rozbudzanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz doskonalenie pięknej mowy ojczystej.

Zasady konkursu :

- osoby chętne wybierają dla siebie wiersz o tematyce niepodległościowej,

- zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie wychowawcy świetlicy do dnia 12.11.br

- mają czas do nauki wybranego przez siebie wiersza do dnia 16.11.br

- recytowanie wierszy nastąpi w dniach 17-18 listopada br. w czasie zajęć świetlicowych, w wyznaczonych godzinach dla każdego uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


KONKURS ŚWIETLICOWY „Dary jesieni”

Zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału

w konkursie „Dary jesieni”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie  w formie przestrzennej darów jesiennych w różnych formach np.:  bukietów, stroików, postaci.

Oceniane są prace indywidualne. Ocenie będzie podlegać forma, styl  oraz pomysł wykonania. Prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Ostatnie prace będą przyjmowane do 13  listopada (czwartek).

Ogłoszenie wyników nastąpi następnego dnia.

Zachęcamy do udziału.                                  

Dorota Mizera, Justyna Hercka- Pniewska                     


Konkurs Matematyczny
 „As matematyczny”

Regulamin konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV – VI.

2. Pierwszy etap konkursu trwa od października 2014 r. do marca 2015 r.

3. Co miesiąc chętni uczniowie otrzymują od matematyków (Magdaleny Polińskiej, Katarzyny Waśko, Ewy Nowickiej) „Kartę zadań” dostosowaną odpowiednio do poziomu klas. Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. (łącznie za Kartę Zadań: 10 pkt., a za cały I etap konkursu: 60 pkt.)

4. Karty zadań należy dostarczyć organizatorom do dnia wskazanego na karcie zdań.

5. Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich „Kart zadań” (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).

6. II etap konkursu odbędzie się w maju 2015 r. Do II etapu przechodzi po 14 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.

7. W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych – dostosowany do poziomu klas. Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne „Karty zadań”.

8. Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.

9. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt.).

10. Wyniki konkursu, dyplomy i nagrody rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.

11. Forma konkursu jest pisemna.

12. Rozwiązane karty zadań ze zdobytymi co najmniej dwoma punktami, będą premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.

Powodzenia!

Konkurs " Rzeczpospolita i Europa w XVII wieku"- eliminacje szkolne

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas  V - VI.
2. Eliminacje odbędą się w środę na 8 lekcji w sali B5.
3. Do kolejnego etapu przejdą uczniowie, którzy uzyskają minimum 50% punktów.
4. Wyjazd na finał konkursu do Kiekrza w sobotę 18 października 2014r.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu otrzymają uczniowie, którzy zakwalifikują się do finału.
Małgorzata Duda


SZKOLNY KONKURS ZBIÓRKI  BATERII
w roku szkolnym 2014/2015
"SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO I KLIMAT"


1. Cel ogólny konkursu:  

- Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii-ochrona gleby.

2. Cel szczegółowe konkursu

- Zachęcanie wszystkich do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów.

- Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych.

Uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych.

2. Przedmiot konkursu. Segregowane baterie

3. Organizator konkursu:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

- Koordynator konkursu: Katarzyna Gorzelana

4. Warunki konkursu i jego przebieg:

- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas  I– VI naszej szkoły.

- Uczniowie mogą prosić o wsparcie w zbiórce baterii rodzinę, znajomych, sąsiadów.

- Baterie należy oddawać wychowawcom dokładnie przeliczone

- Zbiórka baterii odbywa się od października 2014 roku do  końca maja 2015 roku.

5. Ogłoszenie wyników konkursu.

- Podsumowanie akcji i wręczenie nagród dla najaktywniejszych zbieraczy, najbardziej zaangażowanych w zbiórkę baterii nastąpi w czerwcu 2015 r.

7. Nagrody. 

-  Nagrody rzeczowe dla  najlepszych zbieraczy baterii w całej szkole, fundowane są przez firmę recyklingową SLAM-POLAND organizatora akcji ,,Stań po zielonej stronie mocy”.

8. Postanowienia końcowe. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od ilości oddanych baterii. Minimum 10 nagród dla uczniów klas I-III i 10 nagród dla uczniów klas IV-VI

Liczymy na Waszą ekologiczną postawę!!!


Konkurs recytatorski „Jesienna zaduma”
dla uczniów klas I-III

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim – eliminacje odbędą się 22 października 2014r. w godzinach 13.50 – 15.35 (s.41).

Cele konkursu:

- popularyzacja literatury pięknej,

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,

- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko – poetyckich,

Warunki uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,

- każde dziecko recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z jesienią) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań.

Kryteria oceny:

Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:

  Organizatorzy: Paulina Fiksa, Urszula Narożna, Danuta Stachowiak


Konkurs recytatorski "Jesienna zaduma" 
dla uczniów klas 4-6

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. Eliminacje szkolne odbędą się 23 października 2014 r. w godzinach 13.50 - 15.30 w sali B10.
Cele konkursu:
1. popularyzacja literatury pięknej
2. rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci
3. poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literacko poetyckich.
 
Warunki uczestnictwa:
1. konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 - 6
2. każdy uczeń recytuje jeden utwór poetycki (niekoniecznie o tematyce związanej z jesienią) dostosowany do wieku, temperamentu i upodobań.
 
Kryteria oceny
Recytację ocenia jury stosując skalę 1-5 punktów, na ocenę mają wpływ następujące elementy:
1. stopień opanowania pamięciowego tekstu
2. poprawne i płynne recytowanie
3. dobór repertuaru
4. ogólny wyraz artystyczny
5. interpretacja
Jurorzy: Olga Konys, Aleksandra Stasiak, Anna Dzięcioł
 

 

Konkurs plastyczny "PRZYJACIEL PRZYRODY" dla klas I-III

 

Konkurs trwa od 24.09.- 10.10.2014r.

 

Cele konkursu:

 

* rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,

* rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie postaw ekologicznych,

* stworzenie możliwości twórczej aktywności, konfrontacji swoich umiejętności.

 

Technika wykonania pracy: 

* collage, polegająca na komponowaniu obrazu z różnych materiałów i tworzyw naklejanych na papier. Niektóre fragmenty można dorysować lub domalować farbą.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę ogólny wyraz artystyczny pracy, stopień samodzielności, mile widziane hasło nawołujące do ochrony przyrody.

Forma wykonania pracy - na papierze typu brystol w formacie A3.

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) prosimy oddawać do dnia 10.10.2014r. do sali 39.

Prace konkursowe pozostaną do dyspozycji szkoły jako dekoracje.

 

Organizatorzy konkursu:

Aldona Czubińska

Dorota Trojanowska


KONKURS PLASTYCZNY
„JAN PAWEŁ II WYCHOWAWCA I PRZYJACIEL DZIECI”

 

 1. Celem konkursu jest:

1.    Propagowanie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Jana Pawła II,

2.    Odwołanie się do nieprzemijających wartości z życia i działalności Jana Pawła II,

3.    Rozwijanie zdolności manualnych,

4.    Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień w dziedzinie plastyki,

5.    Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki plastycznej oraz tradycji szkolnej związanej z obchodami Dnia Patrona,

6.    Promocja talentów.

 

 1. Zasady konkursu:
 1. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 0 - 6.
 2. Technika – dowolna,
 3. Format pracy

·      klasy 0 – III: A4

·      klasy IV – VI: A3

 1. Kryteria oceny:

·      pomysłowość,

·      staranność i estetyka wykonania,

·      samodzielność,

·      atrakcyjność wizualna,

 1. Prace należy dostarczyć do 6 października 2014 r. do organizatorów konkursu,
 2. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem autora oraz klasą,
 3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Po rozstrzygnięciu konkursu pozostaną do dyspozycji szkoły i będą wykorzystane między innymi w różnych wystawach okolicznościowych szkoły.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się w Dniu Patrona Szkoły 14 października 2014r.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 III.            Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska, Magdalena Polińska


KONKURS NA RZEŹBĘ – POSTAĆ JANA PAWŁA II

I.          Celem konkursu jest:

1.    Propagowanie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Jana Pawła II,

2.    Odwołanie się do nieprzemijających wartości z życia i działalności Jana Pawła II,

3.    Rozwijanie zdolności manualnych,

4.    Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień w dziedzinie plastyki,

5.    Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki plastycznej oraz tradycji szkolnej związanej z obchodami Dnia Patrona,

6.    Promocja talentów.

  II.     Zasady konkursu:

1.      Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 0 - 6.

2.      Technika – rzeźba,

3.      Format pracy, materiał – dowolny,

4.      Kryteria oceny:

·      pomysłowość,

·      staranność i estetyka wykonania,

·      samodzielność,

·      atrakcyjność wizualna,

5.      Prace należy dostarczyć do 6 października 2014 r. do organizatorów konkursu,

6.      Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem autora oraz klasą,

7.      Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Po rozstrzygnięciu konkursu pozostaną do dyspozycji szkoły i będą wykorzystane między innymi w różnych wystawach okolicznościowych szkoły.

8.      Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się w Dniu Patrona Szkoły 14 października 2014r.

9.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 III.            Organizatorzy:

Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska,Magdalena Polińska


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
LIST DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas III - VI

 Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 1. Cele konkursu:

 - poszerzanie wiedzy o Świętym Janie Pawle II,

 - rozwijanie umiejętności literackich,

- kształtowanie umiejętności poprawnego pisania,

 - respektowanie praw autorskich.

 2. Wymogi konkursowe:

·  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną.

·  Praca powinna zawierać cechy listu (układ graficzny, zwroty grzecznościowe, osobisty ton wypowiedzi, trójdzielna budowa).

·  Praca będzie oceniana pod względem poprawności językowej (stylistycznej i ortograficznej).

·  Maksymalna objętość tekstu zgłaszanego do konkursu to jedna strona formatu A4.

·  Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu listu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

.   Każdy list napisany odręcznie należy podpisać (imię i nazwisko, klasa).

 3.  Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.

 4.  Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

5.   Termin dostarczenia prac konkursowych: 06.10.2014r. do godz. 12:00.

6.  Prace należy składać osobiście u Pani Katarzyny Górzyńskiej (sala B8 lub BIBLIOTEKA SZKOLNA)) .


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 
PT. „jan paweł II wychowawca i przyjaciel dzieci”

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

1. Cele konkursu:

- poszerzanie wiedzy o Świętym Janie Pawle II,

wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie,

- respektowanie praw autorskich.

2. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

·         Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (maksymalnie 11 slajdów).

·         Praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem.

·         Praca będzie oceniana pod względem poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.).

·         Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami (w zależności od inwencji twórczej autora).

·         Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na końcu prezentacji.

·         Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona także bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie z adresami stron www).

·         Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.

3.      Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.

4.      Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

5. Termin dostarczenia prac konkursowych: 03.10.2014r. do godz. 12:00

6.  Prace należy składać osobiście u Pani Grażyny Frączek (sala A13) - płyta CD, PenDrive.

 


"LUBIĘ HISTORIĘ"
konkurs dla klas 4-6
 


Uczestnik otrzymuje w poniedziałek kartkę z zadaniem konkursowym.
Zadania związane są głównie z historią, ale mogą również dotyczyć wiadomości z innych przedmiotów.
Udzielając odpowiedzi należy podać dokładną nazwę źródła, z którego korzystaliśmy (tytuł, imię i nazwisko autora, numer strony, rok wydania).
Odpowiedzi piszemy "ręcznie" i na podpisanych kartkach oddajemy do piątku.
Zadania konkursowe- za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt i od 0,5 do 1 pkt za źródło (Internet lub książka).
Za oddanie wszystkich kartek z poprawnie rozwiązanymi zadaniami w danym miesiącu uczeń otrzymuje 3 pkt.
Jeżeli tydzień rozpoczyna się innym miesiącem i kończy innym to punkty przydzielane są na rozpoczynający się miesiąc.

KONKURS TRWA CAŁY ROK SZKOLNY

Pierwsza tura rozpoczyna się we wrześniu i kończy się pod koniec I semestru.
Druga tura – od drugiego semestru do końca maja.

DO UDZIAŁU W KONKURSIE MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ W KAŻDEJ CHWILI – ODWAGI !!
Organizator: Małgorzata Duda


Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim dla klas I-III

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

         - ukazanie przydatności nauki języka angielskiego również poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi,

         - przedstawienie literackiej strony języka, poszerzanie  wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych,

         - zachęcanie do nauki języka angielskiego przez zabawę i przyjemność

         - rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i krajami angielskiego obszaru językowego

         - eliminacje do Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim w Lusówku 

 

UUUczestnicy konkursu:

Udział w konkursie jest dobrowolny, w etapie szkolnym mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas I-III. Zwycięzcami konkursu będzie troje uczniów, którzy wezmą udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim w Szkole Podstawowej w Lusówku.

Forma:

Konkurs będzie przeprowadzony ustnie. Każdy z uczestników konkursu będzie miał możliwość w odpowiednich warunkach przedstawić przygotowaną przez siebie recytację i zostać wysłuchanym przez komisję. Komisja zwracać będzie uwagę na: stopień opanowania pamięciowego wiersza i recytację wierszy przez uczestników, prawidłową wymowę poszczególnych słów w wierszu, stopień trudności wiersza, sposób prezentacji wybranego wiersza. Długość wiersza nie może przekraczać 15 wersów.


Konkurs fotograficzny dla klas I-III
„Pejzaż jesienny”

CELE KONKURSU:

Popularyzacja fotografii jako środka ekspresji twórczej.
Rozwijanie kreatywności uczniów.
Pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
Promocja talentów.

ZASADY KONKURSU:

Konkurs trwa w dniach 15.09.-03.10.2014r.
Technika wykonania pracy - wydruk na papierze fotograficznym.
Format pracy - wymiar min. 13cmx18cm.
Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia oraz klasę.
Prace oddajemy do:
- p. Błaszyk Karoliny s.36
- p. Fiksa Pauliny s.41
- p. Stachowiak Danuty s.18
Prace konkursowe pozostają do dyspozycji szkoły jako dekoracje. Podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 10 października 2014r.

KRYTERIA OCENY PRAC:
Pomysłowość pracy.
Zgodność z tematem konkursu.
Spełnienie wymogów formalnych.
Wartość artystyczna .

ORGANIZATORZY KONKURSU: 
Błaszyk Karolina, Fiksa Paulina, Stachowiak Danuta