Międzyszkolny Konkurs dla klas IV-VI

Zasady konkursu
Co roku w jednej z pięciu szkół podstawowych naszej gminy organizowany jest Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VI.

Wymyśl dla niego nazwę
Etap 1 – etap szkolny

1.     Odpowiedź- koniecznie w języku angielskim- zapisz na kartce, a następnie oddaj swojemu nauczycielowi języka angielskiego. Nie zapomnij podpisać kartki swoim imieniem, nazwiskiem i klasą oraz nazwą szkoły.

2.     Masz niewiele czasu – propozycje będą przyjmowane tylko do piątku 28 maja 2010r.

3.     Najlepsza propozycja wygrywa etap szkolny.

Etap 2 – etap pozaszkolny

4.     Spośród zwycięzców etapów szkolnych zostanie wybrana nazwa dla konkursu. Wyboru dokona jury złożone z przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.

5.     Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę.
Organizator: Lidia Szała i Danuta Leśniewska


                                                        VI Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Zasady konkursu

1.     Do konkursu zapraszamy uczniów klas szóstych.

2.     Szkolne eliminacje odbędą się 25.05.2010r. (wtorek) o godz. 9:50. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu, na podstawie którego wyłonione zostaną dwie osoby z najlepszymi wynikami. Na rozwiązanie testu będzie 45 minut.

3.     Dwoje zwycięzców eliminacji szkolnych weźmie udział w finale VI Gminnego Konkursu Języka Angielskiego, który odbędzie się 31.05.2010r. o godz.9:00 w naszej szkole.

4.     Finał konkursu będzie miał formę testu składającego się z czterech części: czytania, pisania (tekst z lukami do uzupełnienia), słuchania, gramatyki oraz części dotyczącej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.

5.     Uczestnicy finału na rozwiązanie testu będą mieli 60 minut.

6.     Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który uzyska najwyższą liczbę punktów
Organizator: Lidia Szała i Danuta Leśniewska


KONKURS TECHNICZNO-MATEMATYCZNY
W RAMACH PROJEKTU AS MATEMATYCZNY
TEMAT: GIGANTYCZNA BRYŁA GEOMETRYCZNA „BRYŁA-PATRZ JAKA WIELKA”

KONKURS SKIEROWANY DLA KLAS IV-VI

WYKONAJ PRZESTRZENNĄ, JAK NAJWIĘKSZYCH ROZMIARÓW BRYŁĘ Z DOWOLNYCH MATERIAŁÓW. MOŻESZ JĄ RÓWNIEŻ OZDOBIĆ- MILE WIDZIANA TEMATYKA MATEMATYCZNA.

PRACE NALEŻY ODDAĆ DO 28 MAJA 2010 u nauczyciela techniki p. Agnieszki Jankowiak

KRYTERIA OCENY:

POMYSŁOWOŚĆ I ORYGINALNOŚĆ

ESTETYKA

ZGODNOŚĆ Z TEMATEM-BRYŁA GEOMETRYCZNA

Organizator:

Agnieszka Jankowiak

 


 

Regulamin konkursu plastycznego
„NAMALUJ LECHA POZNAŃ-
JESTEM KIBICEM LECHA POZNAŃ”

 

ORGANIZATOR: KKS LECH POZNAŃ S.A. ul Bułgarska 5/7

 UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym

Tematyka: Jestem kibicem Lecha Poznań

FORMAT: A4

Technika dowolna

TERMIN ODDANIA PRAC  26 MAJA 2010 ( U NAUCZYCIELA PLASTYKI    p. Agnieszki Jankowiak)

Na odwrocie pracy, należy umieścić w sposób czytelny, wielkimi literami: imię i nazwisko autora pracy, wiek i adres domowy.

Nagrody:

1. Dzieci, których prace zostaną opublikowane na stronie internetowej klubu (www.lechpoznan.pl)-01.062010r. otrzymają nagrody rzeczowe

2. Praca z największą liczbą głosów, zostanie wydrukowana na koszulkach, które otrzyma cała klasa. Grupa której przedstawiciel wygra, będzie brała udział  w meczu Lecha Poznań, który rozegranie zostanie w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011.

 

KORDYNATOR KONKURSU NA TERENIE SZKOŁY:

Agnieszka Jankowiak


 

Konkurs wiedzy o Patronie dla klas III

Podsumowanie realizacji programu pt:: „Jan Paweł II – patron naszej szkoły”

 

Celem konkursu jest: Poznanie życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zasady konkursu:

12 maja 2010r. I etap klasowy (pisemny): biorą udział wszyscy uczniowie (wyłonienie troje najlepszych uczniów).

17 maja 2010r. II etap szkolny (ustny): trzy osoby reprezentujące klasę.

Organizatorzy konkursu: Dorota Anna Pietrzak, Elżbieta Wielgosz

 


 

Konkurs wiedzy o Patronie Janie Pawle II

Celem konkursu jest: Poznanie życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zasady konkursu:

  1. Konkurs przewidziany jest dla uczniów naszej szkoły w następujących grupach wiekowych:

Klasy I - II

Klasy IV

Klasy V –VI

  1. Zainteresowani uczniowie zgłaszają się u wychowawców klas lub organizatorów konkursu do 12 maja 2010r.
  2. Konkurs odbędzie się w  we wtorek 11 maja 2010r. (dla klas V); dla klas VI w piątek 14 maja 2010r.

Organizatorzy konkursu: Elżbieta Wielgosz, Bożena Matuszewska

 


 

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO  O  TEMATYCE  EKOLOGICZNEJ

„ŻYCIE  LASU”

CELEM KONKURSU JEST:
utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wycieczki ekologicznej do lasu w Konstantynowie,
dążenie do zaspokojenia ciekawości poznawczej dzieci w zakresie przyrody,
pobudzenie kreatywności u uczniów poprzez działalność plastyczną,
poznanie możliwości ciekawego wykorzystania surowców wtórnych (makulatura, folia

ZASADY KONKURSU:
 konkurs proponowany jest dla uczniów klas I-III,
uczniowie wykonują dowolną kompozycję z makulatury i folii, związaną tematycznie z „życiem lasu”,
technika wycinanki lub wydzieranki (wyłącznie z surowców wtórnych),
format pracy – A3 (tylko kompozycja płaska),
termin oddania prac – 04.05.2010r. (prace należy składać u wychowawców klas lub organizatorów konkursu

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Danuta Stachowiak

Iwona Rozmus


 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO - PLASTYCZNEGO

„MOJA SZCZĘŚLIWA LICZBA”

 (w ramach projektu edukacyjnego AS MATEMATYCZNY)

 

 

Celem konkursu jest:

 Wzbudzanie zainteresowań matematyką, pobudzanie kreatywności u uczniów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.

Organizator: 

Urszula Narożna

Zasady konkursu: 

Konkurs proponowany jest dla uczniów klas I-III;

Uczniowie wykonują pracę z dowolnych materiałów;

Praca (liczba, która przynosi szczęście) musi mieć formę przestrzenną;

Termin oddania prac – 10.05.2010r. Prace należy składać u wychowawców klas lub u organizatora konkursu.


       

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PROMUJĄCEGO     
   SPOŻYWANIE WARZYW I OWOCÓW 
- „SMAKOSZKI”

 

I. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu przy współudziale Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

II. Konkurs jest organizowany dla dzieci Szkół Podstawowych klas I – III, uczestników programu „Owoce w Szkole”.

III. Koordynator i organizator konkursu na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym jest: Jolanta Protasiewicz

IV. Technika wykonania pracy dowolna, format co najmniej A – 3.

V. Termin oddawania prac do organizatora na terenie szkoły Jolanty Protasiewicz do 10.05.2010r.

VI. Pracę należy podpisać na odwrocie podając dane adresowe autora pracy, klasę do której uczęszcza, szkołę.
Przystępujący do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów wraz z publikacją wizerunku.

VII. CELEM KONKURSU JEST:

1. Przeciwdziałanie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Przeciwdziałanie wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, wynikające między innymi z braku ukształtowania w młodym wieku zdrowych nawyków żywieniowych.

3. Przeciwdziałanie spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce, pozostającej i tak na bardzo niskim poziomie w porównywaniu do średniej wspólnotowej.

VIII. Do konkursu poza szkolnego zgłoszonych zostanie 5 prac, które zostaną wyłonione przez powołaną komisję szkolną.

IX. Nagrodą główną będzie komputer laptop dla autora najlepszej pracy ocenionej przez komisję konkursową, której skład organizator poda do wiadomości w terminie do 15.05.2010r. na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego. Poza nagrodą główną wyróżnione zostaną co najmniej 4 prace nagrodami rzeczowymi.

X. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.06.2010r.

 


 

KONKURS "Polish Your maths" - "Szlifuj matmę"


ORGANIZATORZY: Danuta Leśniewska i Grzegorz Socha
W kwietniu, na początku maja i w połowie maja uczestnicy otrzymają od organizatorów zestawy zadań z matematyki zapisane w języku angielskim.
Zadania dla uczestników:
- należy zrozumieć zadania, rozwiązać a odpowiedzi zapisać pełnym zdaniem w
języku angielskim,
- wypełnione karty zadań należy składać na ręce organizatorów przed końcem terminu ważności umieszczonym w prawym górnym rogu karty zadań.
Rozwiązane karty zadań będą premiowane punktami zgodnie z kryteriami punktacji zachowania.
Konkurs trwać będzie do końca maja 2010 roku.
Ocenione karty zadań nie będą zwracane.
Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia.


 

KONKURS PLASTYCZNY NA ALBUM
 
„SYMETRIA W OTOCZENIU CZŁOWIEKA” w ramach projektu „AS matematyczny”

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 4-6

Wykonanie: w formie albumu należy przedstawić jak najwięcej przykładów w których wyraźnie widać symetrię. Możesz wykonać samodzielnie zdjęcia, rysować, zbierać informacje z różnych źródeł.

Praca indywidualna lub w zespole maksymalnie czteroosobowym
Album koniecznie należy podpisać, podać źródła z których korzystałeś, podpisać zamieszczone ilustracje.

Liczy się: pomysłowość, estetyka, samodzielność wykonania, różnorodność przedstawionych symetrii.

Dlatego przed wykonaniem zadania warto odpowiedzieć sobie na pytania:

Ø     O czym można powiedzieć, że jest symetryczne?

Ø     Gdzie można znaleźć przykłady symetrii?

Ø     Zastanów się czy w przyrodzie też mamy do czynienia z symetrią?

Ø     Znajdź przykłady roślin i zwierząt, u których można doszukać się form symetrii.

Ø     Czy człowiek jest symetryczny?

Ø     Czy przedmioty i zjawiska, z którymi mamy do czynienia na co dzień zawierają elementy symetrii?

 

TERMIN ODDANIA PRAC: KONIEC KWIETNIA 2010 rok

Organizator

Agnieszka Jankowiak

 


 

KONKURS NA PRZYGOTOWANIE KOMIKSU EDUKACYJNEGO ZWIĄZANEGO

Z TEMATYKĄ OSZCZĘDZANIA WODY W SZKOŁACH

PT.: „DBAM O KAŻDĄ KROPLĘ”

 

Organizator konkursu: Aquanet S.A. Poznań

TERMIN ODDANIA PRAC: 19 kwietnia 2010 roku

Koordynator i organizator konkursu na terenie szkoły: Grażyna Frączek

 

§ 1

Cele konkursu

1.      Ugruntowanie wiedzy o wodzie jako wyczerpywalnym zasobie naturalnym.

2.      Promowanie sposobów oszczędzania wody w szkole.

3.      Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego.

4.      Wdrażanie dzieci w działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych.

5.      Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 2

Założenia organizacyjne

1.  Konkurs jest skierowany do klas czwartych szkół podstawowych.

2.   Celem Konkursu jest uświadomienie uczniom klas czwartych szkół podstawowych, jak bardzo istotny jest problem oszczędzania wody, ze szczególnym naciskiem na oszczędzanie wody w szkołach.

3.     Uczestnikami konkursu są klasy szkolne, a nie indywidualni uczniowie.

4.    Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców, bądź opiekunów na udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Aquanet autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w § 4.

5.    Prace na konkurs mogą zgłaszać wyłącznie szkoły. Jedna klasa przygotowuje tylko jedną Pracę.

6.    Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

§ 3

Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac

1. Praca powinna w sposób możliwie jasny komunikować przekaz, jakim jest ochrona środowiska poprzez oszczędzanie wody w najbliższym otoczeniu jakim jest szkoła.

2.  Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zgłoszenie stanowiące załącznik do Regulaminu (każdy uczeń musi je podpisać osobiście), wraz z listą uczniów realizujących projekt oraz wydruk pracy w formacie A4, wersję elektroniczną wykonanego komiksu w formacie JPEG w wysokiej rozdzielczości, dostarczoną na płycie CD-ROM z tą Pracą.

3.   Prace muszą spełniać następujące warunki:

- objętość komiksu nie może mieć mniej niż 3 strony i więcej, niż 4 strony w formacie A4,

- komiksy muszą być samodzielnie wykonane przez uczniów w technice: rysunek lub komputer.

5.   Dopuszcza się konsultacje ustne nauczycieli i fachowców w dziedzinie rysunku.

6.   Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na adres Organizatora.

§ 4

Prawo własności i prawo wykorzystania prac

1.       Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu jej skutecznego wykorzystania.

2.        Uczestnik Konkursu przenosi na Aquanet S.A. autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego Pracy na następujących polach eksploatacji:

a.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską,

b.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Pracy - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c.  publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

3.   Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do:

a.  decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu zgłoszonej  przez niego Pracy,

b.  przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przez rozpowszechnienie zgłoszonej przez niego Pracy.

4.    Zgłoszona Praca staje się własnością Aquanet S.A.

§ 5

Postanowienia końcowe

1.        Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane, wydrukowane oraz m.in. opublikowane na portalu internetowym: www.aquanet.pl, w mediach informujących o konkursie oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej wystawie.

 


KONKURS na PROJEKT MATEMATYCZNY „WŁATCY LICZP”
"Habent sua fanta numeri"


ORGANIZATOR: Grzegorz Socha
Zadania dla uczestników:
- przygotowanie pracy w postaci projektu badawczego dotyczącego jednego
rodzaju wybranych liczb (liczby trójkątne, pitagorejskie, wielokątne,
piramidalne, zaprzyjaźnione, doskonałe, automorficzne, bliźniacze, itd.),
- praca powinna prezentować ciekawe własności wybranych liczb w jak
najciekawszej i dotąd niespotykanej formie. Ukazywać co już o wyżej
wymienionych liczbach wiemy, a co jeszcze pozostaje w sferze badań
matematyków?
- forma realizacji; rozwiązania problemu: model, plakat, fotografie, film,
audycja, wystawa, konspekt lekcji lub inna przy czym na każdym etapie projektu
odradza się używanie komputera i urządzeń mu podobnych,
- praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia, nauczyciel lub rodzic
mogą jedynie służyć pomocą,
- prace należy składać u p. Grzegorza Sochy.
Konkurs trwać będzie do poniedziałku 19 kwietnia 2010 roku.
Prace złożone na konkurs nie będą zwracane


VIII GMINNY Konkurs POLONISTYCZNY

REGULAMIN:

1. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa, doskonalenie umiejętności odbioru tekstu prozatorskiego, jego analizy i interpretacji.

2. Zadania będą dotyczyć znajomości treści, problematyki oraz analizy

i interpretacji następujących powieści Małgorzaty Musierowicz:

-  „Opium w rosole

-  „Dziecko piątku

-  „Noelka

3. Etap szkolny przewidziany jest dla uczniów klas V - VI naszej szkoły. Zainteresowani uczniowie zgłaszają się osobiście w bibliotece szkolnej do 14 maja 2010r.

4. Eliminacje szkolne odbędą się 19 maja 2010r. W konkursie gminnym szkołę będzie reprezentować trzyosobowy zespół.

5. Gminny Konkurs Polonistyczny zostanie przeprowadzony 26 maja 2010r. w Ceradzu Kościelnym.

Koordynator konkursu na terenie szkoły: Katarzyna Górzyńska


KONKURS dla uczniów klas V  NA WIERSZ O TEMATYCE ANTYNIKOTYNOWEJ

„Palić, nie palić – oto jest pytanie?"

 

ORGANIZATOR: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Zadania dla uczestników:

- napisanie wiersza o tematyce antynikotynowej dedykowanego osobom palącym (np. dziadkom, rodzicom, rodzeństwu)

- przesłanie wiersza powinno sugerować szkodliwość palenia lub zalety niepalenia

- tekst wiersza może być napisany w dowolny sposób (rymowany lub nie)

- wiersz może być napisany samodzielnie przez ucznia, nauczyciel lub rodzic mogą jedynie służyć pomocą

- długość wiersza nie powinna przekraczać strony A5

- prace należy składać u nauczyciela języka polskiego

Konkurs (etap szkolny) trwać będzie do czwartku 25.03. 2010r.

godz. 1100.

Do etapu powiatowego przechodzi osoba, która zajęła I miejsce w etapie szkolnym.

Prace złożone na konkurs nie będą zwracane
Koordynator konkursu na terenie szkoły: Katarzyna Górzyńska


Konkurs recytatorski
,,Wiosenne Przebudzenie’’ 2010

 

1.      W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-III.

2.      Dzieci przygotowują dowolny wiersz.

3.      Szkolne eliminacje  odbędą się 03.03.2010r. w godz. 12.25-14.00 w sali 37.

4.      Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział u wychowawców klas.

5.      Organizatorzy: Beata Bronowicka, Paulina Dworczyk, Anna Dzięcioł.


KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

,,Kapelusz dla Pani Wiosny’’

 

Regulamin:
Konkurs skierowany dla klas 0-III.
Należy wykonać kapelusz dla Pani Wiosny- forma przestrzenna.
Termin prac: przynieść 22 marca 2010r. i zaprezentować podczas apelu podsumowującego Powitanie Wiosny.
Organizatorzy konkursu: Beata Bronowicka, Urszula Narożna, Jolanta Protasiewicz.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„POSTAĆ PANI WIOSNY”

Celem konkursu jest:

·      Pobudzanie kreatywności u uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.
 Wyrabianie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami plastycznymi.

Organizatorzy konkursu:

Urszula Narożna
Jolanta Protasiewicz

Beata Bronowicka

Zasady konkursu:
Konkurs proponowany jest dla uczniów klas I - III;
Uczniowie wykonują pracę dowolną techniką;
Format pracy kartka bloku A3 (nie może być to forma przestrzenna)
Termin oddania prac – 23.03.2010r. Prace należy składać u wychowawców klas lub organizatorów konkursu.
 30.03.2010r. nastąpi podsumowanie konkursu i wyłonienie zwycięzców.


Regulamin Konkursu Papieskiego
„ŚWIĘTYM BYĆ – RÓŻNE DROGI DO ŚWIĘTOŚCI”
 


„Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości!
Nie lękajcie się być świętymi!
Dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach

życia rodzinnego i zawodowego podejmują swoje codzienne obowiązki”
Jan Paweł II (Stary Sącz, 16.06.1999 r.)


Cele konkursu:
Kształtowanie właściwych  postaw i zachowań zgodnych nauką i postawą życiową Ojca  Świętego Jana Pawła II.
Skłonienie młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz  szukania właściwej drogi życiowej.
Zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie świętości, która … polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości…(Jan Paweł II. Kraków, 22.06.1983r.).
„Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do królestwa  niebieskiego. Są to ludzie – tacy jak każdy z nas – którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli.”
Jan Paweł II.  (Rzeszów, 2.06.1991)

Uczestnicy:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI.
Warunki uczestnictwa:
1.  Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej w jednej z dwóch kategorii:
- praca fotograficzna,
- praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.
2. Zdjęcia mogą być wykonane techniką analogową lub cyfrową, barwną lub czarno-białą jednak nie mogą być przetworzone komputerowo lub w inny sposób.     Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.

3. 
Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, co najmniej w formacie A2.
Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
- zgodność tematu pracy z tematyką konkursową,
- wartość artystyczna pracy,
- oryginalność podejścia do tematu,
- samodzielność.
Prace można oddawać do 23 kwietnia 2010r. u organizatorów.
Laureaci  konkursu etapu szkolnego przechodzą do etapu ogólnopolskiego.

Organizatorzy: Elżbieta Wielgosz i Bożena Matuszewska


Konkurs RECYTATORSKI "DZIECI OJCU ŚWIĘTEMU"

REGULAMIN:

1.      Konkurs przewidziany jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

2.      Wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych:

- Klasy I – III

- Klasy IV - VI

3.      Uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór Karola Wojtyła lub wiersz o papieżu.

4.      Zainteresowani uczniowie zgłaszają się u pani B. Matuszewskiej lub pani E. Wielgosz do piątku 12 marca 2010r.

5.      Konkurs odbędzie się w poniedziałek 29 marca 2010r.

6.      Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

- stopień opanowania pamięciowego tekstu

- poprawne i płynne deklamowanie

- zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu

- świadomie używanych środków ekspresji w interpretacji tekstu

- ogólne wrażenie artystyczne

7.      Laureaci konkursu wystąpią na apelu z okazji 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II


Konkursy Wiosenne

    Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach wiosennych, których rozstrzygnięcie odbędzie się 22 marca.
Konkurs "Wiosenna Para” – "The Spring Couple"
-
Każda klasa wybiera dwójkę kandydatów na Wiosenną Parę: dziewczynę i chłopaka.
- Para zaprezentuje modę wiosenną (szalone i dowcipne pomysły mile widziane).
- Każdej parze musi towarzyszyć ciekawy i dowcipny opis stroju.
- Cała klasa może się przebrać, ale tylko dwie osoby mogą wziąć udział w konkursie.
- Wszystkie pary zaprezentują się 22 marca i zostaną ocenione przez specjalnie powołane do tego celu jury.
- Przebranie powinno zostać ustalone przez całą klasę na lekcji wychowawczej, natomiast opis należy skomponować na lekcji polskiego.

 

Konkurs "Plakat ekologiczny” – "A Poster On Ecology"
- Każda klasa przygotowuje wspólnie na lekcji techniki lub plastyki jeden plakat dotyczący ochrony środowiska
- Temat plakatu losuje przewodniczący klasy
- Plakat musi być opracowany w języku angielskim
- Przy opracowaniu słownictwa do plakatu pomagać będą nauczyciele angielskiego
- Materiał do plakatu (papier i inne) klasa organizuje sama
- Wykonany plakat powinien zostać przekazany nauczycielowi angielskiego do 18 marca 2010r.
- Rozstrzygnięcie konkursu: 22 marca


KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS DLA KLAS IV-VI
TEMAT: RZEŹBIARZE ZIEMI
Technika dowolna: rysunek, kolaż malarstwo (nie forma przestrzenna)
Format A4
Należy przedstawić znane Wam formy ukształtowania terenu. Może w naszej okolicy znajdują się dziwaczne skałki, wielkie głazy przyniesione przez lodowiec. A może przeniesiecie się w wyobraźni do którejś ze znanych jaskiń z ich bogactwem nacieków albo zechcecie odwiedzić Wielki Kanion rzeki Colorado lub inne miejsca na ziemi, gdzie „pomysłowość” sił natury przerosła fantazję człowieka.
TERMIN ODDANIA PRAC: 20 marca 2010 roku
Do finału regionalnego zostanie przesłanych 10 najciekawszych, oryginalnych prac.

Koordynator i organizator

konkursu na terenie szkoły: Agnieszka Jankowiak


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „RZEŹBA ZE ŚNIEGU LUB LODU”
KONKURS PRZEWIDZIANY JEST

DLA UCZNIÓW KLAS I –VI

Zalecenia konkursowe:

1.    Należy wykonać oryginalną rzeźbę ze śniegu lub lodu.

2.    Wykonać jej fotografię wraz z jej wykonawcą.

3.    Prace w postaci zdjęcia lub wydruku należy oddać podpisaną na odwrocie imieniem  i nazwiskiem, klasą, można nadać jej tytuł.

4.    Prace można wykonać indywidualnie lub w zespole maksymalnie dwuosobowym.

 TERMIN ODDANIA PRAC: koniec lutego

(klasy młodsze  u wychowawców, klasy IV-VI u p. Jankowiak)


KONKURS PLASTYCZNY  "Nasze ulubione zwierzęta chronione"

ORGANIZATOR: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
REGULAMIN: Technika dowolna; rysunek, akwarela, grafika lub inna - format A4
Termin oddania prac na terenie szkoły: 22.02.2010r. godz. 11:00
Klasy I - III u wychowawców
Klasy IV - VI u p. A. Jankowiak
Koordynator konkursu
Agnieszka Jankowiak


KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I -VI  NA PLAKAT PROMUJĄCY OCHRONĘ WILKA

Technika i format pracy: dowolna

 ORGANIZATOR: PTOP „Salamandra”

Nagrodą za pierwsze miejsce jest wycieczka do Stacji Terenowej Zakładu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, gdzie można zobaczyć prawdziwe wilki. Uczestnik, który wygra tę nagrodę, będzie brał udział w tej wycieczce wraz ze swoją klasą! Pozostałe nagrody (druga i trzecia) będą indywidualne i będą je stanowiły książki i drobne upominki. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia większej liczby prac.

 Każda praca powinna być podpisana czytelnym imieniem i nazwiskiem autora, na odwrocie pracy. Każdy autor może złożyć tylko jedną pracę.

 Komisja szkolna dokona wyboru najciekawszych plakatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- samodzielność wykonania

- estetykę

- pomysłowość zastosowania technik i forma przedstawienia tematu

Praca będzie opisana specjalną metryczką.

Konkurs trwać będzie do czwartku 29.10. 2009r. godz. 1100

Prace należy składać u wychowawców klas (dotyczy klas I-III)

oraz u nauczyciela plastyki AGNIESZKI JANKOWIAK ( klasy 4-6)

Prace złożone na konkurs nie będą zwracane
Koordynator konkursu na terenie szkoły
Agnieszka Jankowiak


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY POD NAZWĄ: „Ekologiczna Klasa ze snów"

 

Organizatorem Konkursu jest spółka Pro Duct By Business Friends Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jankowskiej 10.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://klasazesnow.pl/regulamin_klasa_ze_snow.pdf

 Należy wykonać pracę spełniającą następujące kryteria:

-  praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną bądź graficzną, w tym także za pomocą programu komputerowego na temat „Ekologiczna Klasa ze snów” (przez technikę graficzną rozumie się także wykonanie animacji za pomocą programu komputerowego)

-  praca może być wykonana przez jednego ucznia lub ich zespół, nie większy niż 10 osób                                   

maksymalny rozmiar prac plastycznych przyjmowanych do Konkursu to:  format    A0 albo bryła o wymiarach 75x50x50cm.

 - prace wykonane za pomocą programów komputerowych mogą być utrwalone na płytach CD, DVD lub nośniku pamięci USB i powinny być zapisane w formacie: prace graficzne – JPG. JPEG., PNG, GIF, animacje – GIF, SWF.

Na terenie szkoły konkurs trwać będzie od 19.10. 2009 do 15.12. 2009., prace należy składać u nauczyciela plastyki Agnieszki Jankowiak w sali 06 w nieprzekraczalnym terminie. Specjalna komisja w składzie: przedstawiciel RR, nauczyciel informatyki i plastyki dokona wyboru  jednej pracy konkursowej, która przekazana będzie do finału ogólnopolskiego.

Komisja Konkursowa oceniać będzie Prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- wykorzystanie materiałów ekologicznych,
- wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki konkursu; koncepcja ekologicznej klasy,
- nakład pracy włożonej w wykonanie Pracy konkursowej,
- wrażenie artystyczno-estetyczne.
Wszelkie prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w Konkursie.
Przekazane prace na konkurs nie podlegają zwrotowi.
Koordynator konkursu na terenie szkoły
Agnieszka Jankowiak


KONKURS RECYTATORSKI "JESIENNA ZADUMA" DLA UCZNIÓW KLAS I-III

W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy przygotują jeden wiersz do recytacji. 
Szkolne eliminacje odbędą się 28.10.2009r. od godz. 1230 do 1330 w sali nr 38.
Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział u wychowawców klas do 26.10.2009r.


KONKURS MŁODYCH RECYTATORÓW
JESIENNA ZADUMA 2009

 

 Uczestnikami są uczniowie klas IV – VI , którzy przygotują do recytacji jeden wiersz.
Szkolne eliminacje odbędą się w środę 28 października na 8 lekcji w sali nr 14.
Zainteresowani uczniowie powinni zgłosić swój udział w szkolnym etapie konkursu
u nauczyciela języka polskiego najpóźniej do 27 października (wtorek)


Konkurs ekologiczny "Zasady recyklingu znam i o środowisko dbam"
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI, którym znane są zasady zachowań ekologicznych.
Forma pisemna.
Termin: 22.10.2009r. godz.1445
Organizator: Jolanta MacieszaKonkurs multimedialny
"Ulubione miasta Ojca Świętego Jana Pawła "
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V i VI. Uczestnicy konkursu przygotowują krótką prezentację multimedialną wybranego miasta.

Pierwszy etap konkursu odbywa się w klasach do 08.10.09r.
Wybrane prezentacje wezmą udział w konkursie szkolnym 16.10.2009r. podczas obchodów Dnia Patrona.


 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI z okazji zbliżającego się Dnia Patrona

Jak najchętniej spędzał swój wolny czas Karol Wojtyła czyli Jan Paweł II? ( dzieciństwo, młodość lub pontyfikat). 

Format: arkusz papieru formatu A4 lub A3

Technika wykonania: zastosowanie różnorodnych technik plastycznych

Termin: prace należy dostarczyć do dnia 9.X.09 wychowawcom klas
Organizatorzy: Bożena Matuszewska, Danuta Stachowiak


Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI z okazji zbliżającego się Dnia Patrona

 "Zaprojektuj samochód dla Jana Pawła II"

Forma: przestrzenna

Format: dowolny

Technika wykonania: dowolna technika, dowolne materiały

Termin: prace należy dostarczyć do dnia 9.X.09 wychowawcom klas
Organizatorzy: Bożena Matuszewska, Danuta Stachowiak


Konkurs  matematyczny "As matematyczny"

Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla klas II i III.
Pierwszy etap konkursu trwa od października 2009r. do marca 2010r.

 Drugi etap konkursu odbędzie się w maju.

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Struga - Matuszewska, Jolanta Protasiewicz.


 Konkurs  matematyczny "As matematyczny"
Konkurs składa się z dwóch etapów i przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. 
Pierwszy etap konkursu trwa od października 2009r. do marca 2010r. Drugi etap konkursu odbędzie się w maju.
Organizatorzy konkursu: p. Magdalena Polińska i p. Grzegorz Socha.


 Konkurs matematyczno-informatyczny „Wybitni matematycy”

Organizatorzy konkursu: p. Grażyna Frączek i p. Grzegorz Socha.
Prace należy złożyć do dnia 30 października 2009r. na CD-ROM-ie lub dysku wymiennym (pendrive) wyłącznie u organizatorów konkursu.


Konkurs plastyczny pt ."Dary jesieni"

Proponowany uczniom klas I - III. Termin składania prac upływa z dniem 16.10.2009r.
Organizatorzy konkursu:
Jolanta Protasiewicz, Urszula Narożna, Halina Biedziak


Konkurs literacko-muzyczny 'Wiersz lub piosenka matematyczna"
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  w Tarnowie Podgórnym

Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne są p. Maria Jastrząb i p. Beata Tracewska.
Prace należy składać do dnia 30 października 2009r. wyłącznie u organizatorów konkursu.