Archiwum: Konkursy 2009/2010    Konkursy 2010/2011    Konkursy 2011/2012    Konkursy 2012/2013     Konkursy 2013/2014    Konkursy 2014/2015


Konkursy w roku szkolnym 2015/2016 
 


IV POWIATOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
dla uczniów szkół podstawowych

 

Rok 2016 to Rok Henryka Sienkiewicza. By uczcić 170 rocznicę urodzin tego wspaniałego pisarza, laureata Nagrody Nobla, proponujemy wszystkim pasjonatom powieści przygodowo-podróżniczych stworzenie własnej historii literackiej pod hasłem „Śladami Stasia i Nel”. Puśćcie wodze fantazji i spróbujcie zabrać nas w interesującą, niebezpieczną czy niezwykle fascynującą podróż.

REGULAMIN

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a, 62-030 Luboń

Organizator etapu szkolnego: BIBLIOTEKA SZKOLNA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Tarnowo Podgórne

Cele:

- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci

- rozwijanie uzdolnień plastycznych

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

- przygotowanie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze

Adresaci konkursu:

- uczniowie klas I-III oraz IV-VI

Zasady uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w bibliotece szkolnej utworu dotąd nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego

- jeden autor może złożyć jeden utwór

- autor oprócz tekstu tworzy ilustracje do swojego utworu (w sposób dowolny – komputerowo, ręcznie) oraz stara się nadać utworowi formę książki (okładka z umieszczonym tytułem, autorem itd.). Dopuszcza się dwóch autorów – ilustrator i pisarz.

- książka może mieć dowolny format oraz nie więcej niż 10 stron

Kryteria oceniania:

- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI

- komisja będzie zwracać uwagę na twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową oraz oryginalne ilustracje

Termin składania prac:

Książki opatrzone danymi personalnymi (imię, nazwisko, wiek, klasa) należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym do 15 kwietnia 2016 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uroczyste wręczenie odbędzie się 21 maja 2016 roku, podczas Festynu Rodzinnego w szkole w Luboniu.


 

KLUCZ  DO  NIEBA  - ZBIÓRKA STARYCH KLUCZY

Nie jest prawdą, że stary, złamany czy pochodzący z wymienionego zamka klucz nie otworzy już żadnych drzwi.  Jeśli jest ich dużo – dzieją się cuda. Sprzedawane jako złom, w dużej ilości potrafią dokonać rzeczy niezwykłych. Mogą pomóc misjonarzom w głoszeniu Ewangelii, a tym samym pomagają w otwarciu drzwi do nieba bardzo wielu ludziom niezależnie od rasy i kraju pochodzenia. Otwórzmy szeroko drzwi do nieba wszystkim pamiętając, że każdy klucz jest na wagę złota.

Stare KLUCZE można przynosić do szkoły i składać do pojemnika w łączniku.

Zróbmy porządek w szufladach i POMÓŻMY.


 

ZBIÓRKA ZNACZKÓW POCZTOWYCH
NA MISJE AFRYKAŃSKIE

Jedno jest pewne, że bez większego wysiłku możemy wspólnie zrobić coś dobrego dla misji.

Celem akcji jest:

*      kształtowanie wrażliwości serca na potrzeby innych ludzi

*      poznawanie życia rówieśników z krajów misyjnych i niesienie im pomocy

*      uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego

*      stała współpraca z organizacjami charytatywnymi

Zasady akcji:

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w zbiórce znaczków pocztowych. Reguły są bardzo proste: należy zbierać ostemplowane znaczki pocztowe, wycinając je z koperty z półcentymetrowym marginesem i przekazać organizatorom. Akcja nie jest ograniczona czasowo. Możecie przynosić je w dogodnym dla Was terminie do końca roku szkolnego.
Po zebraniu większej ilości znaczki zostaną przekazane centrum misyjnemu w Pieniężnie. Pracujący tam wolontariusze rozprowadzają je wśród filatelistów, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przekazują placówkom misyjnym.

Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska, Tomasz Górny


Regulamin Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego

Organizator: Samorząd Szkolny wraz z opiekunem

 Cele konkursu:

- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,

- popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym,

- aktywizacja dzieci w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

Tematem konkursu jest wykonanie jednego z  trzech tematów:

Palma wielkanocna, Stroik wiosenny, Ozdoba wielkanocna.

Udział w konkursie jest automatyczną  zgodą na przekazanie pracy na Wielkanocny Kiermasz Świąteczny organizowany w naszej szkole.

Prace konkursowe należy dostarczyć11 marca 2016 r. do godziny 12.00,(w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły- stoły w łączniku szkolnym)

Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny prac.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.


REGULAMIN
16 edycji konkursu na projekt graficzny-MEM pod hasłem
„PALIĆ, NIE PALIĆ - OTO JEST PYTANIE?
TYLKO DLA KLAS V

Mem- to dowolna, chwytliwa porcja informacji, która może przybrać wiele form. Stąd też memy występują pod postacią obrazków, zdań, słów.  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V ze szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie memu o tematyce antytytoniowej, który zostanie wykorzystany w  działaniach informacyjno-edukacyjnych.

Konkurs organizowany jest  we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego. 

Cel konkursu:

1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu.

2. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od palenia papierosów.

3. Kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.

 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Ponadto, projekty zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić reklamy produktów leczniczych lub ich producentów, w szczególności nie mogą zawierać nazw handlowych leków, nazw substancji czynnych, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich produktów.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Etap szkolny trwa 22.02.2016r. - 22.03.2016r.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

1. Zadania dla uczestników konkursu:

•   zadaniem konkursowym  jest samodzielne przygotowanie  memu o tematyce antytytoniowej.

•   Mem może być w formie elektronicznej JPG,  lub w formie rysunku w wersji czarno-białej, kolorowej lub w technikach mieszanych - format A-4 jednostronny.

•   Mem powinien być czytelny i składać się z części graficznej (obrazek, własne zdjęcie itp.) oraz przekazu słownego (cytat znanych osób lub własny pomysł).

•   Mem nie może zawierać treści wulgarnych, obrażających inne osoby.

•   Mem powinien dotyczyć pozytywnych aspektów niepalenia tytoniu lub negatywnych skutków palenia papierosów.

•   Napisy na nim umieszczone powinny być w języku polskim.

2. Liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:

•   z etapu szkolnego do etapu powiatowego przechodzą laureaci I miejsca na terenie szkoły

•   z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego przechodzą laureaci I miejsca z każdego powiatu.

 Zasady oceny:

Ocenie podlegać będzie:

• zgodność z regulaminem,

• poprawność merytoryczna,

• pomysłowość, kreatywność,

• czytelność przekazu,

• twórcze podejście do zagadnienia:

- w przypadku memu w formie elektronicznej własna grafika, pomysł nie zaczerpnięty z memów generatorów dostępnych w Internecie!

- w przypadku pracy plastycznej własny oryginalny pomysł nie plagiat!.

Postanowienia końcowe

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.

 Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego  podziału nagród na etapie wojewódzkim.

 Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych   www.wsse-poznan.pl.


REGULAMIN KONKURSU
„MAM TALENT – Edycja II

ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną szkoły.

CELE KONKURSU:

- popularyzowanie działań artystycznych

- rozwijanie kreatywności  dzieci i młodzieży

- promowanie młodych talentów

- rozwijanie zainteresowań uczniów

- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

- wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

- zaprezentowanie w środowisku szkolnym i lokalnym różnorodnych talentów

- integracja zespołu szkolnego

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest skierowany  do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja:

- śpiew (obowiązkowy podkład muzyczny)

- taniec (obowiązkowy podkład muzyczny)

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

- pokaz umiejętności gry aktorskiej

- pokaz sprawności fizycznej

- prezentacja treści kabaretowych

- małe formy teatralne

- gra na dowolnym instrumencie

- recytacja

- występy sportowo-akrobatyczne

- zdolności manualne

- inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

- Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

- Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie,

- Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru)

- Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 10 minut; w przypadku występów grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.

- Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad  nośnik z nagraniem podkładu muzycznego (płyta CD, PENDRIVE).

- Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.

- Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, grupy innych uczestników biorących udział w występie.

- Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający: mikrofony, odtwarzacz -  wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.  

- Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 11.03.2016r.

MIEJSCE i TERMIN: Eliminacje w dniu  16 marca 2016r.,

PRZEBIEG KONKURSU:

Uczestnicy zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz wypełniony formularz: ZGODA RODZICÓW (karta dostępna u p. Beaty Tracewskiej – Graczyk, p. Urszuli Narożnej i Agnieszki Jankowiak).

Karty należy oddać najpóźniej do dnia 11.03.2016r.

 W dniu konkursu komisja ocenia każdy występ w skali od 1 do 5 ( gdzie 1 jest najniższą, a 5 najwyższą oceną punktową). Po każdym występie sumuje się otrzymane punkty.

Konkurs przebiega w kategoriach I-III i IV – VI.

O szczegółach przebiegu przesłuchania zainteresowani uczniowie zostaną powiadomieni indywidualnie (dziennik Librus).

Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobył najwięcej punktów.

Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu „Mam Talent”.

 Laureaci szkolnego MAM TALENT, będą reprezentować szkołę w gminnych eliminacjach.

Termin i regulamin konkursu może ulec zmianie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  Szczegółowe informacje – Osoby do kontaktu – panie :  Beata Tracewska – Graczyk, Urszula Narożna i  Agnieszka Jankowiak.

Karta zgłoszenia do Konkursu „MAM TALENT ”

 

Karta zgłoszenia do Konkursu

„MAM TALENT ”

 

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy………………………………………...............

2. Wiek uczestnika (uczestników)……………………………………………………………..

3. klasa ……………………………..

4. Telefon kontaktowy (do opiekuna) …………………………………………………………

5. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………......

6. Nazwa prezentowanej formy……………………………………………………………….

7. Czas prezentacji ………………………………………………………………………..........  

8. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca

– proszę je wymienić).............................................................................................................

9. Informacje o wykonawcy ( dla potrzeb organizatora i konferansjera) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………    

                                                                                                                            

………………………                                                                                                             …………………………

Miejscowość, data                                                                                                                       podpis uczestnika

 

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka ………………………………………………………, w szkolnym konkursie „Mam talent” oraz publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły.

 

 

………………………………………..…                                                                                        ……………………………………….  (Imię, nazwisko rodzica/opiekuna)                                                                    (Podpis rodzica/opiekuna)

                                                                                                                                           


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
„LASSE I MAJA NA TROPIE TAJEMNIC”

Organizator: BIBLIOTEKA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

Termin: 18 marca 2016r.

Cele:

· propagowanie czytelnictwa i zachęcenie do korzystania ze szkolnej biblioteki;

· popularyzacja literatury dziecięcej;

· rozwijanie sprawności w zakresie umiejętności pracy z tekstem, budowania

poprawnych wypowiedzi, interpretacji.

Zasady uczestnictwa:

· w konkursie biorą udział uczniowie klas II – V szkoły podstawowej;

· zgłoszenia będą przyjmowane w bibliotece szkolnej do 14 marca 2016r.

· uczestników prosimy o zabranie ze sobą przyborów do pisania;

· uczniowie otrzymają pytania (w formie pisemnej) dotyczące znajomości treści książek z serii „BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI”.


Z okazji 1050-lecia Chrztu Polski
Gmina Tarnowo Podgórne
ogłasza konkurs literacki pod hasłem
„Początki państwa polskiego”

Cele konkursu:

Zainteresowanie uczniów historią Polski.

Upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, tj. 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Nauka szacunku do historii i wzmacnianie narodowej tożsamości.

Budzenie uczuć patriotycznych.

Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy.

Promowanie talentów.

REGULAMIN KONKURSU

I. Zasady konkursu

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum ogólnokształcącego z gminy Tarnowo Podgórne. 

2.    Utwory dostarczone na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość ucznia biorącego udział w konkursie. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą w żadnym fragmencie stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

3.    Utwory dostarczone na konkurs nie mogły być wcześniej nigdzie publikowane.

4.    Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z  wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

5.    Konkurs oceniany będzie w grupach wiekowych:

-        klasy 1-3 szkoły podstawowe,

-        klasy 4-6 szkoły podstawowe,

-        gimnazjum,

-        liceum.

6.    Kategorie:

1) poezja,

2) proza (opowiadanie),

3) fantazy.

Proza i utwory fantazy – czcionka Times New Roman 12. Liczba stron do 20.

7. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden tekst ( w danej kategorii).

II. Ocena prac konkursowych

1.    Prace literackie należy składać w szkołach, u nauczycieli języka polskiego.

2.    Prace muszą zawierać: Imię i nazwisko, tytuł utworu, wiek uczestnika, klasę nazwę szkoły, (Karta - zał. do Regulaminu). Kartę należy dołączyć do utworu.

3.    Przystąpienie do konkursu wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody przez rodzica/ów na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz wyrażeniem zgody na podanie nazwisk i wizerunków finalistów i laureatów konkursu na stronach internetowych Gminy, GJO, szkół i w  lokalnej prasie „Sąsiadka – Czytaj”.

 1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa wyłoniona przez  Organizatora.
 2. Przy ocenie tworów Komisja będzie brała pod uwagę:

a)    wartość literacką utworu – 0-3 punktów,

b)    spójność z tematem konkursu – 0-3 punktów,

c)    oryginalność fabuły i kreatywność – 0-3 punktów.

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania -9.
 2. Utwory należy składać w szkołach do dnia  21 marca  2016r.
 3. Szkoły przekazują utwory do 24 marca do GJO.
 4. Komisja spośród dostarczonych utworów wyłoni po trzy prace w każdej kategorii i grupie wiekowej, którym przyzna nagrody.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 16 kwietnia 2016 r.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nagrody podlegają opodatkowaniu. Koszty podatku ponosi Organizator.

12.  O terminie wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

11. Laureaci I, II i III miejsca w każdej technice i kategorii wiekowej otrzymają dyplom i drobny upominek.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzców, jak również

nieprzyznania nagród.

  13. Lista laureatów zostanie ogłoszona w lokalnej prasie i na stronach Gminy

      Tarnowo Podgórne.

   III.  Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu. Rodzic/e wyraża/ją zgodę na podanie nazwisk i wizerunków finalistów i laureatów konkursu na stronach internetowych Gminy, GJO, szkół i w  lokalnej prasie „Sąsiadka – Czytaj”, a w przypadku Laureatów konkursu ponadto do publikacji  nagrodzonych Utworów, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).
 2. Z chwilą przyznania nagród Organizator nabędzie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych utworów, na następujących polach eksploatacji:

 

- trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie utworu w całości lub w części poprzez np.: drukowanie, zapis magnetyczny,  techniką cyfrową, lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera,

- sporządzanie kopii nagrodzonych utworów,

- publiczne rozpowszechnianie utworów i odtwarzanie,

 1. Organizator jest uprawniony do dokonania redakcji utworu przed jego rozpowszechnieniem.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

5.  Realizację zadania powierza się dyrektorowi Gminnej Jednostki

      Oświatowej w Tarnowie Podgórnym.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Początki państwa polskiego”.

1050-lecie Chrztu Polski

konkurs literacki pod hasłem

   „Początki państwa polskiego”

 

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek

Klasa

 

 

 

 

Tytuł utworu

 

                                                                                     ……………………………

                                                                                        (podpis rodzica/ów*)

Oświadczam, iż wiem że:

dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do celów związanych z organizacją konkursu, a w przypadku Laureatów konkursu ponadto do publikacji  nagrodzonych Utworów, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

                                                                                     ………………………….

                                                                                     (podpis rodzica/ów)

*Ilekroć w Regulaminie mowa o rodzicach,  oznacza to również prawnych opiekunów.

 


Z okazji 1050-lecia Chrztu Polski
ogłaszamy konkurs plastyczny pod hasłem
„Początki państwa polskiego”.

Organizator: GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Cele konkursu:

Zainteresowanie uczniów historią Polski.

Upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, tj. 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Budzenie uczuć patriotycznych.

Nauka szacunku do historii i wzmacnianie narodowej tożsamości.

Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy.

Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Promowanie talentów.

REGULAMIN KONKURSU

Zasady konkursu

1.Konkurs skierowany jest do dzieci ze wszystkich szkół podstawowych  z gminy Tarnowo Podgórne. 

2.Konkurs oceniany będzie w grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6 ,

3.Technika prac:

1) malarstwo, rysunek (wielkość prac A3,

2) komiks (maksymalnie 12 stron), wielkość karty A4 – kartka „małego” bloku (liczba scen na karcie maksymalnie 4)

3) forma przestrzenna – rzeźba, instalacja, makieta – wielkość prac do 0,5 metra (wysokość) i 0,6 metra (szerokość, długość).

Prace należy składać w szkołach, u wychowawcy-klasy 1-3, klasy 4-6 u nauczyciela plastyki - p. A. Jankowiak.

Prace muszą zawierać: Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasę, nazwę szkoły, (Karta - zał. do Regulaminu). Kartę należy umieścić z tyłu pracy. Karta dostępna u p. A. Jankowiak, up. Woźnego, na str. inernetowej szkoły sptp. gema.pl w zakładce konkursy.

Ocena prac konkursowych

1. Ocena prac odbywa się w dwóch etapach:

I – etap szkolny – wyznaczona przez dyrektora szkoły komisja ,

II – etap gminny - ocena prac przez Gminną Komisję  Konkursową – komisja powołana przez organizatora.

Z prac komisji I i II etapu sporządza się protokół, który dołącza się do prac uczniów.

2. Termin składania prac w szkołach do 11 marca 2016 r.

3. Szkoły do II etapu konkursu przekazują 3 najlepsze prace w każdej z technik (w poszczególnych grupach wiekowych).

4. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy przejdą do II etapu konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom. Laureaci I, II i III miejsca w każdej technice i kategorii wiekowej otrzymają dyplom i upominek.

 5. Lista laureatów zostanie ogłoszona w lokalnej prasie i na stronach Gminy Tarnowo Podgórne. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych

1.Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu. Rodzic/e wyraża/ją zgodę na podanie nazwisk i wizerunków finalistów i laureatów konkursu na stronach internetowych Gminy, szkół i w  lokalnej prasie „Sąsiadka – Czytaj”, a w ponadto do prezentacji  nagrodzonych prac, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

2. Z chwilą przyznania nagród Organizator nabędzie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych utworów, na następujących polach eksploatacji:- trwałe lub czasowe utrwalenie pracy w całości lub w części,

- sporządzanie kopii nagrodzonych utworów,

- publiczne rozpowszechnianie utworów i odtwarzanie.

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Początki państwa polskiego”.

 

1050-lecie Chrztu Polski

konkurs plastyczny pod hasłem

„Początki państwa polskiego”.

 

 

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko uczestnika*

Wiek

Klasa

 

 

 

 

    *Proszę wpisać literami drukowanymi

                                                                                     ……………………………

                                                                                        (podpis rodzica/ów)

                                              

    *Proszę wpisać literami drukowanymi

…………………………………………………………

Oświadczam, iż wiem że:

dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do celów związanych z organizacją konkursu, a w przypadku Laureatów konkursu ponadto do publikacji  nagrodzonych prac, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182).

                                                                                                                                             (podpis rodzica/ów)

*Ilekroć w Regulaminie mowa o rodzicach, to oznacza również prawnych opiekunów.

                                                                                                                                           


Emocje i uczucia - Moje i Twoje - konkurs plastyczny1. Organizatorem konkursu jest: Katarzyna Zatoka - pedagog szkolny i Anna Dzięcioł - psycholog szkolny. 

2. Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych i cudzych emocji w pracach plastycznych.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-6.

4. Wymagania dotyczące pracy:

a) praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko i przedstawiać emocje lub uczucia odczuwane przez dziecko lub przez rówieśnika
b) technika wykonania: dowolna
c) dopuszcza się prace grupowe
d) do pracy należy dołączyć metryczkę - imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy.

5. Kryteria: ocenie podlegać będzie zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania.

6. Prace należy przekazać organizatorom do dnia 22.02.2016 r. w sali B27.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do udziału: Katarzyna Zatoka i Anna Dzięcioł


Konkurs świetlicowy "Wystrzałowa maska karnawałowa"Cele konkursu:
1.Upowszechnianie tematyki związanej z karnawałem i tradycjami radosnej zabawy w tym okresie. 
2.Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych.
3.Rozwój zdolności artystycznych i manualnych.
4.Wprowadzenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.
5.Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno technicznych.

Regulamin konkursu:
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 1-6, uczęszczający do świetlicy szkolnej.
2.Na konkurs dostarczamy jedną starannie wykonaną, pomysłową maskę karnawałową, opisaną imieniem, nazwiskiem i klasą autora pracy.
3.Kryterium oceny prac to walory artystyczne
i estetyczne oraz pomysł. Szczególnie ważne jest samodzielne wykonanie pracy.
4.Ostateczny termin dostarczenia prac to 10 lutego 2016 r. Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom świetlicy szkolnej.
5.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 16 lutego 2015 r. w dzienniku elektronicznym Librus.
Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy szkolnej


REGULAMIN WALENTYNKOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


1.Cele konkursu:
-upowszechnianie tematyki związanej z dniem Świętego Walentego;
-kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych;
-rozwijanie zdolności artystycznych i manualnych.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
3.Temat konkursu: własnoręczne stworzenie walentynki.
4.Forma pracy: płaska lub przestrzenna.
5.Technika wykonania: dowolna.
6.Kryterium oceniania:
- estetyka wykonania;
- walory artystyczne pracy;
- pomysłowość.
7.Termin oddania prac: opisane prace (Imię i Nazwisko, klasa) należy dostarczyć do dnia 10 lutego do świetlicy szkolnej (sala B26).
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 lutego w dzienniku elektronicznym Librus. Tego dnia każdy uczestnik konkursu będzie mógł odebrać swoją prace i podarować wybranej osobie.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Marta Dobkowicz, Mikołaj Koteras 


REGULAMIN SZKOLNEGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z OKAZJI WALENTYNEK 
Magia Miłości 1.Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
2.Celem konkursu jest: 
- ukazanie piękna wierszy o tematyce miłosnej,
- rozbudzenie miłości do poezji,
- popularyzacja poezji,
- doskonalenie umiejętności recytatorskich,
- rozbudzenie wrażliwości i estetycznej wyobraźni,
- uwrażliwienie na piękno poezji; 
- rozwijanie uzdolnień artystycznych, recytatorskich; 
3.Termin konkursu wyznacza się na 15 lutego 2016 r. od godziny 11.40- 13.30
4.Uczestników konkursu oceniać będzie jury w składzie: 
p. Aldona Czubińska
p. Barbara Drab
p. Dorota Góra-Jandy
5.Postanowienia szczegółowe:
- chęć udziału w konkursie należy zadeklarować na KARCIE ZGŁOSZENIA do urny przy sklepiku szkolnym najpóźniej do 12.02.2016r. (druk do pobrania u organizatorów lub u wychowawcy).
- wszyscy uczniowie przygotowują jeden utwór poetycki O TEMATYCE MIŁOSNEJ z literatury polskiej, światowej lub własnego autorstwa.
- recytowany utwór nie powinien przekraczać 5 minut prezentacji. 
- uczestnicy mogą korzystać z rekwizytów.
6.Kryteria oceny recytacji obejmują: 
- dobór repertuaru 
- dykcja 
- interpretacja 
- środki wyrazu artystycznego
7. Kolejność występu ustalona zostanie w drodze losowania. 
8. Wyniki zostaną ogłoszone 16.02.2016 roku.

Zachęcamy do udziału!!!
A. Czubińska
B. Drab
D. Góra-Jandy


KONKURS PRZYRODNICZY
,,DOKARMIAJĄC  PTAKI MAM OKAZJĘ, ABY JE POZNAĆ I OBSERWOWAĆ”


Serdecznie zapraszamy wszystkich  chętnych uczniów  z klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie przyrodniczym. 

1. Cele konkursu:

- Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dokarmiania ptaków zimą. 

- Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.

- Popularyzacja piękna przyrody, zainteresowanie uczniów różnorodnością  świata zwierząt.

- Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

- Zachęcenie uczniów do fotografowania, jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony  dla uczniów klas IV-VI

Fotografie będą oceniane w trzech  kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas IV

- uczniowie klas V

- uczniowie klas VI

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i punktami z zachowania.

Jury wybierze po 3 prace do nagród  z każdej kategorii wiekowej.

3. Tematyka prac:

Przedstawienie na fotografii sposobów dokarmiania ptaków oraz  różnorodności tej grupy zwierząt.

4. Format prac - prace fotograficzne na papierze fotograficznym

- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia.

- Format zdjęć 10x15

- Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe.

- Każde zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

- Zdjęcie należy opisać

Imię  i nazwisko

klasa

jaką formę dokarmiania stosuję i jakiego ptaka przedstawia moje zdjęcie.

5. Ocenie prac podlega ciekawość i atrakcyjność ujęcia ptaka w kadrze, im rzadszy gatunek ptaka tym większa szansa na nagrodę.

6. Termin

- Konkurs rozpoczyna się 1 lutego 2016 r. roku i trwa do 29 lutego 2016 roku. Prace należy przynieść do Sali B11 do organizatorów konkursu

Organizatorzy: Jolanta Maciesza, Katarzyna Gorzelana.


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży
„Jubileusz Chrztu Polski 966 2016. Bądźcie wierni łasce chrztu świętego”.

Organizatorzy:

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Cele konkursu:

ü  Przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczość plastyczną o ważnej rocznicy Chrztu Polski oraz ponad tysiącletniej, narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.

ü  Wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie z całego kraju poprzez promocję efektów ich pracy w mediach katolickich i lokalnych na terenie Poznania, stolicy Wielkopolski uznanej za miejsce początków polskiej państwowości.

ü  Kształcenie wartości moralnych i obywatelskich jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.

ü  Kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży poprzez udział w wystawie ich prac w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch  kategoriach:

kategoria I:    klasy I - III

kategoria II:  klasy IV - VI

Prace uczestników będą oceniane w dwóch etapach szkolnym i ogólnopolskim.

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem konkursu „Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016. Bądźcie wierni łasce chrztu Świętego”

ü  Format pracy A2, A3, A4.

ü  Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, komiks, kolaż mozaika (płaska bez użycia materiałów nietrwałych : plasteliny, kaszy, modeliny itp.) Z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.

ü  Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

ü  Na odwrocie każdej pracy należy napisać nazwę i adres szkoły, imię, nazwisko i wiek ucznia.

ü  Termin dostarczania prac do dnia 29.04.2016r. do organizatorów konkursu.

ü  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

ü  Szkoła składa najlepsze prace wyłonione w konkursie na etapie szkolnym dla danej kategorii wiekowej.
Wyniki konkursu ogólnopolskiego zostaną ogłoszone do końca roku szkolnego 2015/2016.

Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym wręczeniu nagród rzeczowych i dyplomów podczas wernisażu otwierającego wystawę prac uczniów w Muzeum Archidiecezjalnym dnia 14 września 2016r.

Zachęcamy do udziału!
Koordynatorzy konkursu:
Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska, Tomasz Górny


KONKURS ŚWIETLICOWY
Super pomysł na Prezent Bożonarodzeniowy

Konkurs świetlicowy „Super pomysł na prezent Bożonarodzeniowy” jest wyjątkową okazją do twórczego i kreatywnego działania, które może stać się okazją do radości drugiego człowieka.

Cele konkursu:

1.      Upowszechnianie tematyki związanej z Świętami Bożego Narodzenia i tradycją obdarowywania innych

2.       Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez wykonywanie prac plastycznych

3.       Rozwój zdolności artystycznych i manualnych

4.       Wprowadzenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji

5.       Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych

Regulamin konkursu:

1.       W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas 1-6, uczęszczający do świetlicy szkolnej.

2.       Na konkurs dostarczamy jeden, pomysłowy / oryginalny, własnoręcznie wykonany prezent bożonarodzeniowy, opisany imieniem, nazwiskiem i klasą autora pracy

3.       Kryterium oceny prac to walory artystyczne i estetyczne oraz pomysł. Szczególnie ważne jest samodzielne wykonanie pracy.

4.       Ostateczny termin dostarczenia prac to 18 grudnia 2015 r. Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom świetlicy szkolnej.

5.       Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 21 grudnia 2015 r. w dzienniku elektronicznym Librus.

6.       22 grudnia 2015 r. każdy uczestnik konkursu będzie miał możliwość obdarowania prezentem wybranej osoby lub zabrania go do domu.

Serdecznie zapraszamy !
Wychowawcy świetlicy szkolnej


Akcja "Góra Grosza"
"JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE".
Samorząd uczniowski serdecznie zaprasza rodziców i uczniów naszej szkoły do włączenia się w XVI akcję GÓRA GROSZA 2015.

Akcja prowadzona jest przez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i potrwa od 23 listopada do 04 grudnia 2015r.

Celem akcji "Góra Grosza" jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie organizatora Towarzystwo Nasz Dom.
Monety zbieramy w klasach lub wrzucamy do pojemnika ustawionego w łączniku szkolnym.
W tym roku zbiórka odbędzie się także w klasach!!!

Samorząd szkolny wraz z opiekunem


Konkurs świetlicowy
 "MÓJ PRZYJACIEL MIŚ"

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "MÓJ PRZYJACIEL MIŚ".

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, pobudzanie aktywności twórczej uczniów jak również rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I - VI

2. Forma pracy: płaska lub przestrzenna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów jak np. włóczka, papier, bibuła, tkanina, elementy dekoracyjne, koraliki itp.

3. Prace opisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy złożyć do 27.11. br. u wychowawców świetlicy szkolnej s. B 26

4. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność,  samodzielność oraz estetyczne wykonanie.

Serdecznie zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


Regulamin Konkursu Rodzinnego
 „Szopka Betlejemska, Noworoczna”

Tematem konkursu jest wykonanie „Szopki Betlejemskiej lub Noworocznej” przy pomocy różnych materiałów plastyczno-technicznych, w formie przestrzennej jednak nie większej niż format A2.

Cele konkursu

- Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji urządzania szopek betlejemskich, noworocznych-

- Rozwijanie wyobraźni twórczej

- współpraca dzieci  i rodziny

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6 oraz ich rodzin, trwa od 16 listopada do 04 grudnia 2015r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1) Zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego założenia

2) Wykonać prace zgodne z tematem konkursu

3) Dostarczyć prace w dniu 04.12. 2015r., do godziny 14.30, do łącznika szkolnego. Proszę nie przynosić prac wcześniej!!!

4) Opatrzyć w widocznym miejscu pracę tabliczką zawierającą:

 Nazwę konkursu

 Pełne imię i nazwisko autorów, klasa

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

Kryteria oceny prac:

• Zgodność pracy z tematem konkursu

• Pomysłowość w wykonaniu Szopki Betlejemskiej

• Estetyka wykonania pracy

• Walory artystyczne pracy

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem pracy na kiermasz świąteczny organizowany w szkole 09.11.2015r. Organizator nie zwraca autorom prac zgłoszonych do konkursu.
Organizator konkursu
A.Jankowiak


KONKURS ,,POMYSŁOWE DEKORACJE ŚWIĄTECZNE"


Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie "Pomysłowe dekoracje świąteczne".
Cele:
- inspirowanie do aktywności plastycznej,
- kultywowanie zwyczajów świątecznych,
- doskonalenie sprawności manualnych.
Forma: płaska lub przestrzenna.
Technika wykonania: dowolna.
Materiały: dowolne, z przewagą ekologicznych.
Odbiór prac:
p.A.Kasperek (s.37),p.D.Stachowiak(s.15)
Termin oddania prac: 30.XI.2015
Kryteria oceny:
- pomysłowość,
- estetyka wykonania,
- wykorzystanie materiałów ekologicznych,
- stopień trudności.
Wykorzystanie prac:
- prace nie podlegają zwrotowi,
- dekoracje zostaną przekazane na kiermasz świąteczny, który odbędzie się 9.XII.15.
Organizatorzy:
A.Kasperek, D.Stachowiak


Regulamin Szkolnego Konkursu
"Stop agresji i przemocy" dla klas 4-6


1. Organizatorzy konkursu: Katarzyna Zatoka - pedagog szkolny, Anna Dzięcioł - psycholog szkolny.
2. Cele konkursu:
a) uświadomienie uczniom, jak ważne jest zwalczanie zjawiska przemocy 
b) rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej 
c) wzmocnienie poczucia własnej wartości i obrazu własnego ja
d) współpraca klasy
e) samodzielne pogłębianie wiedzy na temat konsekwencji zjawiska przemocy i agresji 
f) propagowanie właściwej postawy i zachowania wobec przejawów agresji i przemocy
g) promowanie wzorców opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów bez używania przemocy
3. Uczestnicy konkursu: zespoły klasowe.
4. Zgłoszenia:
a) prace konkursowe należy zgłaszać do organizatorów Konkursu do 27.11.2015 r. 
5. Zasady:
a) warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie/ zaprojektowanie przez grupy z danej klasy - plakatu nawiązującego do sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz przeciwdziałania przemocy i agresji 
b) przyjmujemy tylko prace zespołowe
c) plakat powinien zawierać tytuł, tekst oraz obrazki, nazwiska osób i nazwę klasy
d) format plakatu jest dowolny
e) treści umieszczone na plakacie powinny dotyczyć sposobów unikania przemocy w środowisku szkolnym, jak również wskazania negatywnych konsekwencji tego zjawiska 
f) prace powinny obrazować pozytywne zachowania promujące przeciwstawianie się przemocy, wyrażania dezaprobaty wobec przemocy oraz promowania odpowiednich wzorców życia szkolnego
6. Technika: dowolna.
7. Kryteria oceniania:
a) ocenie podlegać będzie pomysłowość i atrakcyjność, oryginalność, adekwatność do celu konkursu
8. Informacje końcowe:
a) konkurs ma charakter wewnątrzszkolny,
b) wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy.
Serdecznie zapraszamy,
Katarzyna Zatoka i Anna Dzięcioł


Regulamin Szkolnego Konkursu
"Pomysł na Bezpieczną Przerwę"

 
1. Organizatorzy konkursu: 
Katarzyna Zatoka - pedagog szkolny, 
Anna Dzięcioł - psycholog szkolny.
2. Cele konkursu:
a) głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów świadomości bezpiecznego uczestnictwa w przerwie na boisku, korytarzu,
b) samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych,
d) popularyzacja wśród uczniów przyjemnego i zdrowego spędzania czasu podczas przerw.
3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-VI.
4. Zgłoszenia:
a) prace konkursowe należy zgłaszać do organizatorów Konkursu do 27.11.2015 r. 
5. Zasady:
a) zadaniem uczestników Konkursu "Pomysł na Bezpieczną Przerwę" jest przygotowanie pracy plastycznej (plakat, komiks, reklama itp.) lub opowiadania promującego bezpieczne formy spędzania przerw.
6. Technika: dowolna.
7. Kryteria oceniania:
a) ocenie podlegać będzie pomysłowość i atrakcyjność zagospodarowania czasu przerwy z zachowaniem regulaminu bezpiecznych zachowań.
8. Informacje końcowe:
a) konkurs ma charakter wewnątrzszkolny,
b) wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy.
Serdecznie zapraszamy,
Katarzyna Zatoka i Anna Dzięcioł

Konkurs plastyczny
BOŻONARODZENIOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Konkurs skierowany jest dla klas 1-6

Organizator: GOK SEZAM

Pomysłowe i wykonane samodzielnie prace, oddajemy do dnia 18  listopada do Pani Agnieszki Jankowiak, (klasy młodsze do wychowawcy), Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz adresem zamieszkania.

Wszystkie prace spełniające ogólne warunki regulaminu zostaną przekazane  organizatorowi.

Wymagania: Organizator nie narzuca techniki, a jedynym ograniczeniem dla przygotowanych projektów jest ich maksymalny format – A4 (297 x 420 mm). Spośród prac, wybranych zostanie kilkanaście najbardziej oryginalnych. Trafią one na wystawę w Galerii w Rotundzie. Jedna z kartek stanie się też oficjalną kartką świąteczną GOK „SEZAM”. Zostanie wydrukowana i rozesłana wraz z życzeniami do współpracowników i przyjaciół ośrodka. Autorzy najlepszej pracy oraz wszystkich wyróżnionych mogą spodziewać się nagród.

Zachęcam do udziału!
Koordynator konkursu
Agnieszka Jankowiak


 

REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu

Wielka Liga Czytelników   

Etap szkolny – organizator BIBLIOTEKA SZKOLNA
Informacje ogólne

1.      Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach klasowych: kl. 2-3 i 4-6.

2.      Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:

o    promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,

o    kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

o    rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą

o    promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,

o    promowanie twórczości dziecięcej,

o    rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.

3.      Głównym organizatorem konkursu Wielka Liga Czytelników jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach.

Przebieg konkursu

4.      Konkurs przebiega w trzech etapach:

o    pierwszy – szkolno-biblioteczny

o    drugi – półfinały wojewódzkie,

o    trzeci – finał ogólnopolski

5.      Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 26 października 2015 r. i trwa do
14 marca 2016 r.

6.      Celem pierwszego etapu jest wyłonienie trójki półfinalistów w obu kategoriach wiekowych.

7.      Uczestnicy konkursu mogą zdobywać punkty poprzez czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.

8.      Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także zawierają pytania interdyscyplinarne, związane tematycznie z daną książką.

9.      Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz
z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice nie powinni jednak wypełniać testu, a jedynie wspierać dzieci, pomagać, pełnić rolę doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji.

10.  Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów.

11.  Uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do biblioteki szkolnej.

12.  Za każdy formularz uczestnicy konkursu mogą otrzymać punkty tylko raz.

13.  Ocenie podlegają jedynie testy zawierające następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa, szkoła.

14.  Uczniowie mogą oddawać formularze do 2 lutego 2016r.

15.  Osoby, które zdobędą 10 sprawności mogą wziąć udział w szkolnym teście eliminacyjnym do półfinału.

16.  Do półfinału przechodzi troje najlepszych zawodników w każdej z kategorii klasowych (2-3 i 4-6).

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu Wielka Liga Czytelników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu oraz do umieszczenia na stronie i profilu internetowym Wielkiej Ligi Czytelników w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię, inicjał nazwiska, klasa, szkoła.


KONKURS RECYTATORSKI "JESIENNA ZADUMA"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie recytatorskim "Jesienna zaduma". 

Eliminacje szkolne odbędą się 3. listopada 2015 r. (wtorek) na lekcji 8 i 9 w sali B10.

Regulamin:

Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 min. 

Jury, słuchając uczestników, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

: dobór repertuaru (dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora)

: interpretację (zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość)

: kulturę słowa (dykcja, umiejętne operowanie melodią tekstu)

: ogólny wyraz artystyczny

Organizatorzy szkolnego konkursu: Katarzyna Zatoka, Daria Koralewska, Anna Dzięcioł 

Osoby, które zdobędą I, II lub III miejsce w konkursie szkolnym biorą udział w eliminacjach międzyszkolnych 15.11.2015 r. (niedziela) w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym o godz. 10:00.

Do odważnych świat należy;)


R E G U L A M I N XVI K O N K U R S U 
ZŁOTA ŻABKA 2015/20161/ Uczniowie klas piątych i szóstych mogą wziąć udział w XVI konkursie w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego Złota Żabka. 

2/ Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS; organizatorami etapu szkolnego 
są nauczyciele języka polskiego i matematyki.

3/ Uczniowie klas V oraz VI zainteresowani udziałem w konkursie, zapisują się 
u nauczycieli języka polskiego i matematyki lub w bibliotece szkolnej do 27 października 2015 r. (wtorek).

4/ Etap szkolny odbędzie się w następujących terminach: 
- z języka polskiego i literatury: 18 listopada 2015 r. (środa), 
- z matematyki: 19 listopada 2015 r. (czwartek). 
Rozpoczęcie o godz. 10.00, czas na rozwiązanie zadań - 45 minut.


Konkurs pt. JESIENNY PEJZAŻCELE: 
- rozwijanie dziecięcej wyobraźni,
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dziecka,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
TEMAT KONKURSU:
Stworzenie kolorowego pejzażu jesiennego. 
KRYTERIA OCENIANIA:
-estetyka wykonania 
-walory artystyczne pracy
-pomysłowość
REGULAMIN:
1.Uczestnicy konkursu: dzieci z klas 1-6.
2.Forma pracy: 
Uczniowie wykonują jesienny pejzaż za pomocą farb lub pasteli w dowolnym formacie.
3.Podpisaną pracę należy przekazać organizatorom do dnia 28.10.2015 r.
4.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30.10.2015 r.
5.Szczegółowe informacje u organizatorów konkursu- 
Barbary Drab: sala 37
Agnieszki Gustowskiej: sala 17
Aldony Czubińskiej: sala 36 
Doroty Góry- Jandy: sala 14


KONKURS PLASTYCZNO - PRZYRODNICZY
JESIENNY BUKIET


Cele konkursu :

- Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.
-
Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
- Stymulowanie aktywności poznawczej.
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
  

Zasady konkursu :

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - VI.
2.
Zadaniem uczniów jest wykonanie jesiennego bukietu wykorzystując różnorodne dary jesieni: kwiaty, liście, szyszki, jarzębinę, orzechy, owoce.

3. Uczestnicy:

-  Kompletują  pomoce potrzebne do wykonania bukietu

- Wykonują pracę przestrzenną o max wysokości 30 cm.

- Każda praca powinna w widocznym miejscu zawierać dane  autora pracy (imię, nazwisko, klasa).
4. Kryterium oceny prac to oryginalność, pomysł, estetyka wykonania pracy, samodzielność wykonania.
5. Termin dostarczania prac od  29 .10 do dnia 31.10.2015r. do organizatorów konkursu sala  B11 lub B22.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 04.11.2015r.  w dzienniku elektronicznym Librus.
7. Prace zostaną zaprezentowane  i wykorzystane do dekoracji szkoły oraz sal lekcyjnych.
Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Jankowiak
Katarzyna Gorzelana


ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI.

ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST PRZYPOMNIENIE UCZNIOM O TYM JAK TRUDNO JEST ZWIERZĘTOM LEŚNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ.
CELEM KONKURSU JEST:
-pogłębienie wiedzy na temat zachowań i zwyczajów zwierząt leśnych;
-wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody, uwrażliwienie na potrzeby zwierząt żyjących w stanie dzikim;
-pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności z pomocy słabszym i bezbronnym;
- wyrabianie nawyku odpowiedzialności i troski za otaczający nas świat przyrody.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Halina Biedziak
Marta Gałęska
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI naszej szkoły.
2. Uczniowie przynoszą dowolną ilość kasztanów lub żołędzi.
3. Od 5 kg kasztanów, uczniom z klas starszych będą przyznawane 3 pkt. jednorazowo, a uczniom z klas młodszych - pochwała jednorazowo.
4. Zbiórka potrwa od 12.10 br. do 30.10 2015 r.
5. Kasztany i żołędzie zważone i podpisane (imię i nazwisko, klasa) proszę przekazywać p. woźnemu Mieczysławowi.


SZKOLNY KONKURS ZBIÓRKI  BATERII
w roku szkolnym 2015/2016
"SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO I KLIMAT"


1. Cel ogólny konkursu:  

- Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii-ochrona gleby.

2. Cel szczegółowe konkursu

- Zachęcanie wszystkich do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów.

- Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych.

- Uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych.

2. Przedmiot konkursu. Segregowane baterie

3. Organizator konkursu:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

- Koordynator konkursu: Katarzyna Gorzelana

4. Warunki konkursu i jego przebieg:

- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas  I– VI naszej szkoły.

- Uczniowie mogą prosić o wsparcie w zbiórce baterii rodzinę, znajomych, sąsiadów.

- Baterie należy oddawać wychowawcom dokładnie przeliczone.

- Zbiórka baterii odbywa się od października 2015 roku do  końca maja 2016 roku.

5. Ogłoszenie wyników konkursu.

- Podsumowanie akcji i wręczenie nagród dla najaktywniejszych zbieraczy, najbardziej zaangażowanych w zbiórkę baterii nastąpi w czerwcu 2016 r.

7. Nagrody. 

-  Nagrody rzeczowe dla  najlepszych zbieraczy baterii w całej szkole, fundowane są przez firmę recyklingową SLAM-POLAND organizatora akcji ,,Stań po zielonej stronie mocy”.

8. Postanowienia końcowe. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od ilości oddanych baterii. Minimum 10 nagród dla uczniów klas I-III i 10 nagród dla uczniów klas IV-VI

Liczymy na Waszą ekologiczną postawę!!!


KONKURS CZYTELNICZY
MAGICZNE DRZEWO – MAGICZNY ŚWIAT

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich

ORGANIZATOR KONKURSU: BIBLIOTEKA SZKOLNA

REGULAMIN KONKURSU

1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III - VI.

2.      Do konkursu przystępują wszyscy chętni uczniowie.

3.      Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 28 października 2015r. w bibliotece szkolnej.

4.      Konkurs składa się z dwóch etapów.
   Etap pierwszy to test wiedzy. Drugi etap to zadanie plastyczne.

   O szczegółach i terminach poszczególnych etapów uczniowie będą informowani podczas zapisu oraz  za pomocą dziennika Librus.

5.      W konkursie należy wykazać się znajomością książek z serii „Magiczne drzewo”.

 

WSZYSTKIE POZYCJE ZNAJDUJĄ SIĘ W NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTECE.

W zadaniach konkursowych mogą pojawić się też pytania z następujących zagadnień

z teorii literatury: epika, narrator, narrator trzecioosobowy, narrator pierwszoosobowy, fabuła, akcja, wątek, bohater, bohater pierwszoplanowy, bohater drugoplanowy, świat przedstawiony, epizod, narracja; gatunki epickie.

Wszystkich serdecznie zapraszamy, bo tylko czytający może przeżyć więcej!


Konkurs Matematyczny – „As matematyczny”
dla klas ii-iii


Regulamin konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas II-III
2. Pierwszy etap konkursu trwa od listopada  2014 r. do marca 2015 r.
3. Co miesiąc (w listopadzie dwukrotnie) chętni uczniowie otrzymują od  nauczycieli prowadzących ten konkurs ( dla klas II- p. Małgorzata Strugała-Matuszewska, dla klas III- p. Beata Bronowicka ) Kartę zadań konkursowych.  Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. (łącznie za Kartę Zadań: 10 pkt., a za cały I etap konkursu: 60 pkt.)
4. Karty zadań należy dostarczyć organizatorom do dnia wskazanego na karcie zadań.
5. Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich Kart zadań (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).
6. II etap konkursu odbędzie się w maju 2015 r. Do II etapu przechodzi po 20 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.
7. W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych.
Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne Karty zadań.
8. Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.
9. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt.).
10. Wyniki konkursu, dyplomy i nagrody rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.
11. Forma konkursu jest pisemna.
12. Rozwiązane karty zadań ze zdobytymi co najmniej dwoma punktami, będą nagradzane pochwałami dla uczniów.


Konkurs Matematyczny – „As matematyczny”

Regulamin konkursu

1.      Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV – VI.

2.        Pierwszy etap konkursu trwa od października 2015 r. do marca 2016 r.

3.        Co miesiąc chętni uczniowie otrzymują od matematyków (Magdaleny Polińskiej, Katarzyny Waśko, Eweliny Magdziarek) „Kartę zadań” dostosowaną odpowiednio
do poziomu klas. Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. (łącznie za Kartę Zadań: 10 pkt., a za cały I etap konkursu: 60 pkt.)

4.        Karty zadań należy dostarczyć organizatorom do dnia wskazanego na karcie zadań.

5.        Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich „Kart zadań” (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).

6.        II etap konkursu odbędzie się w maju 2016 r. Do II etapu przechodzi po 10 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.

7.        W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych – dostosowany do poziomu klas.
Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne „Karty zadań”.

8.         Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.

9.        O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt.).

10.    Wyniki konkursu i dyplomy rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.

11.    Forma konkursu jest pisemna.

12.    Rozwiązane karty zadań ze zdobytymi co najmniej dwoma punktami, będą premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.


Szkolny Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem: Z Kolumbem przez świat (klasy IV-VI).

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego 
dla chętnych Uczniów klas czwartych, piątych i szóstych pod hasłem: "Z Kolumbem przez świat".

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
Termin zakończenia konkursu: 21 października 2015 roku.

Cele konkursu:
- wzmacnianie osobistej motywacji Uczniów do nauki języka angielskiego,
- poszerzenie znajomości słownictwa,
- rozwijanie zainteresowań językiem angielskim oraz krajami angielskiego obszaru językowego,
- integracja Uczniów naszej szkoły.

Regulamin konkursu 

Uczestnicy konkursu:
Wszyscy chętni Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Termin przyjmowania prac konkursowych: do 19 października 2015 roku.
Prace przyjmują Nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole.

Zadaniem Uczestników konkursu będzie przygotowanie plakatu wraz z opisem w języku angielskim na temat wybranego miejsca na świecie, do którego dotarł w swoich wyprawach Krzysztof Kolumb.
Plakaty mogą być wykonane w dowolnym formacie, w formie płaskiej lub półprzestrzennej według pomysłu Uczestnika konkursu :-) 

Prace konkursowe można przygotować indywidualnie albo wspólnie z Koleżanką lub z Kolegą.


Szkolny Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem: Z Kolumbem przez świat (klasy I-III).

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla chętnych Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich pod hasłem: "Z Kolumbem przez świat - pocztówka z podróży".

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.
Termin zakończenia konkursu: 21 października 2015 roku.

Cele konkursu:
- wzmacnianie osobistej motywacji Uczniów do nauki języka angielskiego,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz krajami angielskiego obszaru językowego,
- integracja Uczniów naszej szkoły.

Regulamin konkursu 

Uczestnicy konkursu:
Wszyscy chętni Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. 
Udział w konkursie jest dobrowolny.

Termin przyjmowania prac konkursowych: do 19 października 2015 roku.
Prace przyjmują Nauczyciele języka angielskiego w naszej szkole.

Zadaniem Uczestników konkursu będzie przygotowanie pocztówki z pozdrowieniami w języku angielskim oraz symbolem i nazwą wybranego miejsca na świecie, do którego dotarł w swoich wyprawach Krzysztof Kolumb.

Pocztówki mogą być wykonane w dowolnym formacie.


„PODĄŻAJĄC JEGO ŚLADEM – NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA

W POLSCE”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas III - VI .

2.    Uczestnicy konkursu układają krótki wiersz zachęcający do ochrony ojczystej przyrody.

3.    Wiersze w zaklejonej kopercie, z dołączonymi informacjami o autorze należy składać u katechetów  do 9  października 2015 r.

4.    Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas DNIA PATRONA.

Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska,Tomasz Górny


„PODĄŻAJĄC JEGO ŚLADEM – NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W POLSCE”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA KLAS I – VI
„ULUBIONE SPORTY JANA PAWŁA II”

1.          1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI.

2.    Sposób wykonania pracy:

a/ format – praca  na kartce z bloku rysunkowego (A3 lub A4),

b/ technika – rysunek kredkami lub farbami, wyklejanka, kolaż,

       c/ uczniowie wykonują pracę indywidualnie,

d/ prace należy oddać do 9 października 2015 r. nauczycielom  religii.

3.    Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielą zainteresowanym organizatorzy konkursu.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień odbędzie się  podczas DNIA PATRONA.

Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska, Tomasz Górny