Archiwum: Konkursy 2009/2010    Konkursy 2010/2011    Konkursy 2011/2012    Konkursy 2012/2013     Konkursy 2013/2014    Konkursy 2014/2015    Konkursy 2015/2016


Konkursy w roku szkolnym 2016/2017 
 


Międzyklasowy konkurs dla uczniów  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym

„Najciekawszy totem indiański”

Cele konkursu:

- Integracja zespołu klasowego

- włącznie się do wspólnego świętowania w ramach szkolnego festynu rodzinnego w dniu 03.06.2017r.

- poznanie różnych kultur indiańskich

Tematem jest wykonanie przez zespól klasowy  Totemu  indiańskiego jako symbolu kultury różnych plemion.

Totem może być  z różnych materiałów w formie przestrzennej, stabilnej, łatwej do transportu max. w wysokości  180cm.

Konkurs trwa od 08.05. do 26.05. Prace konkursowe należy wystawiać w łączniku szkolnym w tygodniu zakończenia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu szkolnego festynu indiańskiego.


Rodzinny konkurs na taniec i okrzyk indiański

Tematem konkursu jest opracowanie i  zaprezentowanie przez rodzinę tańca oraz  okrzyku plemiennego.

Czas prezentacji nie powinien przekraczać  3 minut.

Prezentacja oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu festynu szkolnego w dniu 03.06.2017r.

Zainteresowane rodziny prosimy o zgłoszenie chęci udziału do dnia 29.05.2017r. u. p.  A. Jankowiak wiadomością w e-dzienniku.

Dla sprawnej organizacji proszę przygotować ewentualny podkład muzyczny  oraz  podać następujące informacje: nazwa plemienia -rodziny, czas występu, ilość występujących członków rodziny, wiek dzieci oraz klasę.

Zachęcamy do wspólnej zabawy!!!


KONKURS RECYTATORSKI
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

 Cele konkursu:

ü  uczczenie pamięci Patrona Jana Pawła II,

ü  rozwijanie zdolności recytatorskich,

ü zainteresowanie uczniów poezją,

ü zachęcanie do występów na scenie,

ü prezentacja umiejętności uczniów,

ü uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Regulamin:

1.      Konkurs przewidziany jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

2.      Wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych:

ü  Klasy 0 – III

ü  Klasy IV - VI

3.      Uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór Karola Wojtyła lub wiersz o Janie Pawle II.

4.      Zainteresowani uczniowie zgłaszają się u pani B. Matuszewskie, pani E. Wielgosz, pani D. Koralewskiej do piątku 5 maja 2017 r.

5.      Konkurs odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2017 r.

6.      Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

ü  stopień opanowania pamięciowego tekstu

ü  poprawne i płynne deklamowanie

ü  zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu

ü  świadomie używanych środków ekspresji w interpretacji tekstu

ü  ogólne wrażenie artystyczne

7.      Laureaci konkursu wystąpią na apelu z okazji Dnia Patrona - Jana Pawła II.

Organizatorzy:

Bożena Matuszewska

Elżbieta Wielgosz

Darii Koralewska

Tomasz Górny

 


Konkurs świetlicowy „Ozdoba wielkanocna”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas 0-6 uczęszczających do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie „Ozdoba wielkanocna”.

Cele konkursu:

- podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych różnymi technikami,

- rozbudzanie zainteresowań, twórczego myślenia oraz sprawności manualnych u dzieci,

- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Zasady konkursu:

- Należy  samodzielnie wykonać ozdobę związaną ze świętami  wielkanocnymi  np.: koszyk, pisanka, kraszanka, palma, zając itp.

- Technika wykonania pracy  jest dowolna np.: wyklejanie, malowanie, wydzieranie itp. Praca może być w formie płaskiej lub przestrzennej.

- Podczas oceny pracy komisja bierze pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, wkład pracy oraz estetykę.

- Prace konkursowe należy dostarczyć do 11 kwietnia (wtorek) do wychowawców świetlicy. Każda praca musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 kwietnia w dzienniku elektronicznym Librus.


V POWIATOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
dla uczniów szkół podstawowych

Rok 2017 to Rok Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego Obchodzimy też 90 rocznicę ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym. Dlatego
w tym roku oczekujemy książek o tematyce historycznej. Mamy nadzieję, że jak zwykle, poradzicie sobie świetnie!

Patronat Dyrektora SP nr 3 w Luboniu

REGULAMIN

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a, 62-030 Luboń

Organizator etapu szkolnego: BIBLIOTEKA SZKOLNA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Tarnowo Podgórne

Cele:

- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci

- rozwijanie uzdolnień plastycznych

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

- przygotowanie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze

 

Adresaci konkursu:

- uczniowie klas I-III oraz IV-VI

Zasady uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w bibliotece szkolnej utworu dotąd nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego

- jeden autor może złożyć jeden utwór

- autor oprócz tekstu tworzy ilustracje do swojego utworu (w sposób dowolny – komputerowo, ręcznie) oraz stara się nadać utworowi formę książki (okładka z umieszczonym tytułem, autorem itd.). Dopuszcza się dwóch autorów – ilustrator
i pisarz.

- książka może mieć dowolny format oraz nie więcej niż 10 stron

Kryteria oceniania:

- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI

- komisja będzie zwracać uwagę na twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową oraz oryginalne ilustracje

Termin składania prac:

Książki opatrzone danymi personalnymi (imię, nazwisko, wiek, klasa) należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym do 24 kwietnia 2017 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uroczyste wręczenie odbędzie się 27 maja 2017 roku, podczas Festynu Rodzinnego w szkole
w Luboniu.


Regulamin konkursu plastycznego „Malowany dzień środowiska”
dla uczniów klas szkół podstawowych


1) Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu.
2) Cel konkursu
Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat ochrony środowiska wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodziców, zachęcenie do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie.
3) Temat pracy
Uczniowie mają za zadanie stworzyć plakat promujący ochronę środowiska. Przewidziano trzy kategorie tematyczne prac:
- ochrona atmosfery (np. walka ze smogiem),
- wykorzystanie odpadów,
- energia odnawialna.
Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę.
4) Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
5 )Wymogi techniczne pracy
1. Praca wykonana odręcznie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).
2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
3. Rozmiar plakatu powinien się mieścić w zakresie formatu  A3 (30cmx42cm)
6) Termin konkursu
Konkurs rozpoczyna się 10 marca 2017 roku, natomiast prace w szkole przyjmowane będą do 28 kwietnia w Sali B-11

7) Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie
1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie mogą zgłosić jedną własnoręcznie przygotowaną
pracę.
2. Wszyscy uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.

Będzie też dostępny u organizatora konkursu na terenie szkoły p. Katarzyny Gorzelanej


3. Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez prawomocnego opiekuna (opiekunów) uczestnika (tzn. rodziców lub opiekunów prawnych), co stanowić będzie zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
4. Formularz zgłoszeniowy musi być na trwałe przytwierdzony do tylnej części pracy.
5. Prace do których nie dołączono podpisanego formularza zgłoszeniowego, nie będą brane pod uwagę..
6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
8) Wyłonienie zwycięzców
1. Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w maju 2017 roku.
2. Komisja konkursowa składająca się z członków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju spośród zgłoszonych do konkursu prac wybierze trzy najlepsze, w każdym z trzech tematów prac.
3. Ocenie będą podlegać:
· pomysł oraz kreatywność twórcy pracy,
· estetyka wykonania,
· siła przekazu plakatu.
4. Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne.
5. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. W przypadku pracy zbiorowej przyznawana jest tylko jedna nagroda.
6. Zwycięzcy poinformowani będą e-mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na formularzu dołączonym do nadesłanej pracy.
7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zpkww.pl.
8. Zgłoszone prace zostaną wystawione podczas Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska, 4 czerwca br. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Tego dnia zostaną
także wręczone nagrody zwycięzcom konkursu.
9) Wymogi prawne
1. Na organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do prac na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności techniką drukarską,fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku cyfrowego), filmową itp.;
b. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału oraz kopii pracy;
c. publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy.
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
3. Poprzez podanie danych osobowych oraz podpisanie formularza zgłoszenia uczestnik oraz jego rodzic Iub opiekun (przedstawiciel ustawowy uczestnika) wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu wyżej wskazanym oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika jako autora pracy.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian treści regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy


Konkurs świetlicowy
Postać Pani Wiosny


Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, uczęszczające do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie na Postać Pani Wiosny
1. Cele konkursu :
- rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni,
- pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem,
- wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
- dostrzeganie piękna budzącej się do życia przyrody

2. Zasady konkursu :
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy z kl 0-VI,
- uczniowie wykonują pracę techniką dowolną w formie płaskiej lub przestrzennej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
- praca konkursowa powinna być podpisana przez autora pracy (imię, nazwisko, klasa),
- ostateczny termin oddania prac do świetlicy tj. 24 marzec br.,
- ocenie podlega pomysł, styl, estetyka i samodzielność wykonania pracy,
- wyniki zostaną ogłoszone 28 marca w dzienniku elektronicznym librus,
- po rozstrzygnięciu konkursu prace pozostaną do dyspozycji świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!!
Wychowawcy świetlicy


KONKURS na przepis na ZIELONĄ POTRAWĘ
(Dzień Świętego Patryka)
konkurs dla uczniów klas IV-VI

Cele konkursu: 

- zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat kultury i zwyczajów charakterystycznych dla krajów angielskiego obszaru językowego,
- poszerzanie słownictwa angielskiego,

- trening kreatywności,

- promowanie zdrowego odżywiania w ciekawy sposób (zielone, zdrowe składniki potraw),

- wyszukiwanie konkretnych informacji w Internecie,

- zachęcanie do nauki języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego.

Forma konkursu:

- uczestnicy konkursu proszeni są o przedstawienie przepisu na zieloną potrawę w dowolnej formie,

- praca konkursowa to PRZEPIS zawierający nazwę potrawy, listę składników oraz sposobu wykonania,

- smak potrawy dowolny (wytrawny lub słodki),

- format max. A3,

- prace powinny być podpisane na odwrocie.

Zasady konkursu:

- uczestnicy konkursu proszeni są o dostarczenie prac konkursowych do 13-go marca wyłącznie do nauczycieli języka angielskiego,

- prace konkursowe nie będą zbierane po terminie określonym powyżej,

- prace konkursowe będą wykorzystane i wystawione podczas Dnia Świętego Patryka (17.03.2017) w  związku z czym nie podlegają zwrotowi.

Kryteria oceniania:

- kreatywność i estetyka wykonania,

- zachowanie wymagań określonych w punktach forma i zasady konkursu.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia. Liczymy na waszą kreatywność :-)

Nauczyciele języka angielskiego w SPTP


KONKURS FOTOGRAFICZNY na przepis na ZIELONĄ POTRAWĘ
(Dzień Świętego Patryka)
konkurs dla uczniów klas I-III
 

Cele konkursu: 

- zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat kultury i zwyczajów charakterystycznych dla krajów angielskiego obszaru językowego,
- poszerzanie słownictwa angielskiego,
- trening kreatywności,
- promowanie zdrowego odżywiania w ciekawy sposób (zielone, zdrowe składniki potraw),
- zachęcanie Rodzin do wspólnego spędzania czasu podczas wykonywania potraw w domu.

Forma konkursu:

- uczestnicy konkursu proszeni są o przedstawienie przepisu na zieloną potrawę w formie graficznej, mile widziane jest też użycie języka angielskiego jeśli to możliwe. Forma pisemna nie jest wymagana, preferowane jest zdjęcie, rysunek, wyklejanka, itp.
- smak potrawy dowolny (wytrawny lub słodki),
- format max. A3,
- prace powinny być podpisane na odwrocie.

Zasady konkursu:

- uczestnicy konkursu proszeni są o dostarczenie prac konkursowych do 13-go marca wyłącznie do nauczycieli języka angielskiego,
- prace konkursowe nie będą zbierane po terminie określonym powyżej,
- prace konkursowe będą wykorzystane i wystawione podczas Dnia Świętego Patryka (17.03.2017) w związku z czym nie podlegają zwrotowi.

Kryteria oceniania:

- kreatywność i estetyka wykonania,
- zachowanie wymagań określonych w punktach forma i zasady konkursu.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.
Nauczyciele języka angielskiego w SPTP


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA – WIELKANOC 2017”

 

I. ORGANIZATOR:

     Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

    II. CELE KONKURSU:

1.      Wyrabianie poczucia piękna.

2.      Ponowne i w przydatny sposób wykorzystanie odpadów.

3.      Ugruntowanie nawyku wielkopolskiej gospodarności.

4.      Wyrabianie nawyku segregacji odpadów.

5.      Zwiększanie świadomości ekologicznej.

6.      Podniesienie wiary we własne umiejętności.

7.      Zwiększanie zdolności manualnych mieszkańców województwa wielkopolskiego.

 

III. UCZESTNICY KONKURSU:

     Konkurs kierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego.

     Uczestnicy konkursu ręcznie wykonają kartkę świąteczną z okazji Świąt Wielkanocnych.   

     Kartki konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:

1.          Kategoria I – dzieci do 12 lat,

2.          Kategoria II – młodzież od 13 do 20 lat,

3.          Kategoria III – dorośli powyżej 21 lat.

 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

 

1.      Aktualny adres zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego.

2.      Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna z surowców wtórnych (technika i materiał dowolne).

3.      Maksymalna wielkość nie może przekraczać formatu A5.

4.      Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

5.      Kartki konkursowe nie mogą być opisane (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie).

6.      Do nadesłanych kartek należy dołączyć n/w załączniki- które można pobrać ze strony internetowej http://www.zpkww.pl/edukacja/konkursy/moja-kartka-swiateczna/ z pliku Regulamin lub zgłosić się wcześniej po formularz do organizatora na terenie szkoły p. Katarzyny Gorzelanej

a). dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (załącznik nr 1 - karta informacyjna),

b) zgodę na wykorzystanie dzieła przez organizatorów do celów promocyjnych i edukacyjnych (załącznik nr 2 - oświadczenie). Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez ZPKWW praw autorskich do nadesłanych kartek (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

       7.   Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  usługi  pocztowe lub działalność osób trzecich, ewentualne zniszczenie kartek konkursowych podczas transportu.

8.      Do  udziału  w  konkursie   nie  dopuszcza  się  prac, które  nie  spełniają  powyższych wymogów.

9.      Organizator nie zwraca nadesłanych kartek świątecznych.

10   Prace należy dostarczyć do organizatora konkursu na terenie szkoły p. Katarzyny Gorzelanej do dnia 8 marca 2016 r.  

V. NAGRODY:

 

ZPKWW ufunduje po 3 główne nagrody za miejsca we wszystkich kategoriach oraz po 10 wyróżnień w każdej kategorii (publikacje wydane przez ZPKWW). Nagrody zostaną przesłane laureatom i wyróżnionym na adres wskazany w karcie informacyjnej.

 

VI. TERMINARZ KONKURSU:

      Daty poszczególnych działań:

v  14 luty 2017 r. - rozpoczęcie konkursu

v  15 marca 2017 r. - termin nadsyłania prac do organizatora wraz z kartą informacyjną i oświadczeniem (decyduje data stempla pocztowego)

v  do 31 marca 2017 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora.


NAGRAJCIE FILM I WYGRAJCIE DLA CAŁEJ SZKOŁY ŚWIATEŁKA ODBLASKOWE!!!
REGULAMIN KONKURSU
„Widoczni i bezpieczni na drodze”

organizowanego w ramach kampanii społecznej
Odblaskowi.pl
dla szkół podstawowych

1. Organizatorem Konkursu jest Agencja Marketingowa Emblemat.Com z siedzibą w Opolu, przy ulicy Oleskiej 70, 45-222 Opole.

2. Celem Konkursu jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych jak ważna jest widoczność na drodze, czyli noszenie elementów odblaskowych.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez uczniów szkoły podstawowej, filmu na temat „Widoczni i bezpieczni na drodze”.

 Uczniowie  przygotowują film dowolną techniką, również z wykorzystaniem np. telefonów komórkowych i tabletów lub animacji komputerowej. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 120 sekund.

 Organizator dopuszcza przekroczenie czasu trwania filmu określonego, ale nie więcej niż o 5 sekund.

 Zgłoszenie zawierające film, którego łączny czas trwania przekraczać będzie 125 sekund, nie będzie dopuszczone do udziału w Konkursie.

 Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.

Uczestnicy Konkursu wykonują i zgłaszają do koordynatora p. A. Jankowiak film do dnia 24.03. podając link filmu oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na umieszczenie filmu w internecie,publikację wizerunku dziecka oraz udział w konkursie. Zgoda jest potwierdzeniem zapoznania się regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej organizatora  https://web.facebook.com/pg/Odblaskowi/notes/?ref=page_internal

 Autorzy filmu mogą zgłosić tylko jedno nagranie filmowe wykonane samodzielnie.

 Przesłany film nie może być zgłoszony w innych konkursach.

 Koordynator dokona zgłoszenia filmów spełniających wymagania organizatora.

 Na zakończenie konkursu, komisja konkursowa, wyłoni spośród

wszystkich uczestników laureata nagrody głównej i laureatów wyróżnień.

 Przy ocenie1 filmów komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność z tematyką konkursu;

2) pomysłowość autora/autorów;

3) jakość gry aktorskiej / jakość animacji;

4) montaż i kreację filmu;

5) umiejętność zaciekawienia tematem.

Laureaci o wyniku konkursu zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uczestnik konkursu, w terminie wyznaczonym do złożenia zgłoszenia e-mailowo zobowiązany jest dostarczyć:

1) skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatorów konkursu,

2) skan zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych organizatorów.

 Uczestnicy konkursu oraz osoby biorące udział w filmie nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od organizatorów konkursu.

 Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany w filmie, w całości obciąża uczestnika konkursu.

Nagrodą główną w konkursie są opaski odblaskowe dla wszystkich uczniów zgłoszonej szkoły; za wyróżnienie szkoła otrzymuje 100 odblasków.

Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.odblaskowi.pl


„SZKOLNE WYBORY KSIĄŻEK”

I Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem wyborów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym jest biblioteka szkolna.

2.       Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas I -  VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

3.       Termin wyborów szkolnych: 30-31 marca 2017r.

 II. Cele:

1.    Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.

2.    Dostosowanie księgozbioru biblioteki do zainteresowań czytelniczych uczniów.

3.    Promocja czytelnictwa.

4.    Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym.

5.    Kształtowanie postaw obywatelskich.

6.    Popularyzacja zasad wyborów.

III. Przebieg wyborów:

1.       Uczniowie wrzucają do urny karty do głosowania z tytułami 1 do 3 książek, które czytali w ostatnim czasie lub chcieliby przeczytać.

2.       Lokal wyborczy czynny będzie w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej dla uczniów.

3.       Uczniowie klas I – III przychodzą pod opieką wychowawcy lub rodziców, uczniowie klas IV – VI indywidualnie (podczas przerw, przed i po lekcjach).

4.       Głosy zostaną przeliczone w obecności komisji – Katarzyna Górzyńska, Joanna Kapłon i członkowie Komisji Wyborczej.

5.       Wyniki zostaną przedstawione 24 kwietnia 2017r.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
„LASSE I MAJA NA TROPIE TAJEMNIC”

 

Organizator: BIBLIOTEKA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

Termin: 28 marca 2017r.

Cele:

· propagowanie czytelnictwa i zachęcenie do korzystania ze szkolnej biblioteki;

· popularyzacja literatury dziecięcej;

· rozwijanie sprawności w zakresie umiejętności pracy z tekstem, budowania

poprawnych wypowiedzi, interpretacji.

Zasady uczestnictwa:

· w konkursie biorą udział uczniowie klas II – V szkoły podstawowej;

· zgłoszenia będą przyjmowane w bibliotece szkolnej do 23 marca 2017r.

· uczestników prosimy o zabranie ze sobą przyborów do pisania;

· uczniowie otrzymają pytania (w formie pisemnej) dotyczące znajomości treści książek z serii „BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI”.

ZAPRASZAMY


Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Las Twoich Marzeń”
I. Finał Konkursu:
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się dnia 18 marca 2017 r. w Bibliotece Raczyńskich przy Alei
Marcinkowskiego 23 w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się w ramach spotkania autorskiego
z p. Katarzyną Bajerowicz-ilustratorką książek dla dzieci.
Organizatorami spotkania są:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
oraz Nadleśnictwo Łopuchówko

II. Adresaci:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
- kategoria: klasy I-III;
- kategoria: klasy IV-VI.
III. Założenia organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy techniką plastyczną np. malowanie, rysowanie, kolaż, wydzieranki, wyklejanki.
2. Prace powinny mieć format A4 lub A-3.
3. Każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę.
4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko, klasa;
5. Prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na ekspozycji podczas okolicznościowego spotkania dnia 18 marca. Następnie zostaną wyeksponowane w OEL w Łysym Młynie- Nadleśnictwo
Łopuchówko.
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (tj. przekazanie informacji o wynikach konkursu telefonicznie i poprzez adres e-mail, umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora oraz
na publikację wizerunku poprzez opublikowanie zdjęć z wydarzenia w mediach elektronicznych takich jak facebook, strona korporacyjna nadleśnictw i RDLP w Poznaniu).
7. O wynikach konkursu organizatorzy poinformują drogą mailową oraz telefonicznie do dnia 15 marca br. Wyniki konkursowe zostaną ogłoszone również na profilu facebook wydarzenia i stronie internetowej
www.poznan.lasy.gov.pl.
IV. Termin oddania prac:
1. Prace należy składać  u opiekunów konkursu do dnia 3 marca

V. Ocena prac i nagrody:
1. Prace oceniać będzie 5 osobowa Komisja konkursowa powołana przez organizatora, w składzie:
- Katarzyna Bajerowicz;
- Karolina   Prange – Nadleśnictwo Łopuchówko;
- Katarzyna Wojtaszak –Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu;
- Kinga Jakubowska- Nadleśnictwo Gniezno;
- Tomasz Maćkowiak- RDLP w Poznaniu.
2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów, w postaci kompletów książek autorstwa p. K. Bajerowicz oraz zestawów kredek firmy Derwent.
Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18 marca br. podczas spotkania autorskiego z p. Katarzyną Bajerowicz.

Koordynatorzy konkursu na terenie szkoły do których należy oddawać prace konkursowe:
Katarzyna Gorzelana, Agnieszka Jankowiak, Aldona Czubińska

 


SZKOLNY KONKURS ZBIÓRKI  BATERII
w roku szkolnym 2016/2017
"SEGREGUJĄC ODPADY CHRONIMY ŚRODOWISKO I KLIMAT"


1. Cel ogólny konkursu:  

- Wykazanie korzyści płynących ze zbiórki baterii-ochrona gleby.

2. Cel szczegółowe konkursu

- Zachęcanie wszystkich do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów.

- Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych.

- Uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych.

2. Przedmiot konkursu. Segregowane baterie

3. Organizator konkursu:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

- Koordynator konkursu: Katarzyna Gorzelana

4. Warunki konkursu i jego przebieg:

- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas  I– VI naszej szkoły.

- Uczniowie mogą prosić o wsparcie w zbiórce baterii rodzinę, znajomych, sąsiadów.

- Baterie należy oddawać wychowawcom dokładnie przeliczone.

- Zbiórka baterii odbywa się od lutego 2017 roku do  końca maja 2017 roku. (baterie wcześniej oddane wlicza się do ogólnej liczby zebranych baterii przez ucznia)

5. Ogłoszenie wyników konkursu.

- Podsumowanie akcji i wręczenie nagród dla najaktywniejszych zbieraczy, najbardziej zaangażowanych w zbiórkę baterii nastąpi w czerwcu 2017 r.

7. Nagrody. 

-  Nagrody rzeczowe dla  najlepszych zbieraczy baterii w całej szkole, fundowane są przez firmę recyklingową SLAM-POLAND organizatora akcji ,,Stań po zielonej stronie mocy”.

8. Postanowienia końcowe. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w zależności od ilości oddanych baterii. Minimum 10 nagród dla uczniów klas I-III i 10 nagród dla uczniów klas IV-VI

Liczymy na Waszą ekologiczną postawę!!!


MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 "THE BIG CHALLENGE"

 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI,

- konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2017 roku,

- konkurs został nagrodzony europejskim certyfikatem jakości w edukacji językowej EUROPEAN LANGUAGE LABEL,

-  głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez zabawę,

-  test konkursowy odbywa się w trybie online, na komputerze lub tablecie podłączonym do Internetu na czas trwania konkursu,

- kwestionariusz testowy składa się z 45 pytań, dla każdego pytania możliwe są 4 odpowiedzi,

- pytania konkursowe sprawdzają wiedzę z zakresu słownictwa, rozumienia, gramatyki i ogólnej znajomości kultury (4 poziomy trudności),

- przykładowe pytania konkursowe znajdują się na stronie http://www.thebigchallenge.com/pl/poprzednie-edycje/,

- koszt uczestnictwa w konkursie to 10 zł (przy grupie chętnych uczniów równej minimum 35 osób. Istnieje możliwość zgłoszenia mniejszej grupy uczniów przy nieznacznym podwyższeniu kosztów uczestnictwa.),

- nagrody przyznawane są wszystkim uczestnikom  konkursu (każdy uczestnik, niezależnie od uzyskanych wyników, otrzymuje dyplom oraz plakat,

- zainteresowanych uczniów i ich Rodziców zachęcamy do odwiedzenia strony konkursu i zapoznania się z regulaminem http://www.thebigchallenge.com/pl/regulamin/,

- zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego drogą elektroniczną do 10 lutego 2017 roku,

- nasza prośba do Rodziców:  poszukujemy Rodzica, który zająłby się zbiórką opłat wpisowych po zebraniu grupy chętnych uczniów.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPTP


KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI
„NAJPIĘKNIEJSZE ZIMOWE ZAKĄTKI”

„Płatki bielutkie, białe
spadają z nieba, krążą,
wioski i miasta całe
w srebrzystym puchu krążą...”
E. Szymański

Trwa kalendarzowa zima, a niedługo rozpoczną się ferie. Mamy nadzieję, że spadnie śnieg i zwyczajne miejsca przemienią się w bielutkie, piękne zakątki.
Zapraszamy Was do twórczej zabawy i przedstawienia, w formie pracy plastycznej lub wiersza, urokliwych miejsc, które napotkacie w trakcie wyjazdów lub odkryjecie w swojej miejscowości.

Cele konkursu
1. Uwrażliwienie na otaczającą przestrzeń.
2. Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka i  jego wrażliwości estetycznej.
3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i gatunkami literackimi.
4. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
5. Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.

REGULAMIN KONKURSU

Tematyka: Praca konkursowa – plastyczna lub literacka;  własna interpretacja tematu prezentująca uroki zimowych pejzaży i miejsc napotkanych w trakcie zimowego wypoczynku.
Warunki uczestnictwa: Konkurs jest adresowany do uczniów klas I - VI szkoły podstawowej, z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy I – III i IV – VI.
Zasady konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub wiersz, przedstawiający ciekawy,
  zimowy zakątek.
 2. Format: praca plastyczna - A3 (podłoże papierowe),
  praca literacka - A4
  (wiersz można zilustrować lub uatrakcyjnić kartkę zdobieniami).
 3. Technika prac: dowolna.
 4. Na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu należy umieścić:
  - imię i nazwisko autora pracy,
  - klasę,
  - nazwę przedstawionego zakątka/miejscowości,
  - tytuł wiersza.
 5. Termin składania prac: prace należy złożyć do dnia 15 lutego 2017 r.
  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17 lutego 2017 roku.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 lutego 2017r. w dzienniku elektronicznym Librus.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, wystawach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
 8. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie: zgodność pracy/utworu z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność i technikę oraz estetykę wykonania.
 9. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy, a dla wszystkich uczestników – pochwały oraz punkty.

Prosimy o dostarczanie prac do:
p. Aldony Czubińskiej - sala 42
p. Róży Sawali - sala 18

Serdecznie zapraszamy do twórczej aktywności i podzielenia się pięknem zakątków, które zobaczyliście.

Organizatorzy konkursu
Aldona Czubińska i Róża Sawala


Konkurs plastyczny - Święty Mikołaj 3 D

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na trójwymiarowego Świętego Mikołaja.
Cele konkursu:
- zachęcanie do podejmowania prac manualnych
- pobudzanie wyobraźni przestrzennej 
- rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych
- rozwijanie zainteresowań plastycznych
Regulamin konkursu:
1. Konkurs kierowany jest do uczniów z klas 0 - III.
2. Zadaniem jest wykonanie figury Świętego Mikołaja w formie przestrzennej, trójwymiarowej. Postać musi samodzielnie stać.
3. Maksymalna wysokość figury to 70 cm. 
4. Przy ocenianiu, w sposób szczególny zostanie wzięta pod uwagę: pomysłowość, samodzielność oraz estetyka wykonania.
5. Figury można oddawać do:
p. Magdaleny Miłosz i p. Magdaleny Pałki - s. 13
p. Pauliny Kabacińskiej - s. 14
p. Doroty Góry - Jandy - s. 40
6. Ostateczny termin oddania prac: 05.12.2016r.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy


Konkurs wiedzy o misiach dla kl. 0-1

25.11. obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu serdecznie zapraszamy uczniów kl. 0-1 do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o misiach. 
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań dzieci oraz zaznajomienie ich z historią powstania misia.
Polegał on będzie na rozwiązaniu testu znajomości najpopularniejszych pluszaków - bohaterów bajek.
Przed rozpoczęciem konkursu przedstawiona zostanie prezentacja ukazująca szczegóły dotyczące misiów. Na jej podstawie dzieci będą mogły odpowiedzieć na pytania zadane w teście.
Uczestnicy przynoszą ze sobą swoją ulubioną maskotkę - misia.
Konkurs przeprowadzają wychowawcy kl. 0-1. Materiały zostaną dostarczone wychowawcom klas.

Organizatorzy
Dorota Zygmańska, Paulina Kabacińska


Konkurs świetlicowy "Polska nasz dom"
 


Cele konkursu :
- poznanie różnych zabytków w Polsce,
- wyszukiwanie informacji korzystając z różnych źródeł wiedzy,
- rozwijanie spostrzegawczości.
Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony dla dzieci z klas 1-6 uczęszczających do świetlicy.
W świetlicy szkolnej znajduje się gazetka przedstawiająca schematyczną mapę Polski z ilustracjami miast.
Zadaniem uczestników jest:
- Rozpoznanie, jakie miasto przedstawiają ilustracje na mapie.
- Napisanie na kartce nazwy tych miast.
- Podpisanie kartki swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
- Karteczki należy wrzucać do odpowiedniego pudełka znajdującego się w świetlicy do 24 listopada.
 
Zapraszamy!
Wychowawcy świetlicy


„Wszystkie Kolory Świata”

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli do włączenia się w akcję humanitarną pt. Wszystkie kolory świata prowadzoną przez UNICEF.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Angoli. Chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka. Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Etapy projektu:

1. Podróż przez kontynenty: dzieci, które zgłoszą organizatorom chęć uczestnictwa w akcji wybierają dowolny kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka, zbierają jak najwięcej informacji o geografii kraju, a także o jego mieszkańcach: zwyczajach, kulturze, itp.

2. Przygotowanie laleczek przez uczniów: uszycie laleczki jest niezwykle proste, aczkolwiek w zależności od wieku uczestników wymaga pomocy ze strony Rodziców! W oparciu o szablon otrzymany od organizatorów - dzieci przygotowują swoje charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Do gotowej laleczki dzieci dołączają wypełniony akt urodzenia.

3. Wystawa laleczek w szkole: podczas specjalnego Dnia Wszystkich Kolorów Świata: 18.01.2017 r. - odbędzie się prezentacja laleczek, w czasie którego każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Angoli, przekazując na ten cel darowiznę 1szczepionka = koszt min.10 zł). Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na szczepienia dzieci z Angoli w celu ograniczenia śmiertelności dzieci. Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na świecie. Kupując laleczkę charytatywną - ratujesz życie dziecka!

Zgłoszenia u organizatorów:
p. Agnieszki Gustowskiej: s. 17, klasy 0-1
p. Barbary Drab: s. 37, klasy 2-3     
p. Agnieszki Jankowiak: s. B22 klasy 4-6
p. Katarzyny Zatoki: s.B28 klasy 4- 6

Prosimy o dostarczanie laleczek najpóźniej do 17.01.2017 r. Wykonanie i przekazanie laleczek na kiermasz - będzie nagradzane punktami i pochwałami. Dodatkowo wszystkie przyniesione prace wezmą udział w szkolnym konkursie pt. Laleczka Świata.
            Podczas kiermaszu, zostaną wystawione laleczki uszyte przez dzieci z naszej szkoły. Każdy może zakupić taką laleczkę za symboliczną kwotę = min. 10zł. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na poczet szczepionek dla dzieci z Angoli i wpłacone na podane przez UNICEF konto.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy


Konkurs Profilaktyczny - Razem Przeciwko Przemocy

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-6 i wychowawców do wzięcia udziału w konkursie profilaktycznym Razem Przeciwko Przemocy, który organizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Regulamin konkursu

I. Adresaci konkursu:

uczniowie szkół podstawowych powiatu poznańskiego


II. Terminy:

a. eliminacje na poziomie szkolnym do 28.11.2016 r. 
b. eliminacje gminne do 1.12.2016 r.
c. eliminacje powiatowe do 15.12.2016 r.


III. Cele konkursu

a. zachęcenie uczniów szkół podstawowych do czynnego zainteresowania się problematyką przemocy rówieśniczej
b. twórcze przedstawienie przez dzieci przemyśleń na temat problematyki zagrożenia przemocą rówieśniczą
c. zaangażowanie uczniów w kampanię ukierunkowaną na zapobieganie występowania przemocy rówieśniczej poprzez PRZYGOTOWANIE HASŁA NA PLAKAT (wybrane najlepsze hasło zostanie umieszczone na plakacie kampanii)


IV. Założenia organizacyjne

a. jeden twórca może przygotować więcej niż jedno HASŁO
b. hasła przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach
c. biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie
c. zgłoszone HASŁA powinny spełnić następujące wymagania:
1. odnosić się do problematyki przemocy rówieśniczej
2. zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: HASŁO, imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, zgodę rodziców na wzięcie udziału dziecka w konkursie

d. prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw
e. organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu

V. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a. zgodność przygotowanego HASŁA z tematem
b. kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, pomysłowość;
c. zrozumiały i ciekawy sposób ujęcia tematu
d. walory profilaktyczne

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

eliminacje szkolne
a. termin składania prac: do 28.11.2016 r. (poniedziałek) do godz. 10:00
b. 29.11.2016 r. ogłoszenie wyników i przekazanie wyróżnionych HASEŁ do Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym
c. prace należy dostarczyć p. Katarzynie Zatoka i p. Annie Dzięcioł (gabinet psychologiczno - pedagogiczny s. B27)

Liczymy na Was i mocno trzymamy kciuki! 
koordynatorzy konkursu w szkole 


Konkurs literacki
JAK TRAFIĆ DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI?


1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI.
2.Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie (uwaga!) zabawnej instrukcji drogi do szkolnej biblioteki od wejścia do budynku szkoły.
3.Główne kryteria oceniania muszą być zgodne z zasadami pisania instrukcji.
Uczeń :
* poucza odbiorcę o sposobie dotarcia do szkolnej biblioteki,
* podaje kolejność i sposób wyboru drogi z wykorzystaniem przysłówków typu : dokładnie, powoli, następnie,
* podaje informacje w sposób zwięzły i precyzyjny,
* właściwie dobiera słowa i zwroty; stosuje formę bezokolicznika lub czasowników w trybie rozkazującym,
* stosuje przejrzysty układ graficzny (punkty, odstęp, rysunki itp.),
* wyróżnia w tekście ważne elementy przez podkreślenia, kursywy, pogrubienia,
* przestrzega poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej,
* wykazuje się wyobraźnią i pomysłowością.
4. Termin składania prac (w bibliotece szkolnej) - 7 grudnia 2016r.


KONKURS ŚWIETLICOWY
 „Przepis na jesienną sałatkę”

 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, które uczęszczają do świetlicy do wzięcia udziału w konkursie  „Przepis na jesienną sałatkę”.

Regulamin konkursu:

1.       W konkursie biorą udział dzieci uczęszczające do świetlicy klasy od 0-6.

2.       Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci,

- stworzenie możliwości prezentacji prac plastycznych.

3.                   Zadaniem konkursu jest napisanie na kartce (format A4 ) przepisu na ulubioną jesienną  sałatkę razem z  umieszczeniem tam zdjęcia lub ilustracji.

4.                   Organizatorzy podczas oceniania będą brali pod uwagę samodzielność, estetykę oraz pomysłowość prac.

5.       Prace należy podpisać (imieniem i nazwiskiem oraz klasą) i dostarczyć do 17 listopada do świetlicy.
Serdecznie zapraszamy
Wychowawcy świetlicy


Konkurs plastyczny
BOŻONARODZENIOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 1-6
Organizator: GOK SEZAM
Pomysłowe, wykonane samodzielnie prace, oddajemy do dnia 24 listopada 2016 r. do Pani Agnieszki Jankowiak, (klasy młodsze do wychowawcy). 
Prace powinny być podpisane z tyłu pracy imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły oraz adresem zamieszkania.
Wszystkie prace spełniające ogólne warunki regulaminu zostaną przekazane organizatorowi.
Wymagania: Organizator nie narzuca techniki, a jedynym ograniczeniem dla przygotowanych projektów jest ich maksymalny format - A4 (297 x 420 mm). Spośród prac, wybranych zostanie kilkanaście najbardziej oryginalnych. Trafią one na wystawę w Galerii w Rotundzie. Jedna z kartek stanie się też oficjalną kartką świąteczną GOK SEZAM. Zostanie wydrukowana i rozesłana wraz z życzeniami do współpracowników i przyjaciół ośrodka. 
Zachęcam do udziału!
Koordynator konkursu Agnieszka Jankowiak


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 1-6
"SPORT DLA WSZYSTKICH, RECYKLING DLA KAŻDEGO"

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL działająca od 1995 roku w trosce o środowisko naturalne oraz zgodnie z celami statutowym edukacji ekologicznej na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem: Sport dla Wszystkich, Recykling dla Każdego. 

Cel konkursu: - stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej w formie dowolnej pracy plastycznej, - połączenie w pracach tematu konkursu, czyli sportu i recyklingu, - promocja recyklingu aluminiowych puszek po napojach jako przykład dbałości o środowisko, - promocja aktywności fizycznej jako części codziennego życia. 
Organizator Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, KRS: 0000101538. 

Czas realizacji /Termin oddania prac upływa w dniu 16 listopada 2016 roku godzina 14.30 w Sali B-11

Termin rozstrzygnięcia i publikacji wyników do 15 grudnia 2016 roku. 

Warunki uczestnictwa Konkurs obejmuje prace z zakresu rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki; skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku do 18 lat. Każdy autor może zgłosić do 2 prac. Maksymalna wielkość rzeźb - żaden wymiar nie może przekroczyć 50 cm. Maksymalny format malarstwa, rysunku, grafiki to A3 (w przypadku większych formatów proszę, aby były to odpowiednio grube kartki.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnością autorów. 

Prace winny być opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem, adresem, kontaktem telefonicznym i e-mailowym do opiekunów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej pod linkiem

http://www.recal.pl/images/aktualnosci/2016/Zgłoszenie_do_konkursu_Sport_dla_wszystkich_Recykling_dla_każdego.pdf lub u organizatora konkursu p. Katarzyny Gorzelanej


Rozstrzygnięcie konkursu: O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Termin rozstrzygnięcia i publikacji wyników na stronie internetowej www.recal.pl  w terminie do 15 grudnia 2016 roku. 

Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie Jury, w skład, którego wejdą przedstawiciele Fundacji RECAL, TAFISA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poszerzenia składu komisji o reprezentantów innych środowisk, w tym artystów plastyków. 

Nagroda Grand Prix: rower z ramą aluminiową (nagroda o wartości 3.000 zł). 
Dodatkowe nagrody -
wyróżnienia -
- 3 tablety (o wartości około 500 zł) 
- 7 aluminiowych hulajnóg (o wartości około 300 zł) 
- 50 notesów i koszulek bawełnianych Take Back Your Streets! oraz Fundacji RECAL. 

Informacje końcowe
1) Uczestnik po przez zgłoszenie wyraża zgodę na publikację nadesłanych prac przez Organizatora oraz Partnerów Konkursu bez uiszczania honorariów. Zgoda dotyczy niekomercyjnego wykorzystania oraz publikacji (także w Internecie) zgłoszonej pracy konkursowej. Zgoda dotyczy także druku, zapisu magnetycznego, dystrybucji techniką cyfrową, publicznego wykonania, reemisji w mediach. 
2) Organizator zobowiązuje się przy publikowaniu pracy do każdorazowego zamieszczania informacji o autorze poprzez podanie jego imienia i nazwiska.
3) Organizator zastrzega sobie prawo adaptacji zwycięskich prac do potrzeb równych technologii druku. 
4) Organizator nie odsyła nadesłanych prac. 
5) Nie ma możliwości zamiany nagród na równowartość pieniężną.
Zapraszam do udziału w konkursie i życzę sukcesu.
Organizator na terenie szkoły: Katarzyna Gorzelana

 

Konkurs recytatorski Jesienna Zaduma 2016 (klasy 1-3)

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w konkursie recytatorskim Jesienna Zaduma 2016. 

Regulamin:
Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 min. Jury, słuchając uczestników, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a) dobór repertuaru (dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora)

b) interpretację (zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość)

c) kulturę słowa (dykcja, umiejętne operowanie melodią tekstu)

d) ogólny wyraz artystyczny

Termin eliminacji - 7 listopada br., lekcja 6 i 7 sala 03. 

Osoby, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce w etapie szkolnym konkursu będą uczestniczyć w etapie gminnym dnia 13.11.2016 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Organizatorzy szkolnego konkursu: Paulina Fiksa, Urszula Narożna, Danuta Stachowiak


Konkurs recytatorski Jesienna Zaduma 2016 (klasy 4-6)

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI do udziału w konkursie recytatorskim Jesienna Zaduma 2016. 

Regulamin:
Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden wiersz, którego wykonanie nie może przekroczyć 5 min. Jury, słuchając uczestników, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a) dobór repertuaru (dostosowany do umiejętności i zainteresowań recytatora)

b) interpretację (zrozumienie tekstu, umiejętność przekazywania intencji i emocji, szczerość)

c) kulturę słowa (dykcja, umiejętne operowanie melodią tekstu)

d) ogólny wyraz artystyczny

Termin eliminacji szkolnych: 7.11.2016 r. (poniedziałek) 7 i 8 lekcja (sala zostanie podana w najbliższym czasie). 

Osoby, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce w etapie szkolnym konkursu będą uczestniczyć w etapie gminnym dnia 13.11.2016 r. (niedziela) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Organizatorzy szkolnego konkursu: Anna Dzięcioł, Daria Koralewska, Katarzyna Zatoka


XXI KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
- Wielkopolski Kurator Oświaty 
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom klas IV-VI dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. 
Etap szkolny organizuje nauczyciel historii Małgorzata Duda.
Zgłoszenia uczestników do dnia 10 listopada 2016 roku. 
Termin etapu szkolnego: 17 grudnia 2016r. 
Do etapu szkolnego uczniowie przygotowują się indywidualnie (nauczyciel wydaje tylko potrzebne materiały). 
Z każdej grupy wiekowej (klasy IV, V, VI) do etapu powiatowego przechodzi trzech uczestników którzy zdobyli największą liczbę punktów (minimum 50%). 
Nie ma miejsc ex aequo!
Zastanów się - może weźmiesz udział w konkursie?


Konkurs pt. JESIENNY KAPELUSZ 

Serdecznie zapraszamy uczniów z klas 0-3 do uczestnictwa w konkursie pt. JESIENNY KAPELUSZ 

CELE: 
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dziecka,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- uwrażliwienie na piękno barw jesiennych,
- utrwalanie znajomości charakterystycznych cech jesieni.

TEMAT KONKURSU:
Wykonanie oryginalnego jesiennego kapelusza. 

KRYTERIA OCENIANIA:
- estetyka wykonania, 
- walory artystyczne pracy,
- pomysłowość.

REGULAMIN:
1.Uczestnicy konkursu: dzieci z klas 0-3.
2.Forma pracy: jesienny kapelusz o dowolnej wielkości i kształcie w formie przestrzennej.
3.Podpisaną pracę należy przekazać organizatorom do dnia 04.11. 2016 r.
4.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 09.11.2016 r.
5.Szczegółowe informacje u organizatorów konkursu:
Barbary Drab - s. 37
Doroty Góry - Jandy - s. 40
Agnieszki Gustowskiej - s. 17
Magdaleny Kandulskiej - s. 17 


Konkurs Matematyczny – „As matematyczny”
dla klas ii-iii


Regulamin konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas II-III
2. Pierwszy etap konkursu trwa od listopada  2016 r. do marca 2017 r.
3. Co miesiąc (w listopadzie dwukrotnie) chętni uczniowie otrzymują od  nauczycieli prowadzących ten konkurs (dla klas II- p. Marta Gałęska, dla klas III- p.
Małgorzata Strugała-Matuszewska) Kartę zadań konkursowych. Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. (łącznie za Kartę zadań: 10 pkt., a za cały I etap konkursu: 60 pkt.)
4. Karty zadań należy dostarczyć organizatorom do dnia wskazanego na karcie zadań.
5. Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich Kart zadań (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).
6. II etap konkursu odbędzie się w maju 2017 r. Do II etapu przechodzi po 20 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.
7. W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych. Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne Karty zadań.
8. Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.
9. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt.).
10. Wyniki konkursu, dyplomy i nagrody rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.
11. Forma konkursu jest pisemna.
12. Rozwiązane karty zadań ze zdobytymi co najmniej dwoma punktami, będą nagradzane pochwałami dla uczniów.


Konkurs Matematyczny
– „As matematyczny”

Regulamin konkursu

1.      Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów z klas IV – VI.

2.        Pierwszy etap konkursu trwa od października 2016 r. do marca 2017 r.

3.        Co miesiąc chętni uczniowie otrzymują od matematyków (Magdaleny Polińskiej, Katarzyny Waśko, Eweliny Magdziarek) „Kartę zadań” dostosowaną odpowiednio
do poziomu klas. Każda karta zawiera 5 zadań. Za poszczególne zadania uczniowie mogą otrzymać po 2 pkt. (łącznie za Kartę Zadań: 10 pkt., a za cały I etap konkursu: 60 pkt.)

4.        Karty zadań należy dostarczyć organizatorom do dnia wskazanego na karcie zdań.

5.        Do I etapu konkursu uczniowie mogą przystąpić w dowolnym czasie i nie muszą rozwiązywać wszystkich „Kart zadań” (tracą tym samym możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów za I etap konkursu).

6.        II etap konkursu odbędzie się w maju 2017 r. Do II etapu przechodzi po 10 uczestników z każdego poziomu z największą ilością uzyskanych punktów z I etapu.

7.        W wyznaczonym wcześniej terminie i o określonej godzinie zakwalifikowani uczniowie samodzielnie rozwiążą arkusz zadań konkursowych – dostosowany do poziomu klas.
Aby nagrodzić sumienność uczniów, część zadań będzie podobnych do tych, z którymi borykali się rozwiązując comiesięczne „Karty zadań”.

8.         Za II etap konkursu można będzie zdobyć maksymalnie 60 punktów.

9.        O zwycięstwie zadecyduje suma punktów z obu etapów (maksymalnie 120 pkt.).

10.    Wyniki konkursu i dyplomy rozdane zostaną w terminie określonym przez organizatorów.

11.    Forma konkursu jest pisemna.

12.    Rozwiązane karty zadań ze zdobytymi co najmniej dwoma punktami, będą premiowane dodatnimi punktami zgodnie z kryteriami punktacji z zachowania.

 

Powodzenia!

ŚWIETLICOWY KONKURS ORIGAMI
PAPIEROWE ZWIERZAKI


1.CELE KONKURSU
- rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości estetycznej,
- doskonalenie zdolności manualnych dzieci,
- rozwijanie zainteresowań, poznanie nowej techniki plastycznej,
- zaprezentowanie siebie i swojej pracy szerszej publiczności.
2. UCZESTNICY KONKURSU
- konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej,
- prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :
klasy I-III
klasy IV-VI
- laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i punktami z zachowania,
- konkursowe jury wybierze po trzy prace z każdej kategorii wiekowej.
3.TEMATYKA PRAC
-wykonanie techniką origami ulubionego zwierzęcia.
4. FORMAT PRAC
- przestrzenna forma pracy. Maksymalny rozmiar pracy 30x30x30cm. 
- prace muszą zawierać dołączoną kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz autora. 
5.OCENA PRAC
Ocenie podlegać będą pomysłowość oraz estetyka pracy.
6.TERMIN
- początek konkursu: 13.10.2016r. Zakończenie: 27.10.2016r.,
- ogłoszenie wyników 28.10.2016r.,
- prace należy dostarczać do dużej świetlicy.
7.Organizatorzy
Zespół wychowawców świetlicy.


KONKURS PRZYRODNICZY.
 ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI.

CELE KONKURSU
Pogłębienie wiedzy na temat zachowań i zwyczajów zwierząt leśnych.
Wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody, uwrażliwianie na potrzeby zwierząt w stanie dzikim.
Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności z pomocy słabszym i bezbronnym.
Wyrabianie nawyku odpowiedzialności i troski za otaczający świat przyrody.
ZASADY KONKURSU
Konkurs proponowany jest dla uczniów klas 0-VI naszej szkoły.
Uczeń otrzymuje jednorazowo 3 punkty za udział w całe zbiórce. Punkty przydzielane są od 15 kg.
Zbiórka potrwa od 12. X do 31. X. 2016r.
Kasztany i żołędzie można przynosić w workach sizalowych lub papierowych, zważone i podpisane (ilość, imię i nazwisko oraz klasa) do pana woźnego i lub pani woźnej.

ORGANIZATOR
Halina Biedziak


"LUBIĘ HISTORIĘ"- konkurs dla klas 4-6

1. Od poniedziałku uczestnik może zgłosić się po kartkę z zadaniem konkursowym. 
2. Zadania związane są głównie z historią, ale mogą również dotyczyć wiadomości z innych przedmiotów. 
3. Udzielając odpowiedzi należy podać dokładną nazwę źródła, z którego korzystaliśmy (tytuł, imię i nazwisko autora, numer strony, rok wydania). 
4. Odpowiedzi piszemy \"ręcznie\" i na podpisanych kartkach oddajemy do piątku. 
5. Zadania konkursowe- za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt i od 0,5 do 1 za źródło (internet lub książka). 
6. Za oddanie wszystkich kartek z poprawnie rozwiązanymi zadaniami w danym miesiącu uczeń otrzymuje 3 pkt. 
7. Jeżeli tydzień rozpoczyna się innym miesiącem i kończy innym to punkty przydzielane są na rozpoczynający się miesiąc. 

KONKURS TRWA CAŁY ROK SZKOLNY 

 - pierwsza tura rozpoczyna się we wrześniu i kończy pod koniec I semestru 
 - druga tura - od drugiego semestru do końca maja 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ W KAŻDEJ CHWILI! 

Organizator: Małgorzata Duda 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH- ŚWIETLIK

W związku ze zgłoszeniem naszej szkoły do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik, serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas II-VI do udziału w konkursie, który jest jednym z bardziej emocjonujących wydarzeń naukowych dla dzieci w Polsce!
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych, jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze, ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświadczenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na ciekawe, kreatywne spędzenie czasu w gronie rodziny. Uczą dyscypliny, cierpliwości i odpowiedzialności. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

KONKURS PRZEBIEGA W DWÓCH ETAPACH: etap przygotowawczy oraz test finałowy.
Etap przygotowawczy do Konkursu, polega na przeprowadzeniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 18 stycznia do dnia 14 marca 2017 r.

Drugi etap: test finałowy, odbywa się wyłącznie w drugi wtorek marca. Test finałowy X edycji Konkursu odbędzie się 14 marca 2017 r.

Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 8zł/os.

Uwaga! Wszystkie chętne osoby prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa WYCHOWAWCOM, a następnie przekazanie im otrzymanej zgody na uczestnictwo i przetwarzanie danych osobowych oraz wpłatę pieniędzy najpóźniej do 13.01.2017 r.

Zainteresowane osoby prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu:

Regulamin X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
dla Szkół Podstawowych

Przyjęty dnia 3 czerwca 2016 roku
przez Zarząd Fundacji Akademia Młodych Odkrywców

Zagadnienia Ogólne

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców z siedzibą w Krakowie przy os. Bohaterów Września 12/5, 31-620 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000441764, zwana dalej Fundacją lub Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych.

3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

4. Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap przygotowawczy oraz test finałowy. Etap przygotowawczy do Konkursu, polegający na wykonaniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 18 stycznia do dnia 14 marca 2017 r. Drugi etap, czyli Test Finałowy, X edycji Konkursu odbędzie się 14 marca 2017 r., przy czym godzina rozpoczęcia pisania testu ustalone zostaje pomiędzy 8:50 a 9:30. Test Finałowy może odbywać się w wielu salach szkoły biorącej udział w Konkursie, pod warunkiem jednoczesnego rozpoczęcia Konkursu we wszystkich pomieszczeniach. Jeżeli szkoła nie może spełnić tego warunku, ma obowiązek skontaktować się z biurem Konkursu do dnia 6 marca 2017 r. włącznie.

5. Oficjalną stroną internetową Konkursu jest strona www.swietlik.edu.pl, zwana dalej Stroną Internetową Konkursu.

6. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat uiszczanych przez uczestników Konkursu oraz od sponsorów. Opłatę konkursową w każdej edycji ustala Zarządu Fundacji. Opłata konkursowa od każdego ucznia zgłoszonego do udziału w X edycji Konkursu wynosi 8 zł.

Zasady przeprowadzenia Konkursu w szkołach

7. Osiem tygodni przed terminem Testu Konkursowego na Stronie Internetowej Konkursu pojawiają się opisy doświadczeń dla każdego Poziomu.

8. Zestawy dla danego Poziomu zawierają od dwóch do czterech doświadczeń wraz z dokładnymi opisami ich wykonania. Ich przeprowadzenie stanowi zalecany etap przygotowawczy do Konkursu i może być zrealizowane za pomocą materiałów i przedmiotów uważanych za powszechnie dostępne. Uczniowie każdej grupy wiekowej mają za zadanie przeprowadzenie tych doświadczeń w dowolnym terminie przed przystąpieniem do Konkursu. Doświadczenia powinny być wykonywane indywidualnie przez każdego ucznia w domu pod nadzorem osoby pełnoletniej lub grupowo w szkole podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych, pod opieką nauczyciela.

Uwagi merytoryczne dotyczące doświadczeń należy zgłaszać na adres e-mailowy Organizatora nie później niż do 26 lutego 2017 r.

9. Uczniowie mogą przystąpić do Testu Konkursowego nawet wówczas, gdy nie wykonali doświadczeń.

10. W tygodniu poprzedzającym przeprowadzenie Testu Konkursowego Szkoła otrzymuje przesyłkę od Organizatora Konkursu. W przesyłce znajdują się:

Na zapieczętowanej kopercie znajdują się dane informujące o liczbie znajdujących się w niej testów z podziałem na Poziomy. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek sprawdzić, czy liczby zapisane na kopercie są zgodne z liczbami uczestników Konkursu z poszczególnych klas, zgłoszonymi przez Szkołę, jednakże zabrania się otwarcia paczki z testami przed dniem przeprowadzenia Testu Konkursowego. Paczkę z testami można otworzyć dopiero bezpośrednio przed rozpoczęciem Testu Konkursowego, nie wcześniej niż 14 marca 2017 r. o godzinie 8:40. Jeśli po otwarciu paczki Nauczyciel Koordynujący zauważy, że w paczce znajduje się mniejsza liczba testów niż zamawiana, jest zobowiązany do użycia znajdującej się w paczce koperty ratunkowej i wykonania odpowiedniej liczby kopii odpowiednich testów, w celu umożliwienia Uczniom wzięcia udziału w Konkursie. Jeśli w paczce nie ma koperty ratunkowej, prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem fundacji pod numerem 730 100 301 lub 730 500 217. Jeśli w paczce nie ma koperty ratunkowej, ale nie jest ona potrzebna, prosimy nie dzwonić w tej sprawie do biura Konkursu.

11. Szkoła ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przechowywania koperty z testami w formie nienaruszonej od momentu jej otrzymania aż do chwili oficjalnego rozpoczęcia Testu Konkursowego.

12. Podczas przeprowadzenia Testu Konkursowego powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki gwarantujące samodzielną i efektywną pracę uczniów:

13. Konkurs ma formę testu wyboru. Konkurs ma formę testu wyboru. Do każdego zadania oddane są cztery możliwe odpowiedzi A, B, C i D, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

14. Dla każdego z sześciu Poziomów przygotowany jest inny Test Konkursowy.

15. Czas przeprowadzenia Konkursu, liczba zadań oraz punktacja zależne są od poziomu, na którym przeprowadza się test. I tak:

16. W każdym teście od 10% do 30% ogólnej liczby zadań dotyczy przeprowadzonych przez uczniów doświadczeń podczas Etapu Przygotowawczego (zgodnie z listą doświadczeń właściwą dla poszczególnych Poziomów w X edycji Konkursu)

17. W trakcie trwania Konkursu lub tuż po jego zakończeniu Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek wypełnienia imiennej listy wszystkich Uczestników Konkursu, podając: imię, nazwisko, klasa, indywidualny kod Uczestnika Konkursu oraz informacja o ewentualnym niedostarczeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Lista ta jest częścią protokołu, który należy dołączyć do paczki z kartami odpowiedzi. Nauczyciel Koordynujący ma obowiązek zatrzymania u siebie kopii takiej listy. Liczba kart odpowiedzi musi być zgodna z liczbą uczniów w protokole.

Nauczyciel, który przenosi odpowiedzi uczestników klas 1 na kartę odpowiedzi zobowiązany jest do bezwzględnej uczciwości i rzetelności w przenoszeniu wyników. Nauczyciel ten oraz inni Opiekunowie (osoby pilnujące dzieci podczas Konkursu) podpisują się czytelnie w odpowiednim miejscu na protokole, oświadczając, że uczestnikom nie została udzielona nieregulaminowa pomoc w rozwiązywaniu testu i przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi, oraz, że uczestnicy nie komunikowali się między sobą w trakcie wypełniania Testu Konkursowego.

18. Po zebraniu od wszystkich uczestników kart odpowiedzi należy je niezwłocznie umieścić w kopercie razem z pozostałymi niewykorzystanymi lub zniszczonymi kartami odpowiedzi, z wypełnionym protokołem a także podpisanymi przez rodziców (opiekunów prawnych) uczestników oświadczeniami (patrz punkt 22) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Tylko w przypadku Uczestników z klas 1 w kopercie należy dodatkowo umieścić wszystkie karty z Testami Konkursowymi, oryginalnie wypełnione przez tych Uczestników. Następnie w obecności przynajmniej jednego Uczestnika należy zakleić kopertę. Kopertę tę należy wysłać 14 lub 15 marca 2017 r. na adres Organizatora Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub rejestracji przez system kurierski). Wysłanie kart odpowiedzi w późniejszym terminie może skutkować nieuwzględnieniem tych kart w dalszym procesie sprawdzania testów.

19. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niedochowania warunków rzetelnego przeprowadzenia Konkursu w szkole, wspomnianych w punktach 31-32 i 37, uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub w Szkole tej może zostać przeprowadzony dodatkowy test sprawdzający. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności pomiędzy wynikami w obu testach, część lub nawet wszyscy uczestnicy danej Szkoły mogą zostać zdyskwalifikowani. Dyrekcja Szkoły zostaje pisemnie poinformowana przez Fundację o uzasadnieniu takiej decyzji.

W przypadku udowodnienia przez Organizatora, że uczniom została udzielona nieregulaminowa pomoc, Szkoła zostaje zdyskwalifikowana.

Dyskwalifikacja szkoły oznacza iż Karty Odpowiedzi Uczestników nie zostaną sprawdzone. Jest to jednoznaczne z tym, że nie zostaną przyznane nagrody.

Do dyskwalifikacji może dojść także, gdy Konkurs zostanie przeprowadzony nieterminowo bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Organizatorem zmiany terminu.

20. Po zakończeniu Konkursu Uczestnicy (oprócz uczniów klas 1) mogą zatrzymać karty z treścią zadań. Na kartach zostanie zamieszczony adres Strony Internetowej Konkursu, na której pojawią się klucze odpowiedzi do zadań w terminie do 14 dni od przeprowadzenia Konkursu, przy czym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia tego terminu w przypadku opóźnienia dostarczenia wszystkich przesyłek zwrotnych ze szkół.

Uwagi do pytań konkursowych należy zgłaszać nie później niż do 15 kwietnia 2017 r. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane.

Ze względu na to, że karty odpowiedzi są sprawdzane automatycznie, nie będą skanowane ani sprawdzane karty odpowiedzi:

Błędnie zaznaczone odpowiedzi należy oznaczyć krzyżykiem, przekreślając zaznaczone pole na karcie odpowiedzi. Na Stronie Internetowej znajdują się filmiki instruktażowe, informujące w jaki sposób wypełnić kartę odpowiedzi. Na Stronie dostępne są także karty odpowiedzi, które można wydrukować i użyć do ćwiczeń.

Wyniki i nagrody

21. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w formie skróconej w Strefie Nauczyciela 16 maja 2017 r. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Konkursu (używając tego samego loginu i hasła, które było używane podczas rejestracji do Konkursu) każdy Nauczyciel Koordynujący otrzyma dostęp do imiennej listy wyników ze wskazaniem nagrodzonych uczniów. Nauczyciel Koordynujący zobowiązany jest do przekazania rodzicom i uczniom wyników Konkursu niezwłocznie po ukazaniu się ich w systemie internetowym. Koordynator Konkursu ma obowiązek monitorowania swojej skrzynki pocztowej w okresie 15-20 maja 2017 r. ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania uczniom wyników Konkursu. Nagrody mogą zostać rozdane w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego, lecz wyniki muszą być ogłoszone bezzwłocznie, ze względu na prawo ucznia do zgłoszenia reklamacji względem otrzymanego wyniku – patrz punkt 52. Biuro Konkursu nie udziela informacji o wynikach Konkursu telefonicznie, drogą mailową, ani w żaden inny sposób, ze względu na ochronę danych osobowych.

22. Nagrodami w Konkursie mogą być książki, gry planszowe i komputerowe, filmy przyrodnicze, zabawki związane z tematyką Konkursu. Każdy nagrodzony uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową, ale możliwe jest, że dwoje nagrodzonych uczestników z podobnymi wynikami otrzyma inne nagrody. Nagrody pozyskiwane są od Sponsorów i z opłat konkursowych, dlatego ich liczba nie jest stała i jest uzależniona od liczby uczestników Konkursu, pozyskanych Sponsorów i Partnerów. Jednakże nagrodzona liczba dzieci nie może być mniejsza niż 20% wszystkich uczestników Konkursu, przy czym z każdego Poziomu nagrodzonych jest zawsze nie mniej niż 10% uczestników.

23. Progi punktowe, na podstawie których przyznawane są nagrody, są zależne od liczby uczestników oraz stopnia trudności Testów Konkursowych. Progi są ustalane na podstawie wyników Konkursu, po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi.

24. Wszyscy uczestnicy Konkursu, których karty odpowiedzi zostaną otrzymane przez Organizatora otrzymują dyplomy udziału w Konkursie. Na dyplomach Uczestników, którzy zdobyli nagrodę główną, nagrodę lub wyróżnienie pojawi się procentowa liczba uzyskanych punktów. Wyłącznie uczniowie klasy 6 mogą ubiegać się o zaświadczenie o udziale w Konkursie, a także, w uzasadnionych przypadkach, o dodatkowe dane na dyplomie. Chęć otrzymania takiego zaświadczenia lub wpisania dodatkowych informacji na dyplomie musi zostać przekazana Organizatorowi w terminie do dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników.

25. W Konkursie przyznawane są trzy rodzaje nagród: wyróżnienie, nagroda oraz nagroda główna. W Konkursie Świetlik nie określa się uzyskanego wyniku jako zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, ponieważ liczba laureatów w każdym przedziale wiekowym jest różna. Jednakże w/w rodzaje nagród odpowiadają kolejno zajęciu pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, a każdy nagrodzony Uczestnik jest laureatem Konkursu.

26. Zdobycie wyróżnienia, nagrody lub nagrody głównej w Konkursie Świetlik nie uprawnia do ulg lub dodatkowych punktów w trybie rekrutacji do gimnazjum, jednakże za zgodą dyrektora Placówki może zostać odnotowane na świadectwie szkolnym jako szczególne osiągnięcie ucznia, z zaznaczeniem, że dany Uczestnik został laureatem Konkursu Świetlik lub brał w nim udział.

27. Osoby, które zdobędą wyróżnienie, nagrodę lub nagrodę główną, otrzymują nagrody rzeczowe. Jeśli w danej szkole żaden Uczestnik nie osiągnął wymaganej liczby punktów do zdobycia tytułu laureata, Uczestnik, który osiągnie w tej szkole najwyższy wynik punktowy otrzyma nagrodę rzeczową, ale bez określenia otrzymanego miejsca. Na dyplomie tego ucznia zostanie zaznaczone wyłącznie, że brał udział w X edycji Konkursu Świetlik. Nagroda dla najlepszego ucznia może zostać przyznana w szkole, w której udział w Konkursie wzięło co najmniej 3 uczniów.

28. Nagrody dla Uczestników Konkursu zostaną przesłane zbiorczo na adres zgłaszającej Szkoły. Szkoła otrzyma nagrody przed zakończeniem roku szkolnego tzn. do dnia 21 czerwca 2017 r.

29. Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na Stronie Konkursu. Lista zwycięzców może zostać opublikowana na Stronie Internetowej Konkursu. Na Stronie Internetowej Konkursu będzie publikowana zbiorcza informacja o wynikach Konkursu.

30. Szkoły, w których procentowe uczestnictwo uczniów w Konkursie będzie największe, zostaną nagrodzone dodatkowo możliwością zorganizowania na ich terenie Warsztatów Nauk Przyrodniczych dla uczniów. Począwszy od IX edycji Konkursu, jedna szkoła nie może zostać nagrodzona Warsztatami częściej niż przez dwa kolejne lata. Przykładowo, jeśli szkoła otrzyma nagrodę w postaci Warsztatów w IX oraz X edycji, to w edycji XI, po zakwalifikowaniu się na listę szkół nagrodzonych, otrzyma zamiast Warsztatów, nagrodę rzeczową.

31. Szkole przysługuje prawo do odwołania od wyników Konkursu ogłoszonych przez Organizatora. Odwołanie musi być zgłoszone w terminie do dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Strefie Nauczyciela na stronie internetowej Konkursu. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą mogły być rozpatrywane. Wyniki Konkursu, w tym karty odpowiedzi, będą przechowywane w siedzibie Fundacji do 31 lipca 2017 r.

32. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko Uczestnika konkursu, którego dotyczy odwołanie, adres i dane Placówki jak również dokładny opis i powód odwołania. Odwołania powinny być zgłaszane pisemnie na adres pocztowy lub adres e-mail Organizatora Konkursu z dopiskiem "X edycja Konkursu Świetlik - odwołanie”.

33. Odwołania rozpatrywane będą przez Zespół Merytoryczny w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

34. W przedmiocie odwołania ostateczna i wiążąca jest decyzja Zespołu Merytorycznego. Szkoła zostanie o decyzji powiadomiona listem wysłanym na adres podany w odwołaniu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia odwołania. Decyzja Zespołu Merytorycznego jest ostateczna i nie podlega dalszym odwołaniom.

Przetwarzanie danych osobowych

35. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców.

36. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu (jego rodzice/opiekunowie prawni) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

37. W okresie przygotowań do Konkursu Placówka zgłaszająca Uczestników Konkursu ma obowiązek pobrania ze Strony Konkursu wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami w punkcie 22 niniejszego Regulaminu.

Brak wypełnienia zgody na przetwarzanie danych Uczestnika Konkursu oznacza, że jego wyniki nie zostaną zamieszczone w Strefie Nauczyciela, a Uczestnik nie otrzyma imiennego dyplomu (jedynie pusty blankiet do wypełnienia przez nauczyciela). Braki zgód na przetwarzanie danych można uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2017r.
Serdecznie zapraszamy!


Pojazd kosmiczny zasilany gazem ziemnym.


    Do KONKURSU mogą być zgłaszane PRACE plastyczne odręczne, stanowiące model przestrzenny pojazdu, wykonanego w dowolnej technice z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu wraz z krótkim opisem wyjaśniającym zastosowanie/przeznaczenie urządzenia.

Zasady KONKURSU
1.Zasady ogólne:
Prace konkursowe są pracami grupowymi - wykonują je uczniowie klas 4-6 . Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.
Wymogi formalne:

KROK PIERWSZY:
1) Do najbliższego poniedziałku 10.10. 2016r., należy zgłosić up. Agnieszki Jankowiak pisemną listę zespołów klasowych. Na tej podstawie nauczyciel wypełnia formularz zgłoszeniowy i przekazuje go do organizatora. Przekroczenie terminu zgłoszenia spowoduje dyskwalifikację udziału w konkursie

KROK DRUGI:

2.) Oddanie prac. PRACE przyjmowane będą w szkole do dnia 07.listopada 2016 r. PRACE zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Do PRAC należy dołączyć pisemne oświadczenia przedstawicieli ustawowych wszystkich autorów danej klasy. Oświadczenie dostępne u nauczyciela p. A. Jankowiak oraz u p. woźnej)
Dodatkowo, każda PRACA musi być opisana w następujący sposób:
imiona i nazwiska uczniów danej klasy będących autorami PRACY,
numer Szkoły i klasy, której uczniowie są autorami PRACY. 
Daty urodzenia autorów PRACY,
szczegółowy adres Szkoły (w tym numer domu oraz lokalu, nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość),
imiona i nazwiska opiekunów prawnych, w tym numer telefonu,
adres e-mail (opcjonalnie).
3)PRACE nie opisane w powyższy sposób lub PRACE, nie spełniające wymogów opisanych w p. 2 nie będą brane pod uwagę.
4) PRACE wraz z oświadczeniami z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY należy odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem .
5) Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia prac, powstałe w wyniku transportu. Zaleca się dokładne ich opakowanie w sposób zapobiegający ewentualnym uszkodzeniom. Materiały przesyłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane są na ryzyko uczestników.

Rozstrzygnięcie KONKURSU
a) Zwycięzców KONKURSU wyłoni Jury.
b) Jury, złożone z 3 członków, powołane będzie spośród pracowników ORGANIZATORA.
c) Zwycięzcy KONKURSU wyłonieni zostaną do dnia 23 listopada 2016 r. 
d) Jury konkursowe dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów: walory artystyczne, pomysłowość, nakład pracy oraz zgodność z tematyką KONKURSU.
e) Decyzje Jury są ostateczne oraz nieodwołalne. 
f) Zwycięzcy poinformowani będą e-mailem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi nauczycieli nadzorujących prace w poszczególnych klasach umieszczonymi na Karcie Zgłoszenia Szkoły do Konkursu.
g) Ogłoszenie wyników KONKURSU odbędzie się do dnia 23 listopada 2016 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej www.gen.com.pl

Nagrody
a) Wszystkie nagrody są nieprzechodnie i nie podlegają jakiejkolwiek zamianie lub rekompensacie, chyba, że Organizator postanowi inaczej. Zwycięzcy zobowiązani są pokryć wszelkie podatki należne w związku z nagrodami (jeżeli dotyczy), przy czym ORGANIZATOR nie ponosi w tej kwestii żadnej odpowiedzialności.
b) Wykaz nagród dla szkół biorących udział w KONKURSIE znajduje się na stronie internetowej organizatora
c) Uczniowie - twórcy nagrodzonych prac otrzymają drobne upominki z logo G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. (do wartości 100 zł brutto).


REGULAMIN KONKURSU
Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY

1.    Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2.    Celem konkursu jest:

·                popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

·                rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,

·                promocja działalności biblioteki 

3.    Konkurs rozpoczyna się 10.10.2016r. i  trwa do 28.10.2016r.

4.    WARUNKI UCZESTNICTWA :

·           Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III oraz IV - VI.

·           Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej (technika dowolna, także fotografia), której tematem jest osoba czytającą  książkę.

·           Prace należy dostarczyć do biblioteki.

·           Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w bibliotece szkolnej.

5.            KRYTERIA OCENY :

·                    samodzielność pomysłu i wykonania,

·                    zgodność z tematem,

·                    oryginalność pracy.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI).
Serdecznie zapraszamy!


REGULAMIN
III Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników

1.       Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 2 - 6 szkół podstawowych.

2.       Konkurs jest organizowany na dwóch poziomach: kl. 2 - 3 i 4 - 6.

3.       Celem konkursu jest:

·         promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,

·         kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

·         rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,

·          promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,

·         rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.

4.       Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach.

Organizatorem etapu szkolnego jest BIBLIOTEKA SZKOLNA.

5.        Konkurs przebiega w trzech etapach:

 · szkolny – rozwiązywanie kart pracy i test kwalifikacyjny

· drugi – półfinały wojewódzkie - drużynowy test,

· trzeci – finał ogólnopolski (drużynowe potyczki literackie).

6.       Etap pierwszy rozpoczyna się 17 października 2016 r. i trwa do 17 lutego 2017 r.:    

a) uczestnicy pierwszego etapu zdobywają zaliczenia/punkty poprzez czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych
do nich testów (lista książek jest dostępna w BIBLIOTECE SZKOLNEJ).

 b) testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne.

c) dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz
z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice uczniów
kl. 2-6 nie powinni jednak wypełniać testu, a jedynie wspierać dzieci, pomagać, pełnić rolę doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji.

d) każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum
80 punktów.

e) uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

f) za każdy formularz uczestnicy konkursu mogą otrzymać punkty tylko raz.

g) ocenie podlegają jedynie testy zawierające następujące dane uczestnika: imię
i nazwisko, klasa, szkoła.

h) uczniowie mogą oddawać formularze do 17 lutego 2017r.

i) koordynator etapu szkolnego może przyznać uczniowi punkty za zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka. Maksymalnie można przyznać w ten sposób punkty za dwa konkursy.

j) uczestnicy konkursu, którzy rozwiążą 10 testów mogą wziąć udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do półfinału.  Test kwalifikacyjny odbywa się w bibliotece szkolnej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.

k) termin testu kwalifikacyjnego ustala koordynator etapu szkolnego. Test musi być zorganizowany między 17 lutego a 10 marca 2017 r.

 l) po troje zawodników na obydwu poziomach (kl. 2-3 i 4-6) którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przechodzi do wojewódzkiego półfinału. W przypadku trudności w wyłonieniu półfinalistów na skutek równej liczby punktów, koordynator etapu szkolnego przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).


Konkurs dla klas 0-6:
Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz.

Serdecznie zachęcamy wszystkie klasy (0-6) i wychowawców do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród uczniów i wychowanków wiedzy na temat prawidłowego żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczniów danej klasy zbiorowej pracy (jednej z propozycji) na temat zdrowego żywienia:
a) logo wraz z hasłem reklamowym,
b) plakatu,
c) ulotki,
d) kartki z kalendarza (jeden wybrany miesiąc),
e) kalendarza całorocznego (na jednej stronie, graficzna tematyczna oprawa),
f) komiksu.
Każda szkoła może zgłosić jedną pracę. Praca, która zostanie nagrodzona pierwszym miejscem, zostanie wysłana do Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako szkolna praca konkursowa. Jedna klasa wykonuje jedną pracę. Pracę konkursową należy przygotować na jednej kartce w formacie A4, w dowolnej technice i podpisać:)
Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
1)zgodność pracy z tematyką Konkursu;
2)dotrzymanie terminu zgłoszenia;
3)kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, pomysłowość;
4)ukazanie, że zdrowe produkty żywieniowe to ważny element zdrowego stylu życia;
5)wspólne wykonanie pracy przez zespół uczniów;
6)zrozumiały i ciekawy sposób ujęcia tematu.

Termin składania prac: 28.09.2016 r. (środa) do godziny 12:00.

Klasy 0-3 dostarczają swoje prace do p.Karoliny Błaszyk (s.15), a klasy 4-6 do p.Katarzyny Zatoka/p.Anny Dzięcioł (s.B27- gabinet psychologiczno-pedagogiczny).

Ogłoszenie wyników: 29.09.2016 r. (czwartek)
Liczymy na Was i mocno trzymamy kciuki! 
Koordynatorzy konkursu w szkole